Slideshow Image 1 Slideshow Image 2
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2
ראשון, 14 אפר' 2024

תקנון לימודים

 

הנחיות הועדה היחידתית לתלמידי מחקר בבית הספר לפילוסופיה נספח לתקנון האוניברסיטאי לתלמידי מחקר

*מספרי הסעיפים המקבילים בתקנון האוניברסיטאי מופיעים בסוגריים. במקרה של סתירה בין התקנון היחידתי לאוניברסיטאי , יקבע התקנון האוניברסיטאי.

 תנאי קבלה כתלמיד מחקר שלב א' במסלול הרגיל

א . רשאי לפנות לועדה היחידתית בבקשה להתקבל כתלמיד מחקר שלב א' במסלול הרגיל מי שקיבל את התואר "מוסמך האוניברסיטה" בציון משוקלל 85 לפחות והגיש עבודת גמר שציונה הוא 85 לפחות ( 38.1)

ב. אם יש למועמד השגים מיוחדים בלימודים או במחקר תוכל הועדה לאשר חריגה מן הציונים המינימאליים הנקובים בסעיף 1 . א

ג . מי שהוא בעל תואר "מוסמך האוניברסיטה" וציונו המשוקלל הוא 85 לפחות, ולא הגיש עבודה במסגרת לימודיו , תנהג בו הועדה לפי האמור בסעיף 39 של תקנון תלמידי מחקר האוניברסיטאי , בשינוי המתחייב מסעיף 1 . א.

ד . אם קיבל המועמד הסכמה בכתב של חבר סגל , הרשאי להנחות תלמידי מחקר , לשמש לו מנחה . לתלמיד יאושרו יותר ממנחה אחד ( שני מנחים או וועדה מלווה) רק אם תוגש בקשה מנומקת שתאושר ע" י הועדה היחידתית. 

 חובות תלמיד מחקר שלב א' במסלול הרגיל

א . להגיש תכנית לימודי השלמה באישור המנחה המיועד: תכנית לימודי השלמה היא בהיקף של 8 ש" ס . תלמיד מחקר שלב א' יהיה חייב לסיים לפחות 4 ש" ס מלימודים אלה עד הגשת תכנית המחקר . בסמכותה של הועדה היחידתית לאשר דחייה של 4 ש "ס אלה לאחר הגשת תכנית המחקר.


ב . להגיש תוך שנה תכנית מחקר בחתימת המנחה(ים) המיועד(ים).

ג . במקרים מיוחדים תאשר הוועדה היחידתית הארכת מועד הגשת תכנית המחקר גם מעבר לשנה אחת , אך לא יותר משנתיים מיום הרישום. אישור הארכה מותנה בהגשת ד ו" ח התקדמות מפורט של התלמיד ובצירוף המלצה מנומקת של המנחה המיועד.

  תנאי קבלה כתלמיד מחקר שלב א' על תנאי במסלול הישיר

המסלול הישיר מיועד למספר מצומצם של תלמידים שהצטיינו בלימודי התואר הראשון , בעלי השכלה ובשלות לעבודת מחקר עצמאית. מועמד יתקבל למסלול הישיר אם ענה על תנאי הקבלה הבאים:

 
א . סיים את לימודי התואר הראשון בציון 90 לפחות בלימודי הדיסציפלינה שבה הוא מבקש לכתבו את עבודת המחקר שלו. 


ב . למד שנה אחת לפחות ולא יותר משנתיים מיום הרישום ללימודי התואר השני והשלים בלימודים אלו מחצית משעות החובה לתואר השני בממוצע 90 לפחות.

ג . כתב במסגרת לימודי התואר השני (כחלק מ 24 ש "ס הנקובות לעיל) שתי עבודות סמינריוניות, אצל שני מורים שונים, כשעל כל אחת מהן קיבל ציון 90 לפחות.

ד . קיבל הסכמה בכתב של חבר סגל, הרשאי להנחות תלמידי מחקר, לשמש לו מנחה.

אם מילא המועמד אחר תנאים אלה תבקש הוועדה חוות דעת מנחים של העבודות הסמינריוניות על הפוטנציאל המחקרי שגילה המועמד בעבודות הסמינריוניות, וכן חוות דעת מהמנחה המיועד על התקדמות המועמד ועל יכולתו לעמוד בבחינת הכשירות . אם חוות הדעת תהיינה חיוביות יתקבל המועמד כתלמיד מחקר שלב א' על תנאי, במסלול הישיר (44)


 חובות תלמיד מחקר שלב א' על תנאי במסלול הישיר

א . הועדה היחידתית תקבע לכל תלמיד מחקר שלב א' על תנאי במסלול הישיר בחינת כשירות בדרך המתאימה (40), וזאת בעת הדיון על קבלתו כתלמיד מחקר שלב א' על תנאי במסלול הישיר . הוועדה תקבע את ההיקף ואת התוכן של הבחינה בהתאם לדרישות המקצוע והנושא.

ב . בחינת הכשירות תיערך לא יאוחר מתום שנה אחת לאחר התקבלותו של המועמד למסלול הישיר . הוועדה היחידתית תמנה ועדת בוחנים לקיום בחינת הכשירות (המנחה המיועד יהיה חבר בועדת בוחנים זו , אך לא ישמש י ו "ר שלה). הבחינה תתקיים בכתב ו/או בעל פה. מזכיר/ת ביה"ס ירשום פרוטוקול של מהלך הבחינה בעל פה, אם יוחלט לקיימה.

ג . לאחר שיעמוד תלמיד מחקר שלב א' על תנאי במסלול הישיר בבחינת הכשירות יהיה לתלמיד מחקר שלב א' במסלול הישיר. יהיה עליו להגיש תוך ששה חודשים ממועד קבלתו כתלמיד מחקר שלב א', ובאישור הוועדה היחידתית תוך שנה ממועד זה, תכנית מחקר בחתימת המנחה המיועד.

ד . לא עמד תלמיד המחקר שלב א' על תנאי בדרישות אלה ייחשבו לימודיו במסגרת המסלול הישיר כחלק מלימודיו לקראת התואר "מוסמך האוניברסיטה".

5 . הגשת תכנית המחקר וקבלה כתלמיד מחקר שלב ב'

א . התלמיד יגיש לועדה היחידתית תכנית מפורטת על מחקרו, בהיקף שלא יעלה על 15 עמודים, לרבות מקורות, מאושרת על ידי המנחה המיועד, שתכיל התייחסות מפורשת ומפורטת לעניינים הבאים: 

  (1) נושא המחקר 

  (2) המסגרת המושגית של המחקר

  (3) השאלות שמבקש המחקר להציג 

  (4) היפותזות העבודה העיקריות ותרומתו המשוערת של המחקר לאור מחקרים קודמים שנעשו בתחום זה

  (5) מבנה העבודה 

  (6) תכנית עבודה ולוח זמנים משוער

  (7) רשימה ביבליוגרפית של חומר מקורות (רק פרסומים אליהם קיימת התייחסות בתכנית המחקר) תותקן בהתאם למקובל בכתבי עת מדעיים

ב. אתיקה: במקרה של ניסויים בבני אדם או בחומרים אנושיים תכלול תכנית המחקר בסוף רשימת הפרקים פרק נוסף בשם "היבטים אתיים". בפרק זה יפרט התלמיד את ההיבטים האתיים של הניסויים אותם הוא עומד לערוך במסגרת מחקרו וכיצד יש בכוונתו להתמודד אתם (שאלונים להסכמה מדעת, אנונימיות, אישור ועדת "הלסינקי" מתאימה וכדומה).  תשומת הלב מופנית לקיומן של ועדות "הלסינקי" (אוניברסיטאית, "מזרחית"ו"מערבית") אליהן ניתן לפנות בעניין זה . במידה והמחקר נערך בבי"ח דרוש, נוסף לאישור הועדה האוניברסיטאית, גם אישור של ועדת "הלסינקי" בביה"ח.

ג . שיפוט התכנית

 הוועדה היחידתית תבדוק את התכנית המוצעת בהסתמך על לא פחות משתי חוות דעת של מומחים, שאינם חברי הוועדה (רצוי שאחד מהם יהיה מומחה שאינו נמנה על סגל אוניברסיטת תל אביב) וכן חוות דעת מנומקת של המנחה המיועד, שתוגש עם תכנית המחקר ללא קבלת חוות דעת המנחה לא תישלח ההצעה לשיפוט.

הוועדה היחידתית תוסמך להחזיר תכנית מחקר לתלמיד עוד לפני שליחתה לשיפוט, אם השתכנעו חברי הוועדה שהתכנית אינה בשלה לשיפוט:

ליקויי מבנה בולטים, רשימה ביבליוגרפית חסרה או פגומה , שגיאות סיגנון וכיו"ב.

בפנייה למומחים ולמנחה המיועד תבקש הוועדה את חוות דעתם ביחס לנושאים הבאים:

המסגרת המושגית של המחקר 

ההצדקה המקצועית לקיומו של המחקר 

השאלות שמבקש המחקר להציג

היקף המחקר מבחינת השאלות והקורפוס הנידון 

מידת ההיעגנות של המחקר בספרות המקצועית העדכנית 

התרומה האפשרית של המחקר לתחום שבו הוא נעשה 

במהלך שנת הלימודים יהיה משך הזמן המירבי של הקוראים להגשת חוות דעת על תכנית המחקר חודשיים, בהתאם לתשובות שיתקבלו מהמנחה המיועד ומהמומחים תאמץ הועדה אחת מ 4 אפשרויות של התייחסות לתכניות המחקר :

1 ) אישור התכנית
2 ) אישור התכנית עם הפניית תשומת ליבו של התלמיד להערות הקוראים
3 ) החזרת התכנית לתלמיד לעריכת תיקונים שנדרשו על ידי הקוראים
4 ) פסילת התכנית (בכפוף לסעיף 42 בתקנון תלמידי המחקר)
5 ) לכל קורא יישלח דיווח ובו סיכום הדיון בתכנית בה שימש כקורא.

 חובות תלמיד מחקר שלב ב '

א .להשלים את לימודי ההשלמה עד שנה לאחר שאושרה תכנית המחקר שלו.

ב . לשלוט בשפות זרות כפי שמקובל בתחום המקצועי שהוא כותב בו את עבודת המחקר שלו ובכל מקרה לא פחות מאשר בשתי שפות זרות. התלמיד חייב להגיע לרמת פטור בשפה זרה שנייה עד שנה לאחר שאושרה תכנית המחקר שלו. תלמידים מחו"ל, ששפתם אינה עברית, חייבים להוכיח ידיעה בעברית. הוועדה תמנה בוחן במקרים חריגים, שיבדוק את שליטת התלמיד בעברית . כשהמחקר יכול להתנהל כראוי ללא ידיעת עברית, ובכלל זה קיום הדרכה והשתלטות על הביבליוגרפיה, תשקול הוועדה את האפשרות לפטור מדרישה זו אזרחי מדינות זרות שבאו לכתוב עבודת מחקר בארץ.

6. פרסום חלקי

התלמיד יהיה רשאי, באישור המנחה, לפרסם ממחקרו בתוך עשיית עבודת הדוקטור. הפרסום ייעשה בציון מקורו של המחקר כחלק מעבודת הדוקטור, הנעשית באוניברסיטת תל אביב. (70)


7 . מתכונת העבודה ושפתה:

א . מתכונת העבודה: עבודת הדוקטור תיכתב בהתאם למתכונת עריכה מקובלת בכל מקצוע, בתנאי שהמתכונת היא שיטתית ואחידה בתוך החיבור עצמו. היקף העבודה לא יעלה על 400 עמודי קווארטו ברווח כפול או אחד וחצי, כולל ביבליוגרפיה ונספחים. אפשר להדפיס את העבודה בהדפסה דו-צדדית.

בסוף החיבור יבוא תקציר מורחב של העבודה. אם החיבור נכתב בעברית, התקציר ייכתב באנגלית. אם החיבור נכתב בשפה זרה, התקציר ייכתב בעברית. היקף התקציר יהיה 5% מהיקף החיבור כולו.

ב. שפת העבודה: במקרים המתאימים, שעניינם מגבלות שפה או צרכים מיוחדים של התלמיד, המנחה או השופטים, וכן כאשר עניינה של עבודת הדוקטור יחייב זאת, תוכל הוועדה לאשר. את הגשת עבודת הדוקטור בשפה זרה (76)

8 . חובות מנחה

ראו פרק רביעי, סימן ב' תפקידי מנחה, בתקנון האוניברסיטאי.

9 . שיפוט העבודה

ראו פרק שישי, סימן א' ו ב' הליכי הגשה ושיפוט, בתקנון האוניברסיטאי.