קורסי החוג לבלשנות

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

תואר ראשון

סמסטר א+ב

0627314601 - סמינר ברכישת פונולוגיה: מסלולי התפתחות טיפוסיים וא-טיפוסיים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גלית אדםסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00ווב401
ד"ר גלית אדםסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00ווב401
0627324001 - סמינר רכישת התחביר: רכישת פסוקיות זיקה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אירנה בוטוויניקסמסטר א'סמינרא'10:00–12:00ווב105
ד"ר אירנה בוטוויניקסמסטר ב'סמינרא'10:00–12:00ווב103
0627403101 - עיבוד לשוני של מספרים וכמויות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עינת שיטריתסמסטר א'סמינרא'16:00–18:00ווב401
ד"ר עינת שיטריתסמסטר ב'סמינרא'12:00–14:00ווב401
0627407501 - סוגיות נבחרות בנוירובלשנות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עינת שיטריתסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00ווב401
ד"ר עינת שיטריתסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00ווב401
0627408501 - סמינר פסיכובלשנות - עיבוד מבני תלות תחבירית (תאריך הגשת עבודה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'סמינרא'12:00–14:00ווב401
דר' איה מלצר-אשרסמסטר ב'סמינרא'08:00–10:00ווב401

סמסטר א'

0627101001 - מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00ווב001
0627101102 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' הילה דוידוביץסמסטר א'תרגילד'10:00–12:00ווב102
0627101103 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' הילה דוידוביץסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00ווב102
0627101104 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' נעה גלרסמסטר א'תרגילד'16:00–18:00ווב102
0627101105 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' נטע חלוץסמסטר א'תרגילה'10:00–12:00ווב102
0627112001 - פונטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00ווב001
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)
0627210501 - קוראים בלשנות (תאריך בחינה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00ווב103
0627213001 - תחביר מתחילים (תאריך בחינה)
פרופ' טל סילוניסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00ווב001
פרופ' טל סילוניסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00ווב001
0627213002 - תר' תחביר מתחילים (תאריך בחינה)
מר יובל כ"ץסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00ווב102
0627213003 - תר' תחביר מתחילים (תאריך בחינה)
מר עומר רוזנבויםסמסטר א'תרגילב'10:00–12:00רוזנברג205
0627213004 - תר' תחביר מתחילים (תאריך בחינה)
מר יקיר דללסמסטר א'תרגילג'10:00–12:00רוזנברג205
0627216601 - פונולוגיה מתקדמים (תאריך בחינה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'פרו"סב'16:00–18:00ווב103
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'פרו"סד'16:00–18:00ווב103
0627216602 - תר' פונולוגיה מתקדמים (תאריך בחינה)
גב' נעה הנדלסמןסמסטר א'תרגילד'12:00–14:00ווב102
0627216603 - תר' פונולוגיה מתקדמים (תאריך בחינה)
מר רומן הימלרייך סמסטר א'תרגילד'14:00–16:00רוזנברג205
0627217701 - יסודות הסמנטיקה הפורמלית (תאריך בחינה)
ד"ר נירית קדמוןסמסטר א'פרו"סב'10:00–12:00ווב103
ד"ר נירית קדמוןסמסטר א'פרו"סד'10:00–12:00ווב103
0627217702 - תר' יסודות הסמנטיקה הפורמלית (תאריך בחינה)
גב' ניקול קריציןסמסטר א'תרגילא'16:00–18:00ווב102
0627217703 - תר' יסודות הסמנטיקה הפורמלית (תאריך בחינה)
מר אביב שונפלדסמסטר א'תרגילב'08:00–10:00ווב102
0627218901 - מבוא לפרגמטיקה (תאריך בחינה)
פרופ' מירה אריאלסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00ווב103
0627222001 - ממשקים בין הלשוני לחוץ-לשוני (תאריך בחינה)
פרופ' מירה אריאלסמסטר א'פרו"סג'18:00–20:00ווב102
0627224401 - סטטיסטיקה לבלשנים: מתחילים (תאריך בחינה)
גב' הדס יברכיהוסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00ווב102
0627300501 - פונולוגיה ניסויית (תאריך בחינה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00ווב102
0627388801 - מודלים מתמטיים ומבנים לסמנטיקה (תאריך בחינה)
פרופ' אלפרד לנדמןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00ווב102
פרופ' אלפרד לנדמןסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00ווב101
0627401801 - תחביר בן זמננו (תאריך בחינה)
פרופ' ג'וליה הורבטסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00ווב401
פרופ' ג'וליה הורבטסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00ווב401
0627402801 - פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים (תאריך בחינה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'שיעורא'08:00–10:00ווב103
0627402802 - תרגיל פסיכובלשנות שיטות מחקר ועיצוב ניסויים (תאריך בחינה)
גב' טל נססמסטר א'תרגילד'12:00–14:00ווב103
0627403201 - סמנטיקה ופרגמטיקה פורמלית- נושא נבחר (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נירית קדמוןסמסטר א'סמינרה'08:00–12:00ווב401
0627407201 - רכישת שפה: גישות פסיכובלשניות (תאריך בחינה)
ד"ר עינת שיטריתסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00ווב105
ד"ר עינת שיטריתסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00ווב105
0627408101 - אלקטרופיזיולוגיה בחקר השפה (תאריך הגשת עבודה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00ווב105

סמסטר ב

0627106001 - יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח (תאריך בחינה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג001
0627106002 - תר' יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח (תאריך בחינה)
מר חזי שבנובסמסטר ב'תרגילא'08:00–10:00ווב102
0627106003 - תר' יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח (תאריך בחינה)
גב' הילה דוידוביץסמסטר ב'תרגילא'10:00–12:00ווב102
0627106004 - תר' יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח (תאריך בחינה)
גב' נעה גלרסמסטר ב'תרגילא'14:00–16:00ווב102
0627102201 - פונולוגיה מתחילים (תאריך בחינה)
פרופ' אותי בת-אלסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00ווב001
פרופ' אותי בת-אלסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00ווב001
0627102202 - תר' פונולוגיה מתחילים (תאריך בחינה)
גב' מור חייםסמסטר ב'תרגילג'10:00–12:00ווב102
0627102203 - תר' פונולוגיה מתחילים (תאריך בחינה)
גב' נעה הנדלסמןסמסטר ב'תרגילג'14:00–16:00ווב102
0627102204 - תר' פונולוגיה מתחילים (תאריך בחינה)
גב' הדס יברכיהוסמסטר ב'תרגילג'16:00–18:00ווב102
0627114201 - מבוא לסמנטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר נירית קדמוןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00ווב001
ד"ר נירית קדמוןסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00ווב001
0627114202 - תר' מבוא לסמנטיקה (תאריך בחינה)
מר איתמר ארבסמסטר ב'תרגילב'08:00–10:00ווב102
0627114203 - תר' מבוא לסמנטיקה (תאריך בחינה)
גב' ניקול קריציןסמסטר ב'תרגילב'10:00–12:00ווב103
0627114204 - תר' מבוא לסמנטיקה (תאריך בחינה)
מר עמרי קיסריסמסטר ב'תרגילב'14:00–16:00גילמן280
0627201101 - פונטיקה אקוסטית (תאריך בחינה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00ווב103
0627210502 - קוראים בלשנות (תאריך בחינה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'שו"תג'12:00–14:00ווב103
0627211401 - רכישת שפה במודל הגנרטיבי (תאריך בחינה)
ד"ר אירנה בוטוויניקסמסטר ב'פרו"סא'12:00–14:00ווב103
0627211701 - תחביר מתקדמים: עיבוד תחבירי (תאריך בחינה)
פרופ' טל סילוניסמסטר ב'פרו"סג'10:00–12:00ווב001
פרופ' טל סילוניסמסטר ב'פרו"סה'12:00–14:00ווב001
0627211702 - תר' תחביר מתקדמים:עיבוד תחבירי (תאריך בחינה)
מר יובל כ"ץסמסטר ב'תרגילב'08:00–10:00ווב103
0627211703 - תר' תחביר מתקדמים:עיבוד תחבירי (תאריך בחינה)
גב' נועה ברנדלסמסטר ב'תרגילב'10:00–12:00רוזנברג205
0627215201 - פונולוגיה של מילים שאולות (תאריך בחינה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00ווב103
0627223501 - אלגוריתמים לבלשנות חישובית (תאריך בחינה)
מר עומר רוזנבויםסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00ווב401
גב' טלי גרונרסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00ווב401
0627225501 - סטטיסטיקה לבלשנים: מתקדמים (תאריך בחינה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר ב'שיעורה'08:00–10:00ווב103
0627314401 - אופטימליות סגמנטלית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00ווב103
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00ווב103
0627319901 - מגוון סוגיות מרכזיות בסמנטיקה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נירית קדמוןסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00ווב105
0627328001 - דו-לשוניות: התפתחות, ידע ושימוש (תאריך בחינה)
ד"ר אירנה בוטוויניקסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00ווב103
0627400101 - סמנטיקה למתקדמים (תאריך בחינה)
פרופ' אלפרד לנדמןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00ווב102
פרופ' אלפרד לנדמןסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00ווב102
0627402901 - פסיכובלשנות: מבוא לתיאוריות של עיבוד משפטים (תאריך בחינה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר ב'שיעורב'08:00–10:00ווב401
0627403001 - סמינר פרגמטיקה ודקדוק (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מירה אריאלסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00ווב401
0627404101 - התאוריה התחבירית לאור המינימליזם (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ג'וליה הורבטסמסטר ב'סמינרג'12:00–16:00ווב401
0627404601 - פרגמטיקה של תורת המשחקים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אלפרד לנדמןסמסטר ב'סמינרד'12:00–16:00ווב401
0627407701 - נוירובלשנות: שפה ומוח (תאריך בחינה)
ד"ר עינת שיטריתסמסטר ב'שיעורא'16:00–20:00ווב103
0627415001 - דמיון מבני ותפיסתי (תאריך בחינה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג205
0627417401 - מורפולוגיה (תאריך בחינה)
פרופ' אותי בת-אלסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00ווב103
0627430001 - ממשק הלקסיקון והתחביר (תאריך בחינה)
פרופ' טל סילוניסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00ווב401

תואר שני

סמסטר א+ב

0627314601 - סמינר ברכישת פונולוגיה: מסלולי התפתחות טיפוסיים וא-טיפוסיים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גלית אדםסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00ווב401
ד"ר גלית אדםסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00ווב401
0627324001 - סמינר רכישת התחביר: רכישת פסוקיות זיקה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אירנה בוטוויניקסמסטר א'סמינרא'10:00–12:00ווב105
ד"ר אירנה בוטוויניקסמסטר ב'סמינרא'10:00–12:00ווב103
0627407501 - סוגיות נבחרות בנוירובלשנות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עינת שיטריתסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00ווב401
ד"ר עינת שיטריתסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00ווב401
0627403101 - עיבוד לשוני של מספרים וכמויות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עינת שיטריתסמסטר א'סמינרא'16:00–18:00ווב401
ד"ר עינת שיטריתסמסטר ב'סמינרא'12:00–14:00ווב401
0627408501 - סמינר פסיכובלשנות - עיבוד מבני תלות תחבירית (תאריך הגשת עבודה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'סמינרא'12:00–14:00ווב401
דר' איה מלצר-אשרסמסטר ב'סמינרא'08:00–10:00ווב401
0627435001 - גישות אמפיריות למבנה או (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מירה אריאלסמסטר א'סמינרה'18:00–20:00ווב301
פרופ' מירה אריאלסמסטר ב'סמינרה'18:00–20:00ווב401
0627414301 - קולוקוויום מחקרי (תאריך בחינה)
פרופ' ג'וליה הורבט
פרופ' טל סילוני
סמסטר א'+ב'קולוק'ה'16:00–18:00ווב103
**התכנסות לאחר קולוקוויום בשעה 18-20

סמסטר א'

0627300501 - פונולוגיה ניסויית (תאריך בחינה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00ווב102
0627401801 - תחביר בן זמננו (תאריך בחינה)
פרופ' ג'וליה הורבטסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00ווב401
פרופ' ג'וליה הורבטסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00ווב401
0627402801 - פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים (תאריך בחינה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'שיעורא'08:00–10:00ווב103
0627402802 - תרגיל פסיכובלשנות שיטות מחקר ועיצוב ניסויים (תאריך בחינה)
גב' טל נססמסטר א'תרגילד'12:00–14:00ווב103
0627407201 - רכישת שפה: גישות פסיכובלשניות (תאריך בחינה)
ד"ר עינת שיטריתסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00ווב105
ד"ר עינת שיטריתסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00ווב105
0627403201 - סמנטיקה ופרגמטיקה פורמלית- נושא נבחר (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נירית קדמוןסמסטר א'סמינרה'08:00–12:00ווב401
0627408101 - אלקטרופיזיולוגיה בחקר השפה (תאריך הגשת עבודה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00ווב105

סמסטר ב'

0627314401 - אופטימליות סגמנטלית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00ווב103
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00ווב103
0627319901 - מגוון סוגיות מרכזיות בסמנטיקה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נירית קדמוןסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00ווב105
0627400101 - סמנטיקה למתקדמים (תאריך בחינה)
פרופ' אלפרד לנדמןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00ווב102
פרופ' אלפרד לנדמןסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00ווב102
0627402901 - פסיכובלשנות: מבוא לתיאוריות של עיבוד משפטים (תאריך בחינה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר ב'שיעורב'08:00–10:00ווב401
0627403001 - סמינר פרגמטיקה ודקדוק (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מירה אריאלסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00ווב401
0627404101 - התאוריה התחבירית לאור המינימליזם (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ג'וליה הורבטסמסטר ב'סמינרג'12:00–16:00ווב401
0627404601 - פרגמטיקה של תורת המשחקים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אלפרד לנדמןסמסטר ב'סמינרד'12:00–16:00ווב401
0627407701 - נוירובלשנות: שפה ומוח (תאריך בחינה)
ד"ר עינת שיטריתסמסטר ב'שיעורא'16:00–20:00ווב103
0627415001 - דמיון מבני ותפיסתי (תאריך בחינה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג205
0627417401 - מורפולוגיה (תאריך בחינה)
פרופ' אותי בת-אלסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00ווב103
0627430001 - ממשק הלקסיקון והתחביר (תאריך בחינה)
פרופ' טל סילוניסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00ווב401