ועדת ההוראה ותקנון החוג

בחוג פועלת ועדת הוראה, הדנה במקרים חריגים או מיוחדים. תלמידים המבקשים לפנות לוועדת ההוראה יגישו את בקשותיהם בכתב דרך מזכירות החוג.

תקנון החוג

1. עבודות סמינריוניות ואחרות תוגשנה במועד שנקבע לכך על ידי האוניברסיטה. ארכה להגשת עבודה תינתן במקרים מיוחדים על יסוד בקשה מנומקת שתוגש לוועדת ההוראה. את הבקשה יש להגיש באמצעות מזכירות החוג על גבי טופס המיועד לכך או בטופס מקוון.

2. תלמיד בחוג רשאי לצבור עד 3 כישלונות בשלושה קורסים. יופסקו לימודיו של תלמיד שמספר כישלונותיו גבוה מזה. כישלון בקורס משמעו קבלת ציון סופי הנמוך מ-60.