מגמת מקצועות הכתיבה הספרותית (כתיבה יוצרת ותרגום) במסלול החד-חוגי

מגמת מקצועות הכתיבה הספרותית במסלול החד-חוגי – 110 ש"ס :

1) התוכנית לכתיבה יוצרת ע"ש פולה ונוח מוזס – מסלול 216  

2) התוכנית לתרגום ספרות – מסלול 218


יתקבלו למסלול החד חוגי באחת התוכניות הנ"ל:

א. תלמידים שלמדו בשנה הראשונה באחת התוכניות הנ"ל במסגרת דו-חוגית (החוג לספרות וחוג נוסף לתואר ראשון).

ב. תלמידים העומדים בתנאי הקבלה של המסלול החד-חוגי בחוג לספרות. תנאי הקבלה הוא השלמת לפחות 18 ש"ס בחוג לספרות בשנת הלימודים הראשונה בציון ממוצע של 80 לפחות, והשלמת לפחות 16 ש"ס בחוג השני בממוצע 80 לפחות. השעות שנלמדו בחוג השני (באישור ועדת ההוראה של החוג, ובתנאי שציונם 80 לפחות) יכללו במניין השעות לתואר ראשון בחוג לספרות. 

 

מבנה הלימודים

א. 64 ש"ס – השלמת כל חובות התוכנית בלימודי התואר הראשון (כולל לימודי ליבה, קורסי בחירה וסמינרים) ובנוסף:

ב. 24-20 ש"ס -  מקורסי הבחירה של החוג במגמת ספרות עברית וספרות כללית (בחלוקה שווה).

ג. שני סמינרים נוספים מהמגמה לספרות עברית וספרות כללית (8-4 ש"ס). יש לכתוב באחד מהם עבודה סמינריונית ובשני עבודת רפרט. שאר הכללים ללימודי סמינרים ראו בסעיף "מבנה הלימודים במסלול הדו-חוגי במגמת ספרות עברית וספרות כללית".

ד. 18 ש"ס – קורסים מוכרים מלימודי שנה א' בחוג השני. אם יחסרו שעות יש להשלים את החסר בקורסי בחירה נוספים. שימו לב: כדי להעביר אל החוג לספרות את הקורסים שנלמדו בחוג אחר יש להציג למזכירות החוג רשומת לימודים מעודכנת.

 

ציון גמר:

הציון ייקבע לפי השקלול הבא: ממוצע העבודות הסמינריוניות - 20%;

ממוצע משוקלל של הקורסים האחרים - 80%.