בחינות, עבודות וסמינריונים

לוח הבחינות מתפרסם בפרק תוכנית הלימודים של כל חוג. 
שיבוץ הבחינות לחדרים מתפרסם ביום הבחינה על לוח המודעות ליד מזכירות הסטודנטים בבניין גילמן חדר 150 ובכניסות לבניין.
לוח הבחינות מתפרסם כשעה לפני מועד הבחינה. 
אנא שימו לב: ייתכנו שינויים בלתי צפויים בלוח הבחינות כפי שהתפרסם בידיעון. 
חובה על התלמידים לבדוק בלוח הבחינות החוגי, אשר מתפרסם באתר הפקולטה, את המועדים הסופיים כשבוע לפני מועדי הבחינות.


 תנאי מעבר

ציון חיובי בבחינות המעבר במקצועות העיקריים ובלימודי העזר הוא תנאי מעבר לשנת לימודים נוספת. כל חוג רשאי לקבוע תנאי מעבר נוספים משנה לשנה.

לא ניתן לצבור מעל 5 כישלונות בכל אחד מן החוגים. יופסקו לימודיהם של תלמידים שמספר כישלונותיהם יעלה על המכסה המותרת.

עצם הרישום לקורסים אינו מהווה אישור להמשך לימודיו של התלמיד. המשך הלימודים מותנה בקיום תנאי המעבר, על פי שיקולי יחידת הלימוד ובמילוי כל החובות האקדמיות המוטלות על התלמיד.

זכאות תלמידים להיבחן והנחיות

זכאים להיבחן תלמידים הרשומים לאוניברסיטה בהתאם לנוהליה והלומדים בה, אשר מילאו את חובותיהם האקדמיות ואשר שמם מופיע ברשימת הזכאים להיבחן ואין מניעה אקדמית אחרת להשתתפותם בבחינה. בכל מקרה, לא יורשו תלמידים להיבחן אם לא הסדירו את תשלום שכר הלימוד שהם חייבים בו לפי התקנות. לפני הבחינה יזדהו הנבחנים באמצעות הצגת תעודה מזהה. תלמידים שיש ספק לגבי זכאותם להיבחן יחתמו על הצהרה שבה הם מתחייבים לגשת לבירור העניין במזכירות החוג בתוך שלושה ימים מיום הבחינה. תתבטל בחינתו של תלמיד שיתברר כי לא היה זכאי להיבחן. ההצהרה לגבי הזכאות להיבחן איננה כרוכה בתשלום (פרטים במזכירות תלמידים של הפקולטה).

על התלמידים להגיע לחדר הבחינה 15 דקות לפני תחילתה. תלמידים שיגיעו לבחינה באיחור לא יורשו להיכנס.

תלמיד שנכנס לחדר הבחינה וקיבל את טופס הבחינה נחשב כאילו נבחן במועד זה. אם אינו מעוניין לענות על שאלות הבחינה, יישאר בכיתה חצי שעה לפחות מתחילת הבחינה, ימלא את פרטיו האישיים על גבי מחברת הבחינה ויחזיר אותה ואת הטופס למשגיחים. בחינה זאת נחשבת כבחינה לכל דבר, בציון "01".

במהלך הבחינה חל איסור להחזיק בהישג יד כל חומר הקשור לבחינה עצמה או לקורס שבו נערכת הבחינה, פרט לחומר שהשימוש בו הותר על ידי המורה. כמו כן חל על הנבחנים איסור על שימוש בעט מחיק ואיסור להצטייד באמצעי תקשורת לסוגיהם, במחשבונים אלקטרוניים, במילון אלקטרוני ובמחשבים ניידים (איסור זה חל גם בבחינות שבהן מורשים הנבחנים להשתמש בחומר כתוב).

לצורך בירור ציון של בחינה בקורס מסוים באינטרנט יש להצטייד במספר הקורס המופיע בידיעון הפקולטה וכן בקוד האישי המופיע על גבי פנקס התשלומים. תלמידים שלא הסדירו את תשלום שכר הלימוד לא יוכלו לקבל את המידע המבוקש.

תלמידים הזכאים להתאמות לימודיות בבחינות, באישור ועדת ההוראה של הפקולטה, יפנו למזכירת בחינות בפקולטה, לגב' יעל כהן לצורך הסדרת ההתאמות שאושרו. על התלמידים להציג אישור זה בפני המשגיחים עם תחילת כל בחינה. 

עולים חדשים (עד 7 שנים בארץ) יכולים לקבל במזכירות תלמידים אישור לתוספת זמן של חצי שעה ושימוש במילון מודפס בבחינות הנערכות בשפה העברית בלבד. יש להסדיר אישור זה עד שבוע לפני תחילת הבחינות, במזכירות תלמידים.

לא יאושר שימוש במילון שיהיו בו תוספות או כיתובים שאינם מקוריים. השימוש במילון ממוחשב או בקוויקשנרי אסור.

בני מיעוטים אשר נבחנו בבחינות הבגרות בשפה הערבית יכולים לקבל במזכירות תלמידים אישור לתוספת זמן של חצי שעה ושימוש במילון מודפס בבחינות הנערכות בשפה העברית בלבד. לא יאושר שימוש במילון שיהיו בו תוספות או כיתובים שאינם מקוריים. השימוש במילון ממוחשב או בקוויקשנרי אסור.

ללא הטופס המתאים לא יקבל התלמיד תוספת זמן או התאמות לימודיות.


בחינה
מבחן בכתב, שמתקיים בין שעה לארבע שעות, שניתן בו ציון ואשר משקלו בציון הסופי של הקורס לא פחות מ- 20% .

מועדי בחינות
(1) מועדי הבחינות (יום ושעה) מתפרסמים באינטרנט בתחילת השנה. חדרי הבחינה מתפרסמים על לוחות המודעות הייעודיים בפקולטה, ביום הבחינה.
(2) כל התלמידים הלומדים באותו קורס ובאותה שנת לימודים ייבחנו באופן שווה (מבחן בכתב בכיתה או מבחן בית).

זכות לבחינה חוזרת ולמועדים מיוחדים

זכות לבחינה חוזרת ומועדים מיוחדים על פי הוראות האוניברסיטה.

שיפור ציון חיובי

תלמיד לתואר ראשון, זכאי להבחן בכל בחינה מסכמת, באותה שנה/סמסטר בהם למד את הקורס, בשני מועדים אותם קבעה האוניברסיטה. התלמיד רשאי לגשת למועד ב' של אותה בחינה מסכמת, גם אם לא נכשל במועד א' של בחינה זו, ומבקש לתקן ציון. יש לשים לב שהציון האחרון הוא הקובע. 
בקשה לשיפור ציון חיובי ניתן להגיש באמצעות אתר האינטרנט - "מידע אישי לתלמיד"


מועדים מיוחדים

תלמידים המעוניינים במועד מיוחד יעבירו בקשה אל מזכירות החוג על גבי טופס בקשה למועד מיוחד. את הבקשה ניתן להגיש לאחר מועד ב' ולא יאוחר מתום שבועיים מקבלת הציונים בצרוף מסמכים נלווים. תלמיד שלא ניגש למועד מיוחד שאושר לו, עושה זאת על אחריותו, ואין מחויבות לאשר לו מועד אחר.

תלמיד שלא ניגש לאחד משני מועדי הבחינה רשאי להגיש בקשה למועד מיוחד במקרים הבאים:

(1) מועדי הבחינות חופפים ובלבד שהיו בין שני קורסי חובה או שההפרש ביניהם הוא פחות מ-24 שעות. בעת הרכבת מערכת שעות אין להירשם לקורס בחירה שאחד ממועדי הבחינה בו חופף לבחינה בקורס חובה או בקורס בחירה אחר. במקרה כזה תלמיד אינו זכאי להגיש בקשה למועד מיוחד.

(2) תלמיד שהיה בשירות מילואים (פירוט בהמשך).

(3) לידה / שמירת היריון

(4) 3 ימי מחלה לפחות. 

נסיבות אחרות בהם מבוקש מועד מיוחד נשקלות בהתאם למקרה. 


להלן מספר הבהרות למועד מיוחד בגין מחלה: 
 

- יינתן אישור למועד מיוחד/נוסף למי שיציגו אישור מחלה באחד משני המועדים שנקבעו מראש, ובלבד שניגשו באחד מהם לבחינה, בהתאם לכללים ולזמנים להגשת אישור מחלה כפי שנהוג עד כה. 

- המועד המיוחד יכול להתקיים בסמסטר העוקב או בשנה העוקבת.

- מספר האישורים למועד מיוחד בגין מחלה מוגבל לפעמיים בסמסטר, בכל תקופת בחינות של התלמיד (בכל חוגי הלימוד של התלמיד גם יחד, כלומר בתוכניות דו-חוגיות – סה"כ פעמיים ולא ארבע פעמים).

- אישור העדרות ממועד מיוחד שנקבע בגין מחלה יתקבל רק על סמך אשפוז, מילואים או לידה. לא יתקבל כל אישור אחר.

- תלמיד שלא ניגש למועד מיוחד עושה זאת על אחריותו ואין מחויבות לאשר לו מועד אחר. 

כל החלטה נשלחת לדוא"ל האוניברסיטאי של התלמיד/ה ונרשמת ב"מידע אישי לתלמיד". על התלמיד/ה לאשר את הגעתו/ה לבחינה.


כציון סופי ייחשב הציון בבחינה האחרונה שבה נבחן התלמיד.הסדר בחינות מיוחד לסטודנטים בשירות מילואים

להלן הנוהל המקובל באוניברסיטה לגבי סטודנט הנעדר מבחינה בשל שירות מילואים:

1. למועד בחינות מיוחד זכאי אך ורק תלמיד אשר
(1) לא ניגש למועד א' או למועד ב' בשל שירות מילואים;
(2) למד בתוכנית לימודים או בקורסים שבסופם יש מועד בחינות אחד בלבד, ולא ניגש לבחינה במועדה בשל שירות מילואים.

2. שירות מילואים ביום הבחינה

תלמיד הנקרא לשירות מילואים ביום הבחינה גם במסגרת שירות של שלושה ימים או פחות, חייב להודיע על צאתו לשירות המילואים למזכירות החוג עם קבלת צו הקריאה ולהמציא לאחר מכן אישור רשמי מטעם שלטונות צה"ל על תקופת שירותו.

3. שירות מילואים סמוך למועד הבחינה

תלמיד ששירת במילואים עד סמוך למועד הבחינה יהיה זכאי להיבחן במועד מיוחד אם נתקיים אחד משני התנאים האלה:
(1) היה בשירות מילואים פעיל במשך תקופה רצופה של 7 ימים לפחות, ותאריך הבחינה חל בתוך שבעה ימים מעת שחרורו.
(2) היה בשירות מילואים פעיל במשך תקופה רצופה של עשרים יום או יותר, ותאריך הבחינה חל בתוך 14 ימים מעת שחרורו.

4. סייגים

תקנות המועד המיוחד לא יחולו על תלמיד שלא ענה על הדרישות האקדמיות של יחידת הלימוד שלו ושלא היה זכאי לגשת לבחינות במועדן הרגיל.

5. אישור צה"ל על שירות מילואים

האוניברסיטה תכיר בשירות מילואים רק אם יציג התלמיד:
טופס  3021
טופס  3010
טופס  510 - אישור על שירות מילואים חד-יומי, בצירוף צו ההתייצבות לשירות המילואים.

הסדר בחינות מיוחד לתלמידים בעלי לקויות למידה

סטודנטים בעלי לקויות למידה המבקשים הקלות בבחינות חייבים לעבור אבחון במרכז לאבחון ולטיפול בלקויות למידה שנמצא בדקאנט הסטודנטים, בניין מיטשל. ההקלות תאושרנה על ידי ועדת ההוראה של הפקולטה לאחר קבלת האבחון. אין הפקולטה מתחייבת לעמוד במלוא ההמלצות של האבחון ויישומן תלוי ביכולת הפקולטה לעמוד בהן.

 

בחינות בית

(1) ככלל, התקנון החל על בחינות רגילות בכיתה חל גם על בחינות בית.

(2) בחינת בית תינתן על פי שיקולו של המורה לכל תלמידי הקורס. בחינה כזו תהיה שונה במתכונתה מבחינת כיתה, ובדרך כלל תידרש בה הפגנת יכולת ניתוח ואינטגרציה יותר מבקיאות בחומר הלימוד.

(3) בחינות הבית יועברו לתלמידים דרך המודל (MOODLE) או דרך הדואר האלקטרוני (במייל). את בחינות הבית יש להחזיר מודפסות (ולא במייל) למזכירות החוג בלבד בתוך פרק הזמן שהוקצב לכך. תיפסל בחינה של תלמיד שלא יחזיר את בחינת הבית במועד. משך הזמן המוקצב לבחינות בית לא יעלה על שבוע. מועדי בחינות הבית מופיעים בלוח הבחינות. 

(4) בחינות בית אינן מועברות לסריקה, וניתן להחזירן לתלמיד היה והוא מוותר על זכות הערעור.

 

עיון במחברת הבחינה

תלמיד רשאי לעיין במחברת הבחינה שלו בתנאים שייקבעו על ידי החוג, בתוך 5 ימים מיום פרסום הציון.
הפקולטה מקיימת שירות סריקת בחינות. תלמידים, המעוניינים להשתמש בשירות זה, יפנו לאתר האוניברסיטה, בשירותי "מידע אישי לתלמיד". בנוסף, קיימת אפשרות לתלמידים המעוניינים לשפר ציון חיובי, להירשם לבחינות במועד ב', באמצעות אתר האוניברסיטה, בשירותי "מידע אישי לתלמיד".

מספר הכישלונות המותרים לתלמידים במהלך לימודיהם

ועדת ההוראה של כל חוג רשאית להגביל את מספר הכישלונות המותרים לתלמידים במהלך לימודיהם לתואר הראשון. ככלל, לא ניתן לצבור מעל 5 כישלונות בכל אחד מן החוגים. לימודיהם של תלמידים שמספר כישלונותיהם יעלה על המכסה המותרת יופסקו מיד.

את תקנון הבחינות ותנאי המעבר משנה לשנה ניתן למצוא בתמצית הוראות האוניברסיטה ונהליה.

ציונים ניתן לברר באינטרנט במערכת המידע האישי :
https://www.ims.tau.ac.il/tal

 

 עבודה בסיום קורס

(1) בסיומם של קורסים מסוימים יידרשו התלמידים להגיש עבודה במקום בחינה, על פי שיקול הדעת של המורה. הדבר יצוין מראש בלוח הבחינות שיתפרסם בידיעון.

(2) למעט במקרים חריגים שיאושרו באופן אישי, לא תתאפשר לתלמידים הלומדים באותו קורס בחירה בין בחינה לבין הגשת עבודה בכתב. הישגיהם של כל התלמידים באותו קורס באותה שנת לימודים יוערכו באותו אופן (עבודה בכתב או בחינה).

(3) לא ניתן לשפר ציון בעבודה, באמצעות תיקון העבודה או באמצעות כתיבת עבודה אחרת באותו הקורס.
תלמיד רשאי להירשם לקורס אחר במקום הקורס שבו השיג ציון שאיננו משביע את רצונו.

(4) אשר לעבודות סמינריוניות, ראו להלן.

ערעור על ציון

(1) תלמיד זכאי לערער על ציון בחינה/עבודה בתוך 5 ימים מתאריך פרסום הציון או הסריקה (המאוחר מביניהם), בכפוף לדרישות החוג. 

(2) ערעור על ציון של בחינה שנסרקה יוגש דרך "מידע אישי לתלמיד". ערעור על בחינה שלא נסרקה, יש להגיש טופס ערעור דרך מזכירות החוג/תוכנית.
תשובה מפורטת לערעור תימסר לא יאוחר מ-5 ימים מיום הגשתו.

(3) ניתן לערער רק על הציון הסופי שפורסם באופן רשמי על ידי מזכירות החוג.

(4) הציון שייקבע לאחר הדיון בערעור הוא הציון הסופי.

 

 להלן קישורית לקובץ הנחיות אתיות ומשמעתיות לסטודנטים הכותבים עבודות אקדמיות:
https://acad-sec.tau.ac.il/academic-paper