מבנה תוכנית הלימודים

1.     המסלול הדו-חוגי

2.     המסלול החד-חוגי  

המסלול הדו-חוגי
התלמידים ילמדו קורסים בהיקף של 56 ש"ס לפי הפירוט:

שנה א'

מבוא ללוגיקה + תרגיל צמוד

4

ש"ס

סמ' א'

מבוא לפילוסופיה יוונית

2

ש"ס

סמ' א' או ב'

קריאה מודרכת: פילוסופיה יוונית (צמוד למבוא)

2

ש"ס

סמ' א' או ב'

מבוא לפילוסופיה חדשה

2

ש"ס

סמ' א' או ב'

קריאה מודרכת: דקארט (צמוד לפילו' חדשה)

2

ש"ס

סמ' א' או ב'

4 מבואות בתחומי הפילוסופיה

ש"ס

סמ' א' ו/או ב'

 סה"כ

20

ש"ס

 

שנה ב'

תלמידים שהחלו ללמוד בתשע"ז או קודם לכן ילמדו את שיעורי ההמשך, שיעורי היסוד ושיעורי הקריאה על פי הצע הקורסים בידיעון. בשנה ב' ילמדו התלמידים את שיעורי החובה של שנה זו ויבחרו שני שיעורי המשך (בתנאי שהשיגו ציון חיובי במבוא בתחום), שיעורי יסוד ושיעורי קריאה. 

קריאה מודרכת: יום וקאנט

4

ש"ס

סמ' א' או ב'

מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה 

2

ש"ס

סמ' א' או ב'

קריאה מודרכת: המאה התשע-עשרה (צמוד למבוא)

2

ש"ס 

סמ' א' או ב'

מבוא תחומי

2

ש"ס

סמ' א' או ב'

שיעור המשך א'

2

ש"ס*

סמ' א'**

שיעור המשך ב'

2

ש"ס

סמ' א'**

שיעורי יסוד/ שיעורי קריאה / שיעור המשך ג' 

6

ש"ס

סמ' א' או ב'

סה"כ

20

ש"ס

 

* למעט שיעור ההמשך בלוגיקה + תרגיל צמוד, סה"כ 4 ש"ס.
**למעט שיעור ההמשך בפילוסופיה של המדע הניתן בסמסטר ב'.

שנה ג'

בשנה ג' על התלמידים להשתתף בשני סמינריונים בתחומי פילוסופיה שונים (אצל מרצים שונים). עליהם לכתוב עבודה סמינריונית אחת באחד הסמינריונים ולהגיש עבודת רפראט בסמינריון השני. התנאי להשתתפות בסמינריונים הוא קבלת ציון "עובר" בבחינת הבקיאות (ועמידה בדרישות הקדם כאשר אלה מופיעות בתיאור הסמינר).

סמינריון א'

4

ש"ס*

סמ' א' או ב' 

סמינריון ב'

4

ש"ס*

סמ' א' או ב'

שיעורי יסוד / שיעורי קריאה / שיעור המשך ג'

4

ש"ס

סמ' א' ו/או ב'

שיעורי בחירה

4

ש"ס

סמ' א' ו/או ב'

סה"כ

16

ש"ס

 

* אם הסמינריון בהיקף של 2 ש"ס, על התלמידים להשתתף בשיעור נוסף בהיקף של 2 ש"ס.

 

סה"כ שעות הלימוד בפילוסופיה במסלול הדו-חוגי: 56 ש"ס

שנה

קורסים

  

  

  

א'

 

מבוא לפילוסופיה יוונית

2 ש"ס

קריאה מודרכת: פילוסופיה יוונית (צמוד למבוא) 

2 ש"ס

מבוא לפילוסופיה חדשה

2 ש"ס

קריאה מודרכת: דקארט (צמוד לפילו' חדשה)

2 ש"ס

מבוא ללוגיקה

4 ש"ס

4 מבואות תחומיים

8 ש"ס

ב'-ג'

מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה

2 ש"ס

קריאה מודרכת: המאה התשע-עשרה (צמוד למבוא)

2 ש"ס

קריאה מודרכת: יום וקאנט 4 ש"ס

מבוא תחומי

2 ש"ס

שיעור המשך א'

2 ש"ס

שיעור המשך ב' 

2 ש"ס

שיעורי יסוד / שיעורי קריאה / שיעור המשך ג' 

10 ש"ס

שיעורי בחירה

4 ש"ס

מבחן בקיאות 

 

ג'

 

סמינריון א'

4 ש"ס*

סמינריון ב'

4 ש"ס*

 

סה"כ

56 ש"ס

* אם הסמינריון בהיקף של 2 ש"ס, על התלמידים להשתתף בשיעור נוסף בהיקף של 2 ש"ס.

 

המסלול החד-חוגי

התלמידים ילמדו 112 ש"ס מלימודי הפילוסופיה ומחוגים אחרים, לפי הפירוט:

 

שיעורים וסמינריונים בחוג לפילוסופיה (כמפורט להלן(  76ש"ס
לימודי חטיבה מחוג אחר (כולל סמינריון שבו תוגש עבודת רפראט( 20 ש"ס
שיעורים מחוגים אחרים 16 ש"ס
שפה זרה שנייה: השלמת רמת "מתחילים" בציון עובר לפחות (הציון לא ייכלל בשקלול(           
סה"כ  112ש"ס

שנה א' ראו המסלול הדו חוגי)      
סה"כ
 
 20ש"ס  
שנה ב'
 
פילוסופיה במאה התשע-עשרה  2ש"ס
קריאה מודרכת: המאה התשע-עשרה (צמוד למבוא) 2 ש"ס
קריאה מודרכת: יום וקאנט  4ש"ס
2 מבואות תחומיים  4ש"ס
3 שיעורי המשך   6ש"ס
שיעורי יסוד / שיעורי קריאה / שיעור המשך  18 ש"ס
סה"כ  36ש"ס

שנה ג'
בשנה ג' על התלמידים להשתתף בשלושה סמינריונים בתחומי פילוסופיה שונים (אצל מרצים שונים). עליהם לכתוב שתי עבודות סמינריוניות ולהגיש עבודת רפראט אחת.
התנאי להשתתפות בסמינריונים הוא קבלת ציון "עובר" בבחינת הבקיאות (ועמידה בדרישות הקדם כאשר אלה מופיעות בתיאור הסמינר).

סמינריון א' 4 ש"ס *
סמינריון ב' 4 ש"ס *
סמינריון ג' 4 ש"ס *
3 שיעורי בחירה  6 ש"ס
שיעור יסוד / שיעור קריאה 2 ש"ס
סה"כ 20 ש"ס

* אם הסמינריון בהיקף של 2 ש"ס, על התלמידים ללמוד בשיעור נוסף בהיקף של 2 ש"ס.

סה"כ שעות הלימוד במסלול החד-חוגי: 76 ש"ס בחוג לפילוסופיה (ו-36 ש"ס מחוץ לחוג).

התלמידים נדרשים להשלים רמת "מתחילים" בציון עובר לפחות בלימודי שפה זרה שנייה (הציון לא ייכלל בשקלול).