משך הלימודים והיקפם

משך הלימודים לקראת התואר הראשון הוא שלוש שנים בלבד (שישה סמסטרים). תלמיד שלא סיים במועד את כל החובות של תוכנית הלימודים לא יהיה זכאי להמשיך את לימודיו.

חריגה מעבר לשלוש שנים מותנית באישור החוג והפקולטה, ואישור זה יינתן במקרים חריגים בלבד.

מתכונת הלימודים הרגילה לתואר הראשון היא תוכנית לימודים מלאה או לימודים חלקיים בהיקף שאיננו קטן מ-50%. תלמיד אשר מסיבה כלשהי מבקש ללמוד בהיקף הקטן  מ-50% יפנה בבקשה ליו"ר ועדת ההוראה הפקולטטית.