מבנה הלימודים

1. לימודי השלמה (4-16 ש"ס)

סטודנט ללא הכשרה קודמת בתחום הלימודים הקוגניטיביים של השפה ושימושיה, יידרש לעמוד בלימודי השלמה בהיקף שייקבע על ידי ועדת ההוראה של החוג. כדי לעמוד בלימודים אלה יהיה על התלמיד לעמוד בדרישות הקורסים וכן לקבל בהם ציון 85 או יותר, בממוצע משוקלל.

2. לימודי התואר (28-36 ש"ס)

מספר שעות הלימודים לתואר השני הוא 28 ש"ס במסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר) ו-36 ש"ס במסלול העיוני (ללא עבודת גמר). התוכנית כוללת שלושה סמינריוני חובה (בהיקף של 12 ש"ס) ומגוון סמינריונים לבחירה (בהיקף של 16 ש"ס במסלול המחקרי ו-24 ש"ס במסלול העיוני).

שיעורי החובה:

שיטות מחקר ללימודים קוגניטיביים של השפה ושימושיה – 4 ש"ס
יסודות הפסיכו-בלשנות – 4 ש"ס
היבטים קוגניטיביים של שיח – 4 ש"ס

הנחיה כללית:

כל מרכיב סטנדרטי של תוכנית הלימודים שאינו נדון במפורש בתוכנית זו יוסדר על פי התקנונים הכלליים של האוניברסיטה ושל הפקולטה למדעי הרוח, לפי העניין, או על יסוד החלטות ועדת ההוראה של התוכנית או של ראש התוכנית, לפי הצורך.