חטיבות השלמה

חטיבות השלמה מיועדות לתלמידים הבוחרים באופן לימודים חד-חוגי וחייבים בלימודים בחוג שאיננו חוג האם שלהם. על תלמידים המתקבלים ללימודי חטיבה לעמוד בכל החובות המוטלות על תלמידי החוג באותם קורסים.

תלמידים המבקשים להירשם ללימודים בחטיבה יציגו במזכירות החוג שבו נלמדת החטיבה הפניה מן החוג השולח. התלמידים יירשמו לחטיבה אך ורק לאחר שהחוג השולח יאשר את הרכבה.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח