Monday, 17 Jun 2024
Home מבנה הלימודים

כללי

 >> התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון. יש בה שילוב מרתק של לימודי תיאוריה של תרגום וסדנאות מעשיות.
 >> התלמידים יתוודעו למגוון גישות בתורת התרגום ולנורמות של תרגום, ויתנסו בסדנאות לתרגום ולעריכה.
 >> הלימודים יספקו לתלמידים רקע תאורטי רחב ומיומנויות מקצועיות לקראת העבודה בשטח.

תנאי קבלה

> בעלי תואר ראשון מכל הפקולטות, בציון "טוב" (80) לפחות
> בחינת מיון בתרגום (במייל) וראיון קבלה

היקף הלימודים
היקף הלימודים בתכנית הוא 28 ש"ס (14 קורסים)

משך הלימודים
הלימודים נמשכים שני סמסטרים (שנה אחת)

ימי הלימודים
הלימודים מרוכזים ביום וחצי בשבוע (הפסד מינימלי של ימי עבודה):
יום ב' - בשעות 10:00-20:00
יום ד' - בשעות 16:00-20:00

סיום הלימודים
תלמידים שיסיימו בהצלחה את לימודי התכנית, יקבלו תעודה בתרגום ובעריכת תרגום.
בתעודה לא ירשם ציון סופי, אך תוצג רשימת הקורסים והציונים וההערכות שהתקבלו בהם.

                                                          ·

Last Updated on Monday, 20 June 2016 12:55
 

menu_for_gallery