סיום הלימודים לתואר שני וציון הגמר

1.     המסלול המחקרי: עבודת גמר
2.     המסלול העיוני: בחינת גמר
3.     שקלול הציון


1. המסלול המחקרי: עבודת גמר

התלמיד יכתוב את עבודת הגמר בהנחיית אחד (או יותר) ממורי החוג או במידת הצורך בהנחיית מורה מן החוג ומנחה או מנחים משניים ממוסדות אחרים, בעלי תואר "דוקטור". נושא העבודה ייקבע בתחילת השנה הראשונה ללימודי התואר השני ולא יאוחר מתחילת השנה השנייה. התלמיד יגיש בתחילת שנה ב' הצעת מחקר, וזו תיבדק על ידי המנחה (או המנחים) ועל ידי שופט נוסף, לפי החלטת ראש החוג. את ההנחיות לכתיבת הצעת המחקר ועבודת הגמר ניתן לקבל במזכירות החוג. העבודה תוגש לאחר סיום כל החובות האחרות של לימודי התואר השני. ציון העבודה ייקבע על ידי המנחה (או המנחים) ועל ידי שופט נוסף, לפי החלטת ראש החוג.

2. המסלול העיוני: בחינת גמר

במסלול העיוני תיערך בחינת גמר בתוך חצי שנה ממועד סיום חובות השמיעה והגשת העבודות הסמינריוניות.

מתכונת הבחינה: התלמיד יעמוד בבחינה בכתב. ראש החוג יקבע את נושא הכתיבה לאחר שיחה עם התלמיד. נושא הכתיבה יהיה בתחום שעליו לא כתב התלמיד במהלך לימודיו לתואר (במסגרת עבודות סמינריוניות או עבודות רפראט). בשבוע שייקבע לכך יקבל התלמיד את שאלת הבחינה ויכתוב אותה במתכונת של מאמר מדעי מלא בהיקף של עד 10,000 מילים ובפרק זמן שלא יעלה על ארבעה ימים (ימים א' – ד'). התלמיד יוכל להשתמש בחומר העומד לרשותו בכל ספריות האוניברסיטה. אחד ממורי החוג העוסק בתחום המחקר של הבחינה ילווה את התלמיד ויבדוק את הבחינה.

 שקלול הציון ייעשה כדלקמן:

המסלול המחקרי

המסלול העיוני

ציוני השיעורים ועבודות הרפראט

35%

ציוני השיעורים ועבודות הרפראט

40%

ציון העבודה הסמינריונית

15%

ציוני העבודות הסמינריוניות

30%

ציון עבודת הגמר

50%

ציון בחינת הגמר

30%

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח