קורסי בית-הספר למדעי התרבות ע"ש שירלי ולסלי פורטר

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

מחקר התרבות

לימודי התואר השני

לימודי השלמה

1041110101 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
פרופ' חזן חייםסמסטר א'שיעורד'12:00-14:00נפתלי001
1041110103 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
גב' ברונשטיין דניאלסמסטר א'תרגילא'12:00-14:00נפתלי105
1041110201 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
פרופ' מזרחי נסיםסמסטר א'שיעורב'08:30-10:00נפתלי003 אולם זאב סגל
1041110202 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
פרופ' שנהב יהודהסמסטר א'שיעורג'12:00-14:00נפתלי001
1041110212 - מבוא לסוציולוגיה** (תאריך בחינה)
גב' כהן אמיליהסמסטר א'תרגילג'08:30-10:00נפתלי205

- קורסי חובה

0669100101 - מבוא למחקר התרבות (תאריך בחינה)
מר רותם לשםסמסטר א'שו"סג'14:00-16:00גילמן455
0669100201 - מבוא למחקר התרבות (תאריך בחינה)
מר רותם לשםסמסטר א'תרגילג'12:00-14:00גילמן455
0669506901 - טקסטים קלאסיים במחקר התרבות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר הירש דפנהסמסטר א'סמינרג'16:00-18:00גילמן455

קורס חובה למתקדמים

0669508201 - כתיבת הצעת מחקר (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רקפת סלע-שפיסמסטר א'סמינרב'18:00-20:00גילמן455

סמסטר א'

קורסי בחירה

0654510301 - היסטוריה אינטלקטואלית, אינטלקטואלים וחברה במצרים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ישראל גרשוניסמסטר א'סמינרב'18:00-20:00גילמן497
0669508901 - פרקטיקות זכירה ויצירת היסטוריה ביומיום (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יפעת גוטמןסמסטר א'סמינרג'16:00-20:00גילמן497
0669403801 - אנשים מדברים בחיי היומיום (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רקפת סלע-שפיסמסטר א'סמינרד'16:00-20:00גילמן455
0669507601 - המעבדה במחקר התרבות א' (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איתמר אבן-זהרסמסטר א'סמינרב'14:00-18:00
0669508301 - המעבדה לתעביר ומגע בין תרבויות א' (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איתמר אבן-זהרסמסטר א'סמינרג'14:00-16:00
0669506701 - נישואין בין תרבותיים כזירה של תרגום תרבות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דלית בלוךסמסטר א'סמינרד'14:00-16:00גילמן455
0662311101 - פסיכואנליזה וסביבתה: הדהוד והבנייה** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מנדלוביץ שלמהסמסטר א'סמינרה'14:00-16:00גילמן320
0693200301 - בין אפריקה לישראל: סוגיות בהגירה ופליטות** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גליה צברסמסטר א'סמינרא'14:00-16:00גילמן262
פרופ' גליה צברסמסטר ב'סמינרא'14:00-16:00גילמן304
0671429501 - מת לחיות: מוות וקבורה כמרחב למשא ומתן תרבותי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רפאל גרינברג
פרופ' שלמה בונימוביץ
סמסטר א'סמינרג'16:00-18:00גילמן261
0654510301 - היסטוריה אינטלקטואלית, אינטלקטואלים וחברה במצרים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ישראל גרשוניסמסטר ב'סמינרב'18:00-20:00גילמן497

סמסטר ב'

קורסי חובה

0669400801 - מחקר התרבות: מסורות ובעיות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רקפת סלע-שפיסמסטר ב'סמינרב'16:00-20:00גילמן455

- קורסי בחירה

0669507701 - המעבדה למחקר התרבות ב' (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איתמר אבן-זהרסמסטר ב'סמינרב'12:00-16:00
0669508601 - המעבדה לתעביר ומגע בין תרבויות ב' (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איתמר אבן-זהרסמסטר ב'סמינרג'14:00-16:00גילמן450
0669505601 - ההבנייה של הזרות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר תגריד יחיא-יונססמסטר ב'סמינרד'12:00-16:00גילמן449
0669505701 - זהות ופעילות חברתית סביבתית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רקפת סלע-שפיסמסטר ב'סמינרג'16:00-20:00גילמןא317
0669508501 - רגש, אינטראקציה, זהות (תאריך הגשת עבודה)
מר רותם לשםסמסטר ב'סמינרד'18:00-20:00גילמן455
0669507201 - הגוף במחקר התרבות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר הירש דפנהסמסטר ב'סמינרד'16:00-18:00גילמןא319
0669508701 - תרבות ומדע כגורמים מרכזיים בייצור מזון וחקלאות: מהאלף ה-13 ל (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אריה אלטמןסמסטר ב'סמינרד'16:00-18:00גילמן450
0669508001 - רב תרבותיות, על תרבותיות ומגעים בין תרבויות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יפעת גוטמןסמסטר ב'סמינרג'12:00-16:00גילמן262
0680701301 - תרגום ואידיאולוגיה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ניצה בן אריסמסטר ב'סמינרד'12:00-14:00גילמן455

תוכנית הלימודים הקוגנטיביים של השפה ושימושיה

לימודי התואר השני

קורסי חובה

0688401201 - יסודות הפסיכו-בלשנות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורנה פלגסמסטר א'סמינרב'10:00-14:00גילמן450
0688401401 - היבטים קוגניטיביים של שיח (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורנה פלגסמסטר א'+ב'סמינרב'14:00-16:00גילמן450
0688401101 - שיטות מחקר בלימודים קוגניטיביים של השפה ושימושיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רמה עמישבסמסטר ב'סמינרב'10:00-14:00ווב401

קורסי בחירה

0688401601 - שפה ומוח (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורנה פלגסמסטר א'+ב'סמינרד'12:00-14:00דן-דוד101
0688500001 - הפקת שפה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועה שובלסמסטר ב'סמינרד'14:00-16:00גילמן450
0688452001 - אה בה ציגלה מה: על הפרעות בשטף הדיבור מנקודת מבט פסיכובלשנית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועה שובלסמסטר א'סמינרד'10:00-12:00גילמן260
0688451001 - תהליכי קריאה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר חמוטל קריינרסמסטר ב'סמינרד'10:00-12:00רוזנברג211

קורסי בחירה מחוגים אחרים

**לשון עברית
0690442101 - לשונו הפואטית של נתן אלתרמן (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' תמר סוברןסמסטר א'+ב'סמינרג'14:00-16:00רוזנברג204
0690440901 - סוגיות בעברית המדוברת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אסתר בורוכובסקיסמסטר ב'סמינרא'14:00-16:00רוזנברג204
0690440401 - הפועל - שימושים ליטראליים ומטפוריים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אסתר בורוכובסקיסמסטר ב'סמינרג'10:00-12:00רוזנברג204

היחידה למחקר התרבות

0669403801 - אנשים מדברים בחיי היומיום (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רקפת סלע-שפיסמסטר א'סמינרד'16:00-20:00גילמן455
0669508001 - רב תרבותיות, על תרבותיות ומגעים בין תרבויות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יפעת גוטמןסמסטר ב'סמינרג'12:00-16:00גילמן262

החוג לספרות

0680315001 - גישות קוגניטיביות למבנה הסיפור הקצר (תאריך בחינה)
פרופ' ישעיהו שןסמסטר ב'שיעורד'16:00-18:00גילמן306
0680315801 - המטפורה: נקודת צומת בינתחומית** (תאריך בחינה)
פרופ' ישעיהו שןסמסטר ב'שיעורג'12:00-14:00גילמן320
0680407601 - ספרות, תרבות, קוגניציה** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ישעיהו שןסמסטר ב'סמינרג'16:00-18:00גילמן455
0680512701 - סוגיות בפואטיקה קוגניטיבית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ישעיהו שןסמסטר א'סמינרג'14:00-16:00גילמןא362

המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן

0659524001 - הפילוסופיה, הפסיכולוגיה, והאבולוציה של הרגשות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חוה יבלונקהסמסטר א'סמינרג'12:00-16:00גילמן449
0659540801 - תחושת האנחנו: גישות אבולוציוניות ופנומנולוגיות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חוה יבלונקהסמסטר ב'סמינרג'10:00-14:00גילמן450
0659541001 - פתרון שאלות פילוסופיות בעזרת מודלים וסימולציות: תקשורת ושפה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד לםסמסטר ב'סמינרג'14:00-16:00ווב401

החוג לבלשנות

סמסטר א+ב

0627402301 - סמינר נוירובלשנות: אזור ברוקה (תאריך הגשת עבודה)
דר' מלצר -אשר איהסמסטר א'+ב'סמינרג'08:00-10:00ווב103

סמסטר א'

0627401801 - תחביר בן זמננו (תאריך בחינה)
פרופ' ג'וליה הורבטסמסטר א'שיעורג'12:00-14:00ווב401
פרופ' ג'וליה הורבטסמסטר א'שיעורה'12:00-14:00ווב401
**דרישת קדם: תחביר מתקדמים
0627419501 - שפה בהבט התפתחותי:מורפולוגיה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אותי בת-אלסמסטר א'סמינרב'16:00-18:00ווב401
0627400001 - סמינר מ.א. בסמנטיקה- עיונים בתאוריה הסמנטית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אלפרד לנדמןסמסטר א'סמינרא'14:00-18:00ווב401
0627419101 - סמינר עיבוד-חישוביות וקוגניציה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רוני קצירסמסטר א'סמינרב'10:00-12:00ווב301
ד"ר רוני קצירסמסטר א'סמינרה'14:00-16:00ווב401

סמסטר ב'

0627400101 - סמנטיקה למתקדמים (תאריך בחינה)
פרופ' אלפרד לנדמןסמסטר ב'שיעורג'16:00-18:00ווב401
פרופ' אלפרד לנדמןסמסטר ב'שיעורה'14:00-16:00ווב401
**דרישת קדם: יסודות הסמנטיקה הפורמלית
0627429601 - תחביר בן זמננו 2 (תאריך בחינה)
פרופ' ג'וליה הורבטסמסטר ב'שיעורג'14:00-16:00ווב103
** דרישת קדם: תחביר בן זמננו 1
0627415001 - דמיון מבני ותפיסתי (תאריך בחינה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'שיעורד'12:00-14:00ווב401
0627417301 - מודלים מתמטיים ומבנים לסמנטיקה (תאריך בחינה)
פרופ' אלפרד לנדמןסמסטר ב'שיעורא'14:00-18:00ווב401
0627419701 - שפה בהבט התפתחותי:פונולוגיה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אותי בת-אלסמסטר ב'סמינרב'16:00-18:00ווב401
**דרישת קדם: תחביר מתקדמים

החוג לפסיכולוגיה (על בסיס מקום פנוי)

1071473701 - תודעה וחקר המוח א' (תאריך בחינה)
פרופ' לאמי דומיניקסמסטר א'שיעורה'10:00-12:00נפתלי205
1071476901 - קשב: התנהגות ומוח (תאריך בחינה)
פרופ' לאמי דומיניקסמסטר ב'שיעורה'10:00-12:00נפתלי208
1071477101 - פרדיגמות יסוד בפסיכולוגיה קוגניטיבית (תאריך בחינה)
פרופ' לאמי דומיניק
פרופ' גושן גוטשטין י
סמסטר ב'שיעורג'10:30-12:00נפתלי207

קורסי תואר ראשון הפתוחים לתלמידי תואר שני (עד ל-8 ש"ס)

0680409301 - קוגניציה ומבע יצירתי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ישעיהו שןסמסטר א'סמינרד'16:00-18:00גילמןא319
0690345001 - המערך המושגי והלקסיקלי של העברית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' תמר סוברןסמסטר א'+ב'סמינרג'16:00-18:00רוזנברג204
0627314601 - סוגיות בהתפתחות פונולוגית טיפוסית וא-טיפוסית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גלית אדםסמסטר א'+ב'סמינרב'18:00-20:00רוזנברג211
0627324001 - סמינר רכישת התחביר (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אירנה בוטויניק רתםסמסטר א'+ב'סמינרא'12:00-14:00רוזנברג212
0627300501 - פונולגיה ניסויית (תאריך בחינה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורד'16:00-18:00ווב105
0627330301 - ממשק הלקסיקון והתחביר (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' טל סילוניסמסטר א'סמינרג'14:00-16:00ווב103
0627377701 - סמינר למידה - חישוביות וקוגניציה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רוני קצירסמסטר ב'סמינרב'14:00-16:00ווב401
ד"ר רוני קצירסמסטר ב'סמינרה'12:00-14:00ווב401
0627319901 - מגוון סוגיות מרכזיות בסמנטיקה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נירית קדמוןסמסטר ב'סמינרד'10:00-14:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)
0627314401 - אופטמליות סגמנטלית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'סמינרב'12:00-14:00ווב103
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'סמינרד'16:00-18:00ווב103
0627353301 - סמינר פסיכובלשנות- אלמנטים ריקים בשפה (תאריך הגשת עבודה)
דר' מלצר -אשר איהסמסטר ב'סמינרד'08:00-10:00ווב103

שיעורי השלמה

קורסים אלו אינם נחשבים במניין השעות לתואר)

**סמסטר א'
0680130201 - בעיות יסוד בתורת הספרות מפרספקטיבה קוגניטיבית (תאריך בחינה)
פרופ' ישעיהו שןסמסטר א'שיעורג'12:00-14:00גילמן277
0627101001 - מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
דר' מלצר -אשר איהסמסטר א'שיעורא'10:00-12:00ווב001
0627101102 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' הדס יברכיהוסמסטר א'תרגילד'08:00-10:00ווב103
0627101103 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
מר ברק פזסמסטר א'תרגילד'10:00-12:00רוזנברג001
0627101104 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
מר אבי מזרחיסמסטר א'תרגילד'14:00-16:00רוזנברג002
0627101105 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' טלי ארדסמסטר א'תרגילד'16:00-18:00רוזנברג103
0627112001 - פונטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורב'12:00-14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורד'12:00-14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0627213001 - תחביר מתחילים (תאריך בחינה)
פרופ' טל סילוניסמסטר א'שיעורג'12:00-14:00ווב001
פרופ' טל סילוניסמסטר א'שיעורה'12:00-14:00רוזנברג001
0627213002 - תר' תחביר מתחילים (תאריך בחינה)
גב' נועה ברנדלסמסטר א'תרגילא'14:00-16:00רוזנברג209
0627213003 - תר' תחביר מתחילים (תאריך בחינה)
גב' נועה ברנדלסמסטר א'תרגילב'10:00-12:00רוזנברג209
0627213004 - תר' תחביר מתחילים (תאריך בחינה)
מר משה זיאתסמסטר א'תרגילג'08:00-10:00רוזנברג002
0627222201 - בלשנות חישובית מתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר רוני קצירסמסטר א'שיעורב'14:00-16:00ווב102
ד"ר רוני קצירסמסטר א'שיעורה'10:00-12:00ווב102
0627222101 - תר' בלשנות חישובית מתחילים (תאריך בחינה)
מר נתנאל חייםסמסטר א'תרגילה'08:00-10:00רוזנברג105
**סמסטר ב'
0627106001 - יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח (תאריך בחינה)
דר' מלצר -אשר איהסמסטר ב'שיעורד'10:00-12:00רוזנברג001
0627106002 - תר' יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח (תאריך בחינה)
גב' שירן אופקסמסטר ב'תרגילב'08:00-10:00ווב103
0627106003 - תר' יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח (תאריך בחינה)
מר משה זיאתסמסטר ב'תרגילב'10:00-12:00רוזנברג209
062710604 - תר' יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח (תאריך בחינה)
מר נתנאל חייםסמסטר ב'תרגילב'16:00-18:00רוזנברג205
0627114201 - מבוא לסמנטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר נירית קדמוןסמסטר ב'שיעורב'14:00-16:00ווב001
ד"ר נירית קדמוןסמסטר ב'שיעורה'10:00-12:00ווב001
0627114202 - תר' מבוא לסמנטיקה (תאריך בחינה)
גב' שירן אופקסמסטר ב'תרגילד'14:00-16:00רוזנברג104
0627114203 - תר' מבוא לסמנטיקה (תאריך בחינה)
גב' שובל שדהסמסטר ב'תרגילד'16:00-18:00רוזנברג104
0627114204 - תר' מבוא לסמנטיקה (תאריך בחינה)
מר אילן זקסמסטר ב'תרגילה'08:00-10:00רוזנברג104
0627102201 - פונולוגיה מתחילים (תאריך בחינה)
פרופ' אותי בת-אלסמסטר ב'שיעורב'12:00-14:00ווב001
פרופ' אותי בת-אלסמסטר ב'שיעורד'12:00-14:00ווב001
0627102202 - תר' פנולוגיה מתחילים (תאריך בחינה)
גב' יעל פיררסמסטר ב'תרגילג'08:00-10:00רוזנברג106
0627102203 - תר' פונלוגיה מתחילים (תאריך בחינה)
גב' שיא ברביסמסטר ב'תרגילג'16:00-18:00רוזנברג105
0627102204 - תר' פונולוגיה מתחילים (תאריך בחינה)
גב' הדס יברכיהוסמסטר ב'תרגילד'08:00-10:00גילמן280

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח