מלגות קיום ומענקי מחקר

במאגר המלגות העומד לרשות תלמידי ביה"ס, מלגות אוניברסיטאיות ומלגות בית-ספריות. ניתן גם לפנות בבקשות למלגות מקרנות-חוץ בארץ ובחו"ל. פרטים לגבי היצע מלגות-חוץ ניתן למצוא באתר ובהודעות ברשימה האלקטרונית של מכותבי ביה"ס. המלגות נועדו להבטיח הכשרה של חוקרים ברמה בינלאומית בתחומי המחקר ההיסטוריים. חלוקת המלגות נקבעת על-ידי ועדת המלגות של בית הספר על-פי מצוינות המועמדים הפונים ותוך שמירה על איזון בחלוקתן בין מגמות ביה"ס וחלקיו.

מלגות קיום:

המלגות מוענקות לסטודנטים/יות מצטיינים שלהערכת מוריהם עשויים להשתלב במחקר והוראה במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. מטרת המלגות היא לאפשר למקבליהן להקדיש את זמנם למחקר ולכתיבת עבודת המחקר. מלגות קיום מוענקות לרוב לתקופה שעד ארבע שנים, אך הדבר תלוי במשאבים שלרשות ביה"ס במועד השנתי של חלוקת המלגות. פרוט המלגות  וטפסים- ראו באתר בית הספר.

מענקי מחקר:

בית הספר מעודד פניות לקרנות חוץ  לצרכי נסיעות  מחקר. במידת הצורך, יעניק בית הספר מספר מצומצם של מענקי מחקר לצורכי נסיעה לחו"ל בשיעורים נמוכים, העשויים לכל היותר לסייע לתלמיד/ה, אך לא להוות מקור יחיד למימון הנסיעה והשהות בחו"ל.

מלגות בתר-דוקטוריות

על מלגות אלה מתמודדים מועמדים שאינם בוגרי אוניברסיטת תל-אביב, המעוניינים להשתלם באחת מהיחידות שבה. יחידות או מנחים מתבקשים להשתתף במחצית העלות (על בסיס מצ'ינג). מלגות אלה מיועדות לבעלי תואר ד"ר שהושג בארבע או חמש השנים האחרונות. מכרז על המלגות מתפרסם כחודש לפני מועד ההגשה באתר האוניברסיטה. בקשות יש להגיש למזכירות ביה"ס על-פי ההנחיות שתתפרסמנה, לאחר שהתקבלה הסכמת חבר/ת סגל בכיר/ה להנחות את המשתלם/ת. ביה"ס משתדל לבנות אשכול מימון מבין יחידותיו כדי לאפשר למועמדים ראויים להתמודד על מלגות אלה. בתמורה להשתתפות זו,  ינחו המשתלמים סדנה או סמינר למ"א (4 ש"ס), בשיתוף המנחה, על נושא התמחותם, ישאו הרצאה פומבית באחד הפורומים של ביה"ס, וישתתפו בפעילויות ביה"ס בתחום המחקר שלהם. לא יתקיימו יחסי עובד-מעביד בין האוניברסיטה למשתלמים.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח