קורסי החוג לפילוסופיה

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

לימודי התואר הראשון

שיעורי שנה א'

סמסטר א'

שיעורי חובה (מסגרת 120)

מבוא כללי ללוגיקה

0618101201 - מבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
ד"ר דנה ריזנפלדסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

קבוצות תרגיל צמודות לנ"ל

0618101202 - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
גב' שירה אחישרסמסטר א'תרגילב'10:00–12:00גילמןא362
0618101203 - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
גב' יעל טבחסמסטר א'תרגילג'08:00–10:00גילמןא362
0618101204 - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
מר מיכאל גולדבויםסמסטר א'תרגילג'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0618101205 - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
גב' דלית זכאיםסמסטר א'תרגילג'18:00–20:00גילמןא362
0618101206 - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
מר ינאי סנדסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0618101210 - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
מר מיכאל גולדבויםסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00גילמן261
0618101207 - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
גב' שחר רשףסמסטר א'תרגילה'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0618101208 - פכ"מ - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה - לתלמידי הפכ"מ (תאריך בחינה)
מר אלירן חזיזהסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00גילמןא361
0618101209 - פכ"מ - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
גב' שירה אחישרסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב

שיעור המבוא לפילוסופיה חדשה

0618103201 - מבוא לפילוסופיה חדשה (תאריך בחינה)
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)

תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה חדשה:

חובה לתלמידי החוג

0618106801 - ק"מ: דקארט - קבוצה א' (תאריך בחינה)
גב' הדר אליקיםסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00דן-דוד101
0618106802 - ק"מ: דקארט - קבוצה ב' (תאריך בחינה)
מר דוד שורמןסמסטר א'תרגילב'10:00–12:00גילמןא361
0618106803 - ק"מ: דקארט - קבוצה ג' (תאריך בחינה)
מר אלון דויד פילוסוףסמסטר א'תרגילג'12:00–14:00גילמן262
0618106804 - ק"מ: דקארט - קבוצה ד' (תאריך בחינה)
גב' רוני קדם קלובסקי סמסטר א'תרגילג'18:00–20:00גילמן262

שיעור המבוא לפילוסופיה יוונית

0618103001 - מבוא לפילוסופיה יוונית (תאריך בחינה)
פרופ' אורנה הרריסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)

תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה יוונית:

חובה לתלמידי החוג

0618103101 - ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה א' (תאריך בחינה)
מר דרור בירגרסמסטר א'תרגילא'10:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0618103102 - ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה ב' (תאריך בחינה)
מר הדר אפטרמןסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00דן-דוד102
0618103103 - ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה ג' (תאריך בחינה)
מר ירדן עמירסמסטר א'תרגילג'08:00–10:00דן-דוד102
0618103104 - ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה ד' (תאריך בחינה)
מר אורי איתןסמסטר א'תרגילד'10:00–12:00דן-דוד102

מבואות בתחומי הלימוד השונים (מסגרת 121)

0618101801 - מבוא לתורת המוסר (תאריך בחינה)
ד"ר איתי שנירסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618104101 - מבוא לפילוסופיה של המדע (תאריך בחינה)
ד"ר אורי בלקינדסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618101901 - מבוא לפילוסופיה פוליטית (תאריך בחינה)
ד"ר אסף שרוןסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618103701 - מבוא למטאפיזיקה ולתורת ההכרה (תאריך בחינה)
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618104301 - מבוא לפילוסופיה סינית (תאריך בחינה)
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00ווב001

סמסטר ב'

שיעורי חובה (מסגרת 120)

שיעור המבוא לפילוסופיה חדשה

0618103202 - מבוא לפילוסופיה חדשה (תאריך בחינה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה חדשה:

חובה לתלמידי החוג

0618106805 - ק"מ: דקארט- קבוצה א' (תאריך בחינה)
מר יהונתן חובהסמסטר ב'תרגילג'18:00–20:00דן-דוד101
0618106806 - ק"מ: דקארט - קבוצה ב' (תאריך בחינה)
גב' דפנה מרקסמסטר ב'תרגילד'10:00–12:00דן-דוד101
0618106807 - ק"מ: דקארט - קבוצה ג' (תאריך בחינה)
מר ארנון רוזנטלסמסטר ב'תרגילה'16:00–18:00גילמן262
0618106808 - ק"מ: דקארט - קבוצה ד' (תאריך בחינה)
גב' טל יחזקאליסמסטר ב'תרגילה'16:00–18:00גילמן261

שיעור המבוא לפילוסופיה יוונית

0618103002 - מבוא לפילוסופיה יוונית (תאריך בחינה)
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה יוונית:

חובה לתלמידי החוג

0618103105 - ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה א' (תאריך בחינה)
מר דור מילרסמסטר ב'תרגילב'14:00–16:00דן-דוד210
0618103106 - ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה ב' (תאריך בחינה)
מר מתן שפיראסמסטר ב'תרגילד'10:00–12:00דן-דוד102
0618103107 - ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה ג' (תאריך בחינה)
מר רון צ'אקירסמסטר ב'תרגילה'10:00–12:00דן-דוד102

מבואות בתחומי הלימוד השונים (מסגרת 121)

0618105901 - מבוא לאסתטיקה (תאריך בחינה)
פרופ' רות רונןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618101802 - מבוא לתורת המוסר (תאריך בחינה)
ד"ר יאיר לויסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618101601 - מבוא לפילוסופיה של הדת (תאריך בחינה)
ד"ר נחמה ורביןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618104201 - מבוא לפילוסופיה הודית (תאריך בחינה)
פרופ' דני רוהסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618101501 - מבוא לפילוסופיה של השפה (תאריך בחינה)
פרופ' אלי דרזנרסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

מסלול: חקר התודעה והקוגניציה (מסלול 171)

0618717101 - בעיית התודעה: היבטים פילוסופיים ומדעיים (תאריך בחינה)
ד"ר ליעד מודריקסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן449
0618717201 - חידת התודעה: היבטים אפיסטמיים ואונטולוגיים (תאריך בחינה)
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0618717301 - מושג הנפש בתקופתנו (א'): קריאה בטקסטים פילוסופיים בני זמננו (תאריך בחינה)
מר יהונתן סופרין סמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00גילמןא362

שיעורי שנים ב'-ג'

סמסטר א'

שיעורי חובה (מסגרת 220)

0618220001 - מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה (תאריך בחינה)
ד"ר עילית פרברסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן326

תרגיל צמוד לשיעור: מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה

חובה לתלמידי החוג

0618220101 - ק"מ: המאה התשע-עשרה - קבוצה א' (תאריך בחינה)
מר חן טופזסמסטר א'תרגילד'08:00–10:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0618220102 - ק"מ: המאה התשע-עשרה - קבוצה ב' (תאריך בחינה)
מר אורן לבנהסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00דן-דוד101
0618220103 - ק"מ: המאה התשע-עשרה - קבוצה ג' (תאריך בחינה)
מר מאיר קורצוייל סמסטר א'תרגילה'18:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב

קריאה מודרכת יום וקאנט (מסגרת 220)

0618206801 - ק"מ: יום וקאנט - קבוצה א' (תאריך בחינה)
מר יואב ביירךסמסטר א'תרגילא'18:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב
מר יואב ביירךסמסטר א'תרגילג'18:00–20:00גילמןא361
0618206802 - ק"מ: יום וקאנט - קבוצה ב' (תאריך בחינה)
מר רועי פולדסמסטר א'תרגילב'10:00–12:00דן-דוד101
מר רועי פולדסמסטר א'תרגילד'10:00–12:00דן-דוד101
0618206803 - ק"מ: יום וקאנט - קבוצה ג' (תאריך בחינה)
גב' ורד בכרסמסטר א'תרגילג'12:00–14:00דן-דוד102
גב' ורד בכרסמסטר א'תרגילה'12:00–14:00דן-דוד102

סמסטר ב'

שיעורי חובה (מסגרת 220)

0618220002 - מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה (תאריך בחינה)
ד"ר עילית פרברסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן223 (אולם ברגר)

תרגיל צמוד לשיעור: מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה

חובה לתלמידי החוג

0618220104 - ק"מ: המאה התשע-עשרה - קבוצה א' (תאריך בחינה)
גב' שירה דושיסמסטר ב'תרגילב'18:00–20:00גילמן262
0618220105 - ק"מ: המאה התשע-עשרה - קבוצה ב' (תאריך בחינה)
מר רגב יאיריסמסטר ב'תרגילד'08:00–10:00דן-דוד102
0618220106 - ק"מ: המאה התשע-עשרה - קבוצה ג' (תאריך בחינה)
גב' עדן כץסמסטר ב'תרגילד'14:00–16:00גילמן262

קריאה מודרכת יום וקאנט (מסגרת 220)

0618206804 - ק"מ: יום וקאנט - קבוצה א' (תאריך בחינה)
מר יונתן לויןסמסטר ב'תרגילא'12:00–14:00גילמןא361
מר יונתן לויןסמסטר ב'תרגילד'12:00–14:00גילמןא361
0618206805 - ק"מ: יום וקאנט - קבוצה ב' (תאריך בחינה)
גב' אנה יונגרמןסמסטר ב'תרגילג'08:00–10:00דן-דוד102
גב' אנה יונגרמןסמסטר ב'תרגילה'08:00–10:00דן-דוד101
0618206806 - ק"מ: יום וקאנט - קבוצה ג' (תאריך בחינה)
מר אריק קורבסקיסמסטר ב'תרגילב'18:00–20:00גילמןא361
מר אריק קורבסקיסמסטר ב'תרגילה'18:00–20:00גילמןא361

שיעורים מתקדמים:

שיעורי המשך (מסגרת 122)

יש ללמוד 2 שיעורי המשך לפחות במהלך התואר הראשון

סמסטר א'

0618235001 - תורת ההכרה ומטאפיסיקה - שיעור המשך (תאריך בחינה)
פרופ' רות ויינטראובסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן279
0618745801 - לוגיקה - שיעור המשך (תאריך בחינה)
ד"ר עפרה רכטרסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן317
0618745802 - לוגיקה - שיעור המשך (תאריך בחינה)
גב' נעמי כורםסמסטר א'תרגילד'12:00–14:00גילמן317
0618240001 - אסתטיקה - שיעור המשך (תאריך בחינה)
פרופ' חגי כנעןסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן282
0618260101 - תורת המוסר - שיעור המשך (תאריך בחינה)
פרופ' אלי פרידלנדרסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן282
0618758501 - פילוסופיה פוליטית - שיעור המשך (תאריך בחינה)
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן280
0618222301 - פילוסופיה הודית - שיעור המשך (תאריך בחינה)
ד"ר רועי צהרסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן280
0618240101 - פילוסופיה של השפה - שיעור המשך (תאריך בחינה)
פרופ' אלי דרזנרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן279
0618220901 - פילוסופיה של הדת - שיעור המשך** (תאריך בחינה)
סמסטר ' 00:00–00:00
**לא יתקיים השנה
0618222501 - פילוסופיה סינית - שיעור המשך** (תאריך בחינה)
סמסטר ' 00:00–00:00
**לא יתקיים השנה

סמסטר ב'

0659461301 - פילוסופיה של המדע המשך (קורס השלמות) (תאריך בחינה)
ד"ר אורי בלקינדסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן277

שיעורי יסוד בפילוסופיה (מסגרת 224)

יש ללמוד 2 שיעורי יסוד לפחות במהלך התואר הראשון

סמסטר א'

0618222101 - שיעור יסוד - פילוסופיה דיאלוגית (תאריך בחינה)
פרופ' חגי כנעןסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן281
0618231701 - Rationalism and Empiricism (תאריך בחינה)
ד"ר דוד קובץ'סמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן361
0618211101 - שיעור יסוד - הפילוסופיה בימי הביניים (תאריך בחינה)
פרופ' יוסף שורץסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן279

סמסטר ב'

0618298101 - שיעור יסוד - פילוסופיה של המשפט (תאריך בחינה)
ד"ר אסף שרוןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן280
0618211601 - שיעור יסוד - גוף ונפש (תאריך בחינה)
פרופ' רות רונןסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן280
0618255101 - שיעור יסוד - מיהו אלוהים והאם הוא שומע אותי (תאריך בחינה)
ד"ר נחמה ורביןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן279
0618216201 - שיעור יסוד - פרקי יסוד בפילוסופיה הלניסטית (תאריך בחינה)
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן279
0618231001 - שיעור יסוד - אנליטיות וא פריוריות (תאריך בחינה)
ד"ר עפרה רכטרסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן279
0618249501 - שיעור יסוד - לייבניץ: פרספקטיבה ואינסוף (תאריך בחינה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן279
0618267301 - Introduction to the Philosophy of Mind (תאריך בחינה)
ד"ר דוד קובץ'סמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן317

שיעורי קריאה (מסגרת 222)

יש ללמוד 2 שיעורי קריאה לפחות במהלך התואר הראשון

סמסטר א'

0618520101 - שיעור קריאה ביקורת כוח השיפוט של קאנט (תאריך בחינה)
מר אמיר ירצקיסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן305
0618520201 - שיעור קריאה בג'ואנג דזה ופרשנויותיו (תאריך בחינה)
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן306
0618520301 - שיעור קריאה ב"פוליטיקה" של אריסטו וב"נסיך" של מקיאוולי (תאריך בחינה)
מר יובל איתןסמסטר א'שיעורג'08:00–10:00גילמן306
0618520401 - שיעור קריאה ב 'Intention' של אליזבת אנסקומב (תאריך בחינה)
מר נועם מלמדסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג212
0618520501 - שיעור קריאה ב"הגיונות קרטזיאניים" של אדמונד הוסרל (תאריך בחינה)
גב' פנינה זייץסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן305
0618520601 - שיעור קריאה ב'פיסיקה' של אריסטו (תאריך בחינה)
פרופ' אורנה הרריסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן261

סמסטר ב'

0618520701 - שיעור קריאה ב"מסה על עקרונות דעת האדם" של ברקלי (תאריך בחינה)
פרופ' רות ויינטראובסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0618520801 - שיעור קריאה במאמר על היסודות לאי-השוויון לרוסו (תאריך בחינה)
מר אורן רוזסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0618520901 - שיעור קריאה בהגות החברתית של מ.ק. גנדהי ושרי אורובינדו (תאריך בחינה)
מר דמיטרי שבצ'נקוסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמןא361
0618521101 - שיעור קריאה ב"חלוקת החושי" לז'אק רנסייר (תאריך בחינה)
גב' קרן שחרסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00דן-דוד212

שיעורי בחירה כלליים (מסגרת 124)

יש ללמוד עד 4 ש"ס שיעורי בחירה במהלך התואר הראשון

סמסטר א'

0662224101 - פסיכואנליזה ופילוסופיה צרפתית עכשווית (תאריך בחינה)
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן277
0659246301 - ידע ומוסדות ידע (השלמות) (תאריך בחינה)
פרופ' יוסף שורץסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0659600101 - פילוסופיה של המתמטיקה (תאריך בחינה)
פרופ' ליאו קוריסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן280
0616101001 - מבוא להגות יהודית מודרנית:בעקבות השואה והקמת המדינה (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן282
0616100501 - מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים (תאריך בחינה)
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן281
0680324201 - תיאוריה צרפתית במאה העשרים א' (תאריך בחינה)
פרופ' עירן דורפמןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג212
פרופ' עירן דורפמןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00דן-דוד209
0687247301 - מבוא לבודהיזם בהודו (תאריך בחינה)
ד"ר רועי צהרסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00ווב001
0616241201 - ניטשה והיהודים (תאריך בחינה)
ד"ר גובני יובלסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג105
0662145001 - מבוא לרטוריקה (תאריך בחינה)
פרופ' שי פרוגלסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן282
0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים (תאריך בחינה)
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00גילמן144 (אולם אתינגר)

סמסטר ב'

0687247401 - מבוא לבודהיזם בסין ויפן (תאריך בחינה)
פרופ' יעקב רזסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0616101101 - מבוא להגות יהודית מודרנית: משפינוזה ועד בובר (תאריך בחינה)
ד"ר גובני יובלסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן282
0687248801 - דיאלוגים ופולומסים בפילוסופיה הודית (תאריך בחינה)
פרופ' דני רוהסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן281
0659251901 - ידע ומוסדות ידע בראשית העת החדשה -המשך (תאריך בחינה)
פרופ' יוסף שורץסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן277
0616200501 - קריאה בספר מורה הנבוכים (תאריך בחינה)
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג103
0608360401 - למה יש רק מארי קירי אחת? - ידע פמיניסטי וקהילה (תאריך בחינה)
גב' מאיה רומןסמסטר ב'סדנהב'10:00–12:00דן-דוד211
**קורס משלב עשייה מוכר כ-4 שעות

סמינרים לתואר הראשון

(רפראטים - מסגרת 123, עבודות סמינריוניות - מסגרת 126)

סמסטר א'

0618301401 - תבונה וחירות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר א'סמינרב'10:00–14:00גילמן262
0672324001 - מידה טובה, אחריות מוסרית ואושר: קריאה באתיקה הניקומאכית לאר (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורנה הרריסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמן323 ע"ש אלקוב
ד"ר אורנה הרריסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב
0618301301 - על החיים ועל המוות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יאיר לויסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00גילמןא362
ד"ר יאיר לויסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00גילמןא362
0618386801 - מרקסיזם פרוידיאני (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'סמינרג'12:00–14:00גילמןא362
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00גילמןא317
0618301201 - ולטר בנימין על לשון והיסטוריה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אלי פרידלנדר
ד"ר עילית פרבר
סמסטר א'סמינרג'14:00–18:00גילמן262
0616350601 - רליגיוזיות, חזרה אל הטבע ופילוסופיה: קריאה בכתבי א.ד. גורדון (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גובני יובלסמסטר א'+ב'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0618301501 - שפינוזה: מאמר תיאולוגי מדיני (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00גילמן262
0618404601 - פילוסופיה וטרנספורמציה** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' דני רוהסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
**סמינר מ.א. פתוח לב.א.
0687343501 - דרך אחרת בהגות הסינית העתיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אנדריו פלאקס סמסטר א'סמינרה'10:00–14:00גילמן260
0618365701 - השגחה אלוהית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נחמה ורביןסמסטר א'סמינרה'14:00–18:00גילמןא361

סמסטר ב'

0659999301 - הפילוסופיה של ניוטון (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי בלקינדסמסטר ב'סמינרא'10:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0680405701 - היסטורית הטבע של ההרס (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גלילי שחרסמסטר ב'סמינרא'10:00–14:00גילמןא362
0618301801 - Epistemology of Metaphysics (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דוד קובץ'סמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00ווב301
ד"ר דוד קובץ'סמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00ווב301
0687343601 - דרך-סמינר משלב עשייה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00דן-דוד101
0687343602 - דרך-סמינר משלב עשייה (תאריך בחינה)
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר ב'עבודה מעשיתו'09:00–11:00מחוץ לקמפוסמחוץ לקמפוס
0618354201 - לאו דזה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר ב'סמינרב'12:00–16:00גילמן262
0680412201 - רולאן בארת: כתיבה, אמת, הנאה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' עירן דורפמןסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב
פרופ' עירן דורפמןסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0618301901 - תורת האמנה החברתית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אבנר ענברסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00ווב102
ד"ר אבנר ענברסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00ווב101
0618370901 - מרטין היידגר: שאלת ההוויה ומעשה האמנות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חגי כנעןסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00גילמן304
0618342901 - אמנות ופוליטיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' צבי טאוברסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב
פרופ' צבי טאוברסמסטר ב'סמינרה'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0618301601 - קריאה בכתביו של י. ג. הרדר (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עילית פרברסמסטר ב'סמינרג'12:00–16:00גילמןא362
0618301101 - ברנדום - משמעות לשונית, פרקטיקה היסקית וקונבנציה חברתית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אלי דרזנרסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן262
0618386101 - היוגה סוטרה: קריאות חדשות של טקסט ישן (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' דני רוהסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמןא362
0618355501 - הדיאלוג הפילוסופי כמעצב סגנון חיים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נתנאל לאורסמסטר ב'סמינרד'08:00–12:00גילמן261
0687343801 - על הקיום הביולוגי וכוחות התודעה:ע"פ היוגה,האדוייטה-ודאנטה ות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יוחנן גרינשפוןסמסטר ב'סמינרד'12:00–16:00רקנאטי409
0618301701 - סימבוליזם בהגותו של קאנט (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עפרה רכטרסמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00גילמןא362

לימודי התואר השני

0618000101 - סמינר מחלקתי** (תאריך הגשת עבודה)
סמסטר א'+ב'סמינרד'16:00–18:00גילמן449

**תוכנית מפורטת תפורסם בתחילת כל סמסטר באתר החוג באינטרנט

חובת השתתפות לתלמידי התואר השני, לא נכלל במספר השעות לתואר.

סמינרי חובה (מסגרת 630)

סמסטר א'

סמינרי מחקר, מוכר כ 4 ש"ס

מועדי הפגישות יפורסמו בסילבוס ובאתר החוג בתחילת הסמסטר

0618400201 - סמינר מחקר: סוגיות קיומיות בפרספקטיבה אנליטית (תאריך בחינה)
פרופ' רות ויינטראובסמסטר א'הדרכה אישית00:00–00:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
0618495401 - סמינר מחקר: הלא-נודע (תאריך בחינה)
פרופ' דני רוהסמסטר א'הדרכה אישית00:00–00:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
0618496301 - סמינר מחקר: אמת ופרדוכס - פרגה וטרסקי (תאריך בחינה)
ד"ר עפרה רכטרסמסטר א'הדרכה אישית00:00–00:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
0618495801 - סמינר מחקר: נשים וההיסטוריה של הפילוסופיה (תאריך בחינה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר א'הדרכה אישית00:00–00:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
0618405301 - סמינר מחקר: כשהפילוסופיה פוגשת את עבודת האמנות ** (תאריך בחינה)
פרופ' חגי כנעןסמסטר א'הדרכה אישית00:00–00:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
**הסמינר יתקיים (לפי הודעה מראש של המרצה)
**בימי א' בשעות 18-20 בחדר 261

סמסטר ב'

סמינרי מחקר מוכר כ 4 ש"ס

מועדי הפגישות יפורסמו בסילבוס ובאתר החוג בתחילת הסמסטר

0618495101 - סמינר מחקר: גוף ונפש - אריסטו והמסורת האריסטוטלית (תאריך בחינה)
פרופ' אורנה הרריסמסטר ב'הדרכה אישית00:00–00:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
0618405801 - סמינר מחקר: פסיכולוגיה של המוסר (תאריך בחינה)
ד"ר יאיר לויסמסטר ב'הדרכה אישית00:00–00:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
0618494801 - סמינר מחקר: קול ושמע (תאריך בחינה)
ד"ר עילית פרברסמסטר ב'הדרכה אישית00:00–00:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
0618495701 - סמינר מחקר: מטפיזיקה בעיות נבחרות (תאריך בחינה)
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר ב'הדרכה אישית00:00–00:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ

סמינרי בחירה (מסגרת 620)

שנתי

0697417901 - פילוסופית הדת של קירקגור (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נחמה ורביןסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00גילמן261
ד"ר נחמה ורביןסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00גילמן361

סמסטר א'

0659250101 - עלייתו ונפילתו של הפוזיטיביזם הלוגי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי בלקינדסמסטר א'סמינרא'10:00–14:00גילמןא362
0659200701 - קריאה עכשוית בדרווין (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד לםסמסטר א'סמינרא'12:00–16:00גילמן449
0618496401 - David Chalmers' "Constructing the World" (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דוד קובץ'סמסטר א'סמינרא'14:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0618495301 - דמוקרטיה, פופוליזם ואנטי-ליברליזם (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אסף שרוןסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמןא361
ד"ר אסף שרוןסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00גילמןא361
0618495501 - ידע מוסרי? (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יאיר לויסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמןא362
ד"ר יאיר לויסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמןא362
0659250601 - פילוסופיה של הביולוגיה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חוה יבלונקהסמסטר א'סמינרג'10:00–14:00גילמן497
0618496101 - קריאה בלאקאן (עם פרויד) (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רות רונןסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00גילמן260
0687449001 - משמעות החיים בהגות הודו הקלאסית: אתיקה, תשוקה, חיי היום יום (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רועי צהרסמסטר א'סמינרה'16:00–20:00גילמן261
0618404601 - פילוסופיה וטרנספורמציה** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' דני רוהסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
**סמינר מ.א. פתוח לב.א.
0618401001 - פילוסופיות של הטבע החי לאחר קאנט (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אלי פרידלנדרסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0687448801 - צייר לי תודעה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יעקב רזסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00גילמן262

סמסטר ב'

0659999301 - הפילוסופיה של ניוטון (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי בלקינדסמסטר ב'סמינרא'10:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0659248001 - דמיון, בדיה וסיפור: הדיון העכשווי בפילוסופיה של הנפש ובמדעי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד לםסמסטר ב'סמינרא'12:00–16:00גילמן497
0618496001 - רגשות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רות ויינטראובסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00גילמןא361
פרופ' רות ויינטראובסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמןא361
0618403701 - עמנואל לוינס: על אחרות ואהבה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חגי כנעןסמסטר ב'סמינרא'16:00–20:00גילמן449
0659280001 - בעיית הרציונליות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מנחם פישסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
**הסמינר בהיקף 2 ש"ס, יש לבחור סמינר נוסף בהיקף 2 ש"ס.
0659250201 - פילוסופים כותבים על טכנולוגיה והעתיד (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד לםסמסטר ב'סמינרב'12:00–16:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0618495601 - סובייקטיביות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00גילמןא317
0618481601 - פרקים ב"פילוסופיית המשפט" מאת היגל (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' צבי טאוברסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00גילמן261
פרופ' צבי טאוברסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00גילמן261
0618495901 - שפינוזה: פילוסופיה כתראפיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00גילמן262
0618496201 - האל/ים של הפילוסופים היוונים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'סמינרה'08:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0618495201 - שופנהאור (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אלי פרידלנדרסמסטר ב'סמינרה'10:00–14:00גילמןא362
0697418001 - סליחה בפילוסופיה ובדת: סמינר מחקר וכתיבה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נחמה ורביןסמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00רוזנברג212

סמינר דוקטורנטים

0618910701 - סמינר דוקטורנטים מתקדמים** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יאיר לויסמסטר א'+ב'סמינרד'16:00–18:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
**לסרוגין
**חובת השתתפות לדוקטורנטים במהלך שנתיים מלימודיהם