קורסי החוג לבלשנות.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

תואר ראשון

סמסטר א+ב

0627314501 - סמינר ברכישת שפה: סוגיות ברכישת פונולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גלית אדםסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00ווב103
ד"ר גלית אדםסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00ווב103

0627407801 - בלשנות ניסויית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עינת שיטריתסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00ווב401
ד"ר עינת שיטריתסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00ווב401

סמסטר א'

0627101001 - מבוא לבלשנות: מבט פנורמי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירנה בוטוויניקסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00ווב001

0627101102 - תר' מבוא לבלשנות: מבט פנורמי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' הילה דוידוביץסמסטר א'תרגילד'10:00–12:00רוזנברג106

0627101103 - תר' מבוא לבלשנות: מבט פנורמי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עולא ג'רה סמסטר א'תרגילד'14:00–16:00ווב102

0627101104 - תר' מבוא לבלשנות: מבט פנורמי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר חזי שבנובסמסטר א'תרגילד'16:00–18:00ווב102

0627101105 - תר' מבוא לבלשנות: מבט פנורמי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' נטע חלוץסמסטר א'תרגילה'10:00–12:00ווב102

0627112001 - פונטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00ווב001
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00ווב001

0627210501 - קוראים בלשנות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00ווב102

0627213001 - תחביר מתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' טל סילוניסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00ווב001
פרופ' טל סילוניסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00ווב001

0627213002 - תר' תחביר מתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' מנדי קרטנר סמסטר א'תרגילא'14:00–16:00ווב102

0627213003 - תר' תחביר מתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר יובל כ"ץסמסטר א'תרגילב'10:00–12:00ווב102

0627213004 - תר' תחביר מתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' דניאלה יריב סמסטר א'תרגילג'10:00–12:00ווב102

0627216601 - פונולוגיה מתקדמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'פרו"סב'16:00–18:00ווב103
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'פרו"סד'16:00–18:00ווב103

0627216602 - תר' פונולוגיה מתקדמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר רומן הימלרייך סמסטר א'תרגילד'12:00–14:00ווב102

0627216603 - תר' פונולוגיה מתקדמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' נעה הנדלסמןסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00רוזנברג205

0627217701 - יסודות הסמנטיקה הפורמלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נירית קדמוןסמסטר א'פרו"סב'10:00–12:00ווב103
ד"ר נירית קדמוןסמסטר א'פרו"סד'10:00–12:00ווב103

0627217702 - תר' יסודות הסמנטיקה הפורמלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר איתמר ארבסמסטר א'תרגילא'16:00–18:00ווב102

0627217703 - תר' יסודות הסמנטיקה הפורמלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ניקול קריציןסמסטר א'תרגילב'08:00–10:00ווב102

0627218901 - מבוא לפרגמטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מירה אריאלסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00ווב102

0627222001 - ממשקים בין הלשוני לחוץ-לשוני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מירה אריאלסמסטר א'פרו"סג'18:00–20:00ווב102

0627224401 - סטטיסטיקה לבלשנים: מתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' הדס יברכיהוסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00ווב102

0627302001 - סמינר רכישת התחביר: רכישת שאלות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירנה בוטוויניקסמסטר א'סמינרא'12:00–14:00ווב401

0627311201 - פונולוגיה ומורפולוגיה של שפות שמיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אותי בת-אלסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00ווב401

0627401801 - תחביר בן זמננו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'וליה הורבטסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00ווב401
פרופ' ג'וליה הורבטסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00ווב401

0627402801 - פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עינת שיטריתסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00ווב103
גב' טל נססמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג105

0627403801 - סמינר מ.א. בסמנטיקה - נושא נבחר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נירית קדמוןסמסטר א'סמינרה'08:00–12:00ווב401

0627407201 - רכישת שפה: גישות פסיכובלשניות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עינת שיטריתסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00ווב501
ד"ר עינת שיטריתסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00ווב501

0627409001 - בלשנות חישובית מתקדמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני קצירסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00ווב301
ד"ר רוני קצירסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00ווב301

0627409002 - תרגיל בלשנות חישובית מתקדמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' טלי רבינרסוןסמסטר א'תרגילג'14:00–16:00ווב105

0627419101 - סמינר עיבוד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני קצירסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00ווב401
ד"ר רוני קצירסמסטר א'סמינרה'14:00–16:00ווב401

סמסטר ב

0627106001 - מבוא לבלשנות: בונים תיאוריה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירנה בוטוויניקסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן282

0627106002 - תר' מבוא לבלשנות: בונים תיאוריה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' הילה דוידוביץסמסטר ב'תרגילא'10:00–12:00ווב102

0627106003 - תר' מבוא לבלשנות: בונים תיאוריה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' דניאלה יריב סמסטר ב'תרגילא'12:00–14:00ווב102

0627106004 - תר' מבוא לבלשנות: בונים תיאוריה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר חזי שבנובסמסטר ב'תרגילא'14:00–16:00ווב102

0627102201 - פונולוגיה מתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אותי בת-אלסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
פרופ' אותי בת-אלסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00ווב001

0627102203 - תר' פונולוגיה מתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' נעה הנדלסמןסמסטר ב'תרגילג'10:00–12:00ווב102

0627102204 - תר' פונולוגיה מתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' הדס זיידנברגסמסטר ב'תרגילג'14:00–16:00גילמן306

0627102202 - תר' פונולוגיה מתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' מור חייםסמסטר ב'תרגילג'08:00–10:00ווב102

0627114201 - מבוא לסמנטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נירית קדמוןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00ווב001
ד"ר נירית קדמוןסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00ווב001

0627114202 - תר' מבוא לסמנטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר עמרי קיסריסמסטר ב'תרגילב'08:00–10:00ווב102

0627114203 - תר' מבוא לסמנטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר איתמר ארבסמסטר ב'תרגילב'10:00–12:00ווב102

0627114204 - תר' מבוא לסמנטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ורד צ'רקז סמסטר ב'תרגילב'14:00–16:00ווב102

0627201101 - פונטיקה אקוסטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00ווב102

0627210502 - קוראים בלשנות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'שו"תג'12:00–14:00ווב103

0627211401 - רכישת שפה במודל הגנרטיבי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירנה בוטוויניקסמסטר ב'פרו"סד'12:00–14:00ווב103

0627211701 - תחביר מתקדמים: עיבוד תחבירי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' טל סילוניסמסטר ב'פרו"סג'10:00–12:00ווב001
פרופ' טל סילוניסמסטר ב'פרו"סה'12:00–14:00רוזנברג001

0627210201 - תר' תחביר מתקדמים:עיבוד תחבירי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר יובל כ"ץסמסטר ב'תרגילב'10:00–12:00גילמן306

0627210101 - סדנה מתקדמת בתחביר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' נועה ברנדלסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן220

0627222201 - בלשנות חישובית מתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני קצירסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00ווב401
ד"ר רוני קצירסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00ווב401

0627222101 - תרגיל בלשנות חישובית מתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' נעה יפהסמסטר ב'תרגילב'14:00–16:00ווב103

0627300501 - פונולוגיה ניסויית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00ווב102

0627301501 - לקויות שפה התפתחותיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עינת שיטריתסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00ווב401

0627314401 - אופטימליות סגמנטלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00ווב103
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00ווב103

0627319901 - מגוון סוגיות מרכזיות בסמנטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נירית קדמוןסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00ווב401

0627400101 - סמנטיקה למתקדמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אלפרד לנדמןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00ווב102
פרופ' אלפרד לנדמןסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00ווב102

0627404301 - נושאים בתיאורית התחביר ומסגרת המינימליזם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'וליה הורבטסמסטר ב'סמינרג'12:00–16:00ווב101

0627404201 - אספקט פועלי: סמנטיקה וגזירה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אלפרד לנדמןסמסטר ב'סמינרא'12:00–16:00ווב401

0627407701 - נוירובלשנות: שפה ומוח

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עינת שיטריתסמסטר ב'שיעורא'16:00–20:00ווב301

0627409501 - סמינר למידה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני קצירסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00ווב401
ד"ר רוני קצירסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00ווב401

0627415001 - דמיון מבני ותפיסתי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00ווב105

0627420201 - סמינר גישות פרגמטיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מירה אריאלסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00ווב101

0627430601 - כבילה, רפלקסיביטי ורפלקסיביזציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' טל סילוניסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00ווב102

תואר שני

סמסטר א+ב

0627314501 - סמינר ברכישת שפה: סוגיות ברכישת פונולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גלית אדםסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00ווב103
ד"ר גלית אדםסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00ווב103

0627407801 - בלשנות ניסויית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עינת שיטריתסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00ווב401
ד"ר עינת שיטריתסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00ווב401

0627442001 - מתודולוגיות מחקר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אותי בת-אלסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00ווב401
פרופ' אותי בת-אלסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00ווב401

0627414301 - קולוקוויום מחקרי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'וליה הורבט
פרופ' טל סילוני
סמסטר א'+ב'קולוק'ה'16:00–18:00ווב103
**התכנסות לאחר קולוקוויום בשעה 18-20

סמסטר א'

0627302001 - סמינר רכישת התחביר: רכישת שאלות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירנה בוטוויניקסמסטר א'סמינרא'12:00–14:00ווב401

0627311201 - פונולוגיה ומורפולוגיה של שפות שמיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אותי בת-אלסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00ווב401

0627401801 - תחביר בן זמננו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'וליה הורבטסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00ווב401
פרופ' ג'וליה הורבטסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00ווב401

0627402801 - פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עינת שיטריתסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00ווב103
גב' טל נססמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג105

0627403801 - סמינר מ.א. בסמנטיקה - נושא נבחר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נירית קדמוןסמסטר א'סמינרה'08:00–12:00ווב401

0627406501 - שונות ברכישת שפה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אותי בת-אלסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00ווב401

0627406801 - מעבר למילה: הפונולוגיה וממשקיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00ווב401

0627407201 - רכישת שפה: גישות פסיכובלשניות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עינת שיטריתסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00ווב501
ד"ר עינת שיטריתסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00ווב501

0627409001 - בלשנות חישובית מתקדמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני קצירסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00ווב301
ד"ר רוני קצירסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00ווב301

0627409002 - תרגיל בלשנות חישובית מתקדמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' טלי רבינרסוןסמסטר א'תרגילג'14:00–16:00ווב105

0627419101 - סמינר עיבוד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני קצירסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00ווב401
ד"ר רוני קצירסמסטר א'סמינרה'14:00–16:00ווב401

0627435501 - סמינר מתודולוגי מתקדם: סוגיות סמנטיות ופרגמטיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מירה אריאלסמסטר א'סמינרה'18:00–20:00ווב101

סמסטר ב'

0627300501 - פונולוגיה ניסויית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00ווב102

0627301501 - לקויות שפה התפתחותיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עינת שיטריתסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00ווב401

0627314401 - אופטימליות סגמנטלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00ווב103
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00ווב103

0627319901 - מגוון סוגיות מרכזיות בסמנטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נירית קדמוןסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00ווב401

0627400101 - סמנטיקה למתקדמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אלפרד לנדמןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00ווב102
פרופ' אלפרד לנדמןסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00ווב102

0627404301 - נושאים בתיאורית התחביר ומסגרת המינימליזם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'וליה הורבטסמסטר ב'סמינרג'12:00–16:00ווב101

0627404201 - אספקט פועלי: סמנטיקה וגזירה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אלפרד לנדמןסמסטר ב'סמינרא'12:00–16:00ווב401

0627407701 - נוירובלשנות: שפה ומוח

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עינת שיטריתסמסטר ב'שיעורא'16:00–20:00ווב301

0627409501 - סמינר למידה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני קצירסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00ווב401
ד"ר רוני קצירסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00ווב401

0627415001 - דמיון מבני ותפיסתי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00ווב105

0627420201 - סמינר גישות פרגמטיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מירה אריאלסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00ווב101

0627430601 - כבילה, רפלקסיביטי ורפלקסיביזציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' טל סילוניסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00ווב102