הליך סיום לימודים ובקשה לקבלת אישור זכאות לתואר

 • תלמיד שסיים את כל חובותיו לתואר יידרש להגיש בקשה לסיום לימודים. את הבקשה יש להגיש לכול המאוחר שנה ממועד סיום המטלה האחרונה לתואר. הבקשה תוגש לאחר קבלת הציון האחרון בבחינה או בעבודה האחרונה ולאחר שהתלמיד בדק שכל הציונים הוזנו כהלכה שכן בהגשת בקשת הזכאות מצהיר התלמיד על נכונות רשומת הלימודים. לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר לא יהיה אפשר לערער או לשפר ציון בקורס. 

 • בקשה לסיום לימודים יש להגיש באמצעות "מידע אישי לתלמיד" – "טופס טיולים-מסיימי לימודים" – "בקשה לסיום לימודים". 

 • הבקשה מועברת לבדיקה, לאישור ולטיפול של מזכירות היחידה, מזכירות תלמידים בפקולטה, מדור שכר לימוד וספריות האוניברסיטה. 

 • הזכאות לתואר תוזן לתלמיד שבקשתו לסיום לימודים אושרה. שלושה עותקים של אישור הזכאות ושלושה עותקים של גיליון הציונים הסופי יישלחו לכתובתו של התלמיד שבדק ועדכן בעת מילוי הבקשה לסיום הלימודים.   

 • באישור הזכאות לתואר מפורטים:
  לתלמידי המסלול העיוני: שם החוג שסיים התלמיד, ציון הגמר, מועד הזכאות לתואר שייקבע על פי מועד הבחינה או הגשת העבודה האחרונה ופירוט סיום לימודים "בהצטיינות" או "בהצטיינות יתרה" לזכאים*. 
  לתלמידי המסלול המחקרי: שם החוג שסיים התלמיד, ציון הגמר, שם עבודת הגמר והציון שניתן בעבודה זו, מועד הזכאות לתואר שייקבע על פי מועד הבחינה או הגשת העבודה האחרונה ופירוט סיום לימודים "בהצטיינות" או "בהצטיינות יתרה" לזכאים*. התואר "בהצטיינות" או "בהצטיינות יתרה" יוענק לתלמידים שעמדו בקריטריון ההצטיינות הן בציון עבודת הגמר והן בציון הסופי, בכל אחד משני מרכיבים אלה בנפרד.

  *התואר "מוסמך אוניברסיטה" בהצטיינות יוענק לתלמידים אשר סיימו את לימודיהם בציון סופי שבין 90  ל- 94.
    התואר "מוסמך אוניברסיטה" בהצטיינות יתרה יוענק לתלמידים אשר סיימו את לימודיהם בציון סופי 95 ומעלה. 

 • טקס הענקת תעודות (דיפלומות) יתקיים בחודש יוני. על התלמידים המעוניינים להשתתף בטקס להגיש את הבקשות  לסיום לימודים לא יאוחר מיום 1.2.2019.