ציון הגמר

ציון הגמר ישוקלל כדלהלן:

במסלול דו-חוגי:

ציוני עבודת הרפרט, השיעורים והתרגילים 80%
ציון העבודה הסמינריונית 20%