דרישות במהלך הלימודים

1. חלה חובת נוכחות בכל הקורסים. 

2. החל משנת הלימודים תשע"ט נדרשים תלמידי התואר הראשון בכל חוגי הלימוד באוניברסיטה ללמוד קורס אקדמי אחד בשפה האנגלית. 
תלמיד במסלול דו-חוגי יוכל לבחור באיזו תכנית לימודים ללמוד את הקורס. כל המטלות בקורס הינן בשפה האנגלית. היקף הקורס 2 ש"ס לפחות. תלמיד לא יוכל לסיים את לימודיו ללא סיום מטלה זו בהצלחה. 
הקורס בשפה האנגלית המוצע השנה מטעם החוג, מופיע בידיעון החוג בפירוט הקורסים. 
 
3. התנאי לסיום כל קורס בהצלחה הוא ציון "עובר" כלומר, ציון 60 לפחות.
 

4. על התלמידים להיבחן בכל שיעורי המבוא והתרגילים הנלווים להם. חובות הקורסים למתקדמים (למעט סמינריונים) ייקבעו על ידי מורי  הקורסים.

5. במסלול הלימודים הדו-חוגי יש לכתוב עבודה סמינריונית אחת ועבודת רפרט אחת.

6. עבודות סמינריוניות ועבודות רפרט תימסרנה באמצעות מזכירות החוג.