עבודת גמר במסלול המחקרי

במסגרת לימודי התואר השני במסלול המחקרי התלמידים מתוודעים לשיטות המחקר הנהוגות בתחום התמחותם. לפיכך, מבחינת תכניה והיקפה עבודת הגמר בלימודי התואר השני היא מחקר מקדים ואימון מכין לקראת עריכת מחקר משמעותי יותר ובעל משקל רב בתחום, ובפרט, עבודת דוקטורט. העבודה אמורה לשקף היכרות טובה של התלמידים עם התחום הנחקר, חשיבה ביקורתית, יצירתיות, מיומנויות מתודולוגיות ומיומנויות כתיבה אקדמית. היבטים מעין אלה אמורים לבוא לידי ביטוי במסגרת פרויקט מחקר תחום היטב מבחינת תכניו וממוקד בשאלות ספציפיות.

א. הצעת המחקר

שלב מקדים לכל עבודת גמר הוא 'הצעת המחקר' (המכונה לפעמים 'הצעת התיזה') הדורשת את אישור המנחה, על פי דרישות החוגים והתוכניות השונים בפקולטה. על פי רוב היא כוללת מספר מוגבל של עמודים בהם מתוארים הנושא, מטרות המחקר ומבנה העבודה. על התלמיד להגיש את הצעת המחקר בכתב למזכירות החוג לאחר שיגבש את הנושא עם המנחה, עד תום הסמ' השלישי ללימודי המ"א. עם אישור הצעת התיזה תוכנס הערה לתלמיד בנדון.

בהתאם לנושא המחקר ועל פי הצורך ניתן לקבוע שני מנחים לכותב העבודה. על נושא המחקר ואופי העבודה להיות מוסכמים עליהם, ועל שניהם לאשר את הצעת המחקר.


ב. עבודת הגמר

מספר העמודים המקובל לעבודת הגמר הוא בין 80 ל-100עמודים, ובכללם עמוד שער, תקציר עברי, תקציר אנגלי, הערות שוליים, וביבליוגרפיה. 

מנחים לעבודת גמר לתואר שני רשאים להיות מורים מדרגת מרצה ומעלה, בכפוף להחלטות הוועדה הכלל-אוניברסיטאית לתואר השני. 

נושא עבודת הגמר ייקבע בשיתוף עם המנחה ועל פי נהלי החוג, התוכנית או בית הספר. על העבודה לשקף כושר ניתוח ומיזוג וכן יכולת התבטאות בהירה, מתוך שיח עם המנחה. עליה להוכיח את כושרו של התלמיד לבצע עבודה מדעית המושתתת על מקורות או על עבודת שדה, על ביקורת עניינית ועל שיטה דייקנית.

 
 
סדר פנימי

בדף השער של העבודה יצוינו פרטים אלה: אוניברסיטת תל-אביב, שם החוג, נושא העבודה, ציון העובדה שהחיבור הוכן כעבודת גמר לקראת התואר "מוסמך אוניברסיטה", שם התלמיד, שם מנחה העבודה (ראו להלן דוגמת שער לעבודת גמר), תאריך ההגשה (חודש ושנה).

 

תוכן העניינים יופיע בתחילת העבודה. רשימת המקורות (הביבליוגראפיה) תופיע בסוף העבודה. השער האחורי של העבודה יהיה בשפה האנגלית. בדף הפנימי של השער הזה יופיע סיכום מקוצר (אבסטרקט) של עיקרי העבודה בשפה האנגלית.

עבודות המוגשות בשפה לועזית, בכפוף לאישור ועדת ההוראה הפקולטטית, תכלולנה שער אחורי בעברית ותמצית העבודה בשפה העברית, על פי הסדר המתואר לעיל.

 
הגשה

יש למסור את עבדות הגמר למזכירות החוג בשני עותקים מודפסים ובעותק דיגיטלי (דיסק און קי), שיועבר לספרייה. על הסטודנט למלא את טופס העלאת עבודת גמר לתואר שני הפקדת עבודת גמר לתואר שני למאגר העבודות הדיגיטלי ולהביאו למזכירות החוג יחד עם עבודת הגמר. העותקים הקשיחים של העבודה יופצו כדלקמן: למנחה האישי של התלמיד (אם עבודת הגמר נכתבה בהנחיית שני מורים יגיש התלמיד עותק קשיח נוסף); לשופט של העבודה.

 
תהליך הבדיקה

עבודת הגמר תיבדק על ידי המנחה או המנחים של התלמיד וכן על ידי שופט אחד לפחות. הציון הסופי של עבודת הגמר הוא ממוצע של ציוני המנחה/ים (ציון אחד) וציון השופט. אין אפשרות להכניס תיקונים לעבודת הגמר לאחר הגשתה למזכירות החוג. על הציון להימסר על ידי המנחה/ים והשופט לא יאוחר מחודשיים מיום הגשת העבודה.

 
פרסום העבודה

עם קבלת התואר "מוסמך אוניברסיטה" רשאי התלמיד לפרסם את עבודתו בכל צורה הנראית לו. אם ברצונו לציין את שם המנחה ואת שם האוניברסיטה, עליו לקבל רשות לכך מן המנחה. במקרה זה יש לציין שהפרסום מבוסס על עבודת גמר או חלק מעבודת גמר שהונחתה באוניברסיטת תל-אביב, וכן יש לציין את שמו של המנחה.

 

דוגמת שער לעבודת הגמר:


אוניברסיטת תל-אביב

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין

החוג ל:

  

הנושא:

  

חיבור זה הוגש כעבודת גמר לקראת התואר

"מוסמך אוניברסיטה" - M.A. באוניברסיטת ת"א

  

  

  

על ידי

 (שם המחבר/ת)

  

העבודה הוכנה בהדרכת:

 (שם המנחה/ים)

תאריך:

 (חודש ושנה)


Tel Aviv University

Lester and Sally Entin Faculty of the Humanities

Department of ____

:Title

MA thesis submitted by

(name of student)

Prepared under the guidance of

(name)

month / year