הדרישות במהלך הלימודים

1.  השתתפות פעילה בכל אחד מן השיעורים והסמינריונים.

2.   במסלול המחקרי יגישו התלמידים עבודה סמינריונית אחת ובמסלול העיוני יגישו שתיים. מומלץ לכתוב את העבודות בהדרכת מנחים שונים. כתיבת שתי עבודות בהדרכת אותו מנחה תיעשה לאחר קבלת אישור מיוחד.

3.  עבודת הגמר במסלול המחקרי:

 עבודת הגמר אמורה לשקף היכרות טובה של הסטודנט עם התחום הנחקר, חשיבה ביקורתית, יצירתיות, מיומנויות מתודולוגיות ומיומנויות כתיבה אקדמית, וכל אלה אמורים לבוא לידי ביטוי במסגרת פרויקט מחקר תחום היטב מבחינת תכניו וממוקד בשאלות ספציפיות. ניתן להגדיר את עבודת הגמר כעבודה סמינריונית מחקרית, מורחבת ומשוכללת. עבודת הגמר תתפרס על פני 80 עמודים לכל היותר, ובכללם תקציר קצר בעברית ובאנגלית ורשימה ביבליוגרפית.

 לאחר שעבודת הגמר תאושר על ידי מדריכיה, היא תיבדק גם על ידי קורא נוסף (או קוראים נוספים).

התוכנית תנהיג הליך להגשת הצעות לעבודות גמר בהדרכה מתאימה ולבדיקת העבודות לאחר השלמתן.
 
לפירוט בנושא סדר הגשת עבודות גמר לחץ כאן


5.  במסלול העיוני (בלא עבודת גמר) יעמדו התלמידים בבחינת גמר. בחינת הגמר תיערך לאחר סיום חובות הלימודים. 
הבחינה תיערך במתכונת של בחינה בעל פה. בבחינה ישתתפו שני בוחנים על פי בחירת התלמיד. 

תיאום הבחינה:
א. התלמיד יבחר את שני המרצים שאצלם הוא מעוניין להיבחן, ויקבל את הסכמתם לשמש כבוחנים (מומלץ לפנות למרצים, שבמסגרת הקורס שהעבירו, נעשתה עבודה סמינריונית). 
ב. התלמיד יתאם עם כל בוחן בנפרד נושא + רשימת קריאה של 10-5 מאמרים.
ג. כאשר התלמיד יהיה מוכן להיבחן הוא יודיע על כך למזכירת התוכנית שתדאג לתאם את מועד הבחינה. 

ציון מבחן הגמר הינו הציון הממוצע של שני הבוחנים והוא יהווה 10% מהציון הסופי. 
חשוב! על התלמיד להיבחן בסמסטר בו סיים את לימודיו. בחינה בסמסטר העוקב תחויב בתוספת שכר לימוד.