Thursday, 25 Jul 2024
Home Students ועדת הוראה
ועדת הוראה
בחוג פועלת ועדת הוראה, שדנה בין השאר, בבעיות ובבקשות שונות של תלמידי החוג. הוועדה תיתן מענה לבעיות ייחודיות ואישיות העולות במהלך הלימודים, בכפוף לתקנון הפקולטה והאוניברסיטה. הפניה לוועדת ההוראה תיעשה באמצעות מזכירות החוג. תשובות ועדת ההוראה יינתנו במזכירות החוג.

החלטות ועדת ההוראה הנוגעות לציבור התלמידים מתפרסמות על גבי לוח המודעות של החוג. על התלמידים להתעדכן בפרסומים אלו.

בקשה לערעור על ציון בחינה או עבודה, כמו גם בקשות לארכה במועד הגשת עבודה או מועד מיוחד לבחינות יוגשו לוועדת הוראה ולא במישרין למורה הקורס. יש להגיש ערעורים על הציון תוך 10 ימים ממועד פרסומו.

כל הפניות לועדת ההוראה בכל נושא חייבות להיות מפורטות, מנומקות ומלוות במסמכים הקשורים לבקשה. בקשות שלא יוגשו בהתאם יידחו. טופס הפנייה לועדת הוראה נמצא באתר החוג כקובצי Word או PDF. רצוי למלא באופן דיגיטלי את הפנייה בקובץ Word, להדפיסו ולהגישו חתום למזכירות החוג. מי שאינו יכול לפתוח קובץ זה, צריך להדפיס את הפנייה בקובץ PDF ולמלא אותו בכתב יד.

להורדת קבצי הפניה: