סמינרים ועבודות סמינריוניות

עבודה סמינריונית ועבודת רפראט

בקורסי הפקולטה למדעי הרוח בקורסים המוגדרים כ"סמינרים", מטלת הסיום הינה עבודה סמינריונית או עבודת רפראט. בעוד שעבודה סמינריונית היא בגדר פיתוח של נושא למחקר, והיא בעלת משקל גבוה יותר בשקלול הכללי של הציון, עבודת רפראט היא בגדר התמודדות עם נושא מוגדר ומוגבל יותר, ומשקלה בציון הסופי קטן יותר.

להלן קישורית לקובץ הנחיות אתיות ומשמעתיות לסטודנטים הכותבים עבודות אקדמיות: 
https://acad-sec.tau.ac.il/academic-paper


להלן הנחיות פקולטטיות הנוגעות להבחנה בין סוגי העבודות:

מכסת מילים

עבודה סמינריונית: בין 7,000 ל-10,000מילה.
עבודות רפראט: בין 3,500 ל-5,000 מילה.

אופי העבודות

עבודות סמינריוניות הן בגדר פיתוח של נושא למחקר בהמשך לדו-שיח בין התלמידים למרצים בסמינר. הנושא הנבחר צריך לקבל את אישור המרצה. יש לסכם ככל האפשר את מתווה העבודה (ראשי פרקים, למשל ) לפני כתיבת הטיוטה הראשונה ולקיים קשר עם המרצה בקורס באשר להתקדמות העבודה. 
עבודות רפראט משקפות בדר"כ התמודדות עם נושא מתוחם. במהלך הקורס ייקבעו לכלל התלמידים נושאים אפשריים לכתיבת העבודה. 


להלן מועדי הגשת עבודות סמינריוניות לתואר הראשון והשני בשנה"ל תשע"ט:

סמסטר א':  יום א' 5.5.2019, ל' בניסן תשע"ט

סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 22.9.2019, כ"ב באלול תשע"ט

סמסטר קיץ (תוכניות למנהלים): יום ה' 14.11.2019, ט"ז בחשוון תשע"ט

 

לא ניתן לחרוג ממועדים אלה.

התלמידים ימסרו את העבודות באמצעות מזכירות החוג בלבד (אין למסור את העבודות לידי המורה אישית). 

העבודות תוחזרנה לתלמידים לאחר בדיקה והערכה, בפרק זמן של שלושה חודשים ממועד המסירה הרשמי.

התלמידים חייבים להשאיר בידיהם עותק של העבודה הסמינריונית שמסרו.

תלמידים שלא יגישו את העבודות במועד יתבקשו להירשם לסמינריון אחר בסמסטר הבא.

לא ניתן לשפר ציון בעבודה סמינריונית באמצעות תיקון העבודה או באמצעות כתיבת עבודה אחרת באותו סמינריון.  

תלמידים רשאים להירשם לקורס סמינריוני אחר במקום הקורס שבו השיגו ציון שאיננו משביע את רצונם.