הליך סיום לימודים ובקשה לקבלת אישור זכאות לתואר

 • תלמיד שסיים את כל חובותיו לתואר יידרש להגיש בקשה לסיום לימודים. את הבקשה יש להגיש לכול המאוחר שנה ממועד סיום המטלה האחרונה לתואר. הבקשה תוגש לאחר קבלת הציון האחרון בבחינה או בעבודה האחרונה ולאחר שהתלמיד בדק שכל הציונים הוזנו כהלכה שכן בהגשת בקשת הזכאות מצהיר התלמיד על נכונות רשומת הלימודים. לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר לא יהיה אפשר לערער או לשפר ציון בקורס. 

 • בקשה לסיום לימודים יש להגיש באמצעות "מידע אישי לתלמיד" – "טופס טיולים-מסיימי לימודים" – "בקשה לסיום לימודים". על תלמיד שלמד בתוכנית דו-חוגית להגיש בקשה לסיום לימודים בכל חוג בנפרד. ניתן להגיש בקשה זו גם אם התלמיד טרם סיים לימודיו בחוג השני. רק לאחר מילוי חובותיו בשני החוגים יקבל התלמיד אישור על זכאותו לתואר.

 • הבקשה מועברת לבדיקה, לאישור ולטיפול של מזכירות היחידה, מזכירות תלמידים בפקולטה, מדור שכר לימוד וספריות האוניברסיטה. לפני מתן אישור הזכאות לתואר תיערך בדיקה יסודית של תיק התלמיד.
  בדיקה זו כוללת:
  -
    בדיקת מילוי החובות האקדמיות ברמת החוג, ברמת החטיבה ובלימודי העשרה. 
  -  בדיקת מילוי החובות האוניברסיטאיות הכלליות ("כלים שלובים" וכדומה).   
  -  תשלום שכר לימוד והחזרת ספרים לספריות האוניברסיטה.  

 • תלמידים שלמדו בתוכנית דו-חוגית בחוג אחד בפקולטה למדעי הרוח ובחוג שני בפקולטה אחרת, יקבלו את האישורים מהפקולטה האחרת ויוזמנו לטקס הענקת תעודות של הפקולטה האחרת, פרט לתלמידי תוכנית המצטיינים המשולבת במדעי הרוח ובאמנויות.  

 • הזכאות לתואר תוזן לתלמיד שבקשתו לסיום לימודים אושרה. שלושה העתקים של אישור הזכאות ושלושה העתקים של גיליון הציונים הסופי יישלחו לכתובתו של התלמיד שבדק ועדכן בעת מילוי הבקשה לסיום הלימודים.   

 • באישור הזכאות לתואר מפורטים: שמות החוגים שסיים התלמיד, ציון הגמר בכל אחד מהחוגים, מועד הזכאות לתואר שייקבע על פי מועד הבחינה או הגשת העבודה האחרונה, ופירוט סיום לימודים בהצטיינות או בהצטיינות יתרה לזכאים.  

 •  טקס הענקת תעודות (דיפלומות) יתקיים בחודש יוני. על התלמידים המעוניינים להשתתף בטקס להגיש את הבקשות  לסיום לימודים לא יאוחר מיום 1.2.2019.