נהלים ודרישות

1. בכל הקורסים חלה חובת נוכחות.

2. לא ניתן ללמוד את שני הסמינרים בהנחיית אותו מורה. לפחות סמינר אחד מתוך השניים יש ללמוד בת"א.

3. בקורסים מסוימים יידרשו התלמידים למלא מטלות מיוחדות כמו הצגת רפראט (בכתב או בע"פ).

4. בסמינרים התלמידים יגישו עבודות בכתב בסיום הקורס. היקף עבודת הסמינריון יהיה 7,000 מילים. העבודות תיכתבנה על פי הכללים המקובלים בחיבורים מדעיים ותוגשנה למזכירות החוג ולא ישירות למורים. לא ניתן להגיש עבודה חוזרת לשם תיקון הציון. 

מועדי הגשת העבודות: (בכפוף לתקנון שכ"ל של האוניברסיטה):

סמסטר א': יום א' 5.5.2019, ל' בניסן תשע"ט
סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 22.9.2019, כ"ב באלול תשע"ט
לא ניתן לחרוג ממועדים אלה.

בקשות לדחיות מועדי ההגשה של עבודות סמינריוניות יש להפנות לוועדת ההוראה של הפקולטה דרך מזכירות החוג. אין בסמכותו של החוג לאשר דחייה בהגשת עבודות!

ציונים והערכות: ערעור על ציון יוגש בתוך חמישה ימים מיום פרסום הציונים דרך מידע אישי לתלמיד. בחינת הציון מחדש עשויה להביא לידי הערכה שונה, גבוהה או נמוכה יותר מן הציון המקורי. לא ישונה ציון ללא הליך של ערעור.
תלמיד יהיה זכאי למועד מיוחד רק על פי הוראות האוניברסיטה; ניתן להגיש בקשה למועד מיוחד עד שלושה שבועות מיום פרסום הציונים.

לתשומת לב: לא ניתן לשנות מועדי בחינות ומתכונת של בחינות.