עיוני

מסלול עיוני:

קורסים בהיקף של 36 ש"ס שבהם יינתנו ציונים.
 
השגת פטור משפה זרה שנייה - נתון לשיקול הדעת של החוג במסלול העיוני. 
תלמיד הנרשם לאחד מקורסי השפה מחוייב בקבלת ציון עובר לפחות. תלמיד שיחליט שלא להיבחן או יכשל בקורס - יחוייב בתשלום שכ"ל על מלוא שעות הקורס.

תלמידי התואר השני רשאים ללמוד קורסים מחוגים אחרים באישור היועץ האקדמי בחוגם.
 
בחינת גמר:
במסלול הלימודים העיוני, ללא עבודת גמר, חייבים התלמידים לעמוד בהצלחה בבחינת גמר על פי הקריטריונים שיקבע החוג או בית הספר (בחוגים מסוימים נערכת בחינת גמר בסיום לימודי התואר השני גם במסלול המחקרי). רשאים להיבחן בבחינת הגמר תלמידים שהשלימו את כל חובות השמיעה. בחינת הגמר תיערך בכתב ו/או בעל פה. היא מקיפה תחומים של התמחות ובעיות יסוד בחקר המקצוע, על פי תוכנית ערוכה מראש מטעם כל חוג וחוג. זכאות לתואר שני במסלול העיוני מותנית בקבלת ציון חיובי בבחינת הגמר (ובכל מרכיבי הציון, אם הבחינה מורכבת מסעיפי משנה). 
בבחינת הגמר במסלול העיוני ציון הבחינה הינו סופי ולא ניתן להבחן במועד נוסף לשיפור הציון. 
 
תנאי המעבר מהמסלול העיוני למסלול המחקרי:
לאחר שנת לימודים אחת יוכלו תלמידי המסלול העיוני להגיש בקשה לעבור למסלול המחקרי. תנאי המעבר הם: ציון ממוצע של 90 לפחות ב-12 ש"ס לפחות של לימודי שנה א'.