ציון הגמר

ציון הגמר לתואר הראשון ישוקלל כדלהלן:

מבואות (12 ש"ס)

20%

שעורי בחירה (34 ש"ס) 

50%

סמינרים (8 ש"ס) 

30%