מסלולי הלימודים

תלמידי החוג יכולים לבחור באחד מבין המסלולים הבאים:

מסלול מחקרי (הכולל עבודת גמר)- מתמקד בפיתוח יכולת לבצע מחקר מסגרת עבודת הגמר לתואר שני בהנחיית אחד מחברי הסגל.

מסלול עיוני (ללא עבודת גמר)- מתמקד בהקניית השכלה רחבה ומיומנויות מתודולוגיות ומקצועיות מגוונות. 

מסלול ישיר לדוקטורט המיועד לתלמידים מצטיינים העומדים בקריטריונים הנדרשים על פי תקנות האוניברסיטה.

מסלול לימודי צבירה לתואר שני: מטרתו לאפשר לתלמידים שבחרו בכך ללמוד בקצב איטי יותר. התלמידים במסלול זה יוכלו לפרוס את הלימודים על פני 4 שנים . תלמידים יוכלו להירשם למסלול הצבירה למשך שנתיים בלבד (במעמד מיוחד). במהלך שנתיים אלה ישלימו התלמידים 50% לפחות ממכסת השעות לתואר (16 ש"ס). לאחר שנתיים במעמד המיוחד יעברו התלמידים למעמד של תלמיד מן המניין ויידרשו להשלים את לימודיהם לתואר בתוך שנתיים נוספות לכל היותר. בנקודת הקבלה למעמד הרגיל, על סמך הישגיהם, קצב התקדמותם והערכת מורי החוג , יבחרו התלמידים את מסלול לימודיהם - מחקרי או עיוני. 
 
משך הלימודים ומעבר ממסלול למסלול: לימודי התואר השני במסלול המחקרי והעיוני יסתיימו בתוך שנתיים. כל התלמידים מתחילים לימודיהם במסלול העיוני. המעוניינים ללמוד במסלול המחקרי יגישו בקשה לוועדת תואר שני (ע"ג טופס המיועד לכך) הכוללת את נושא המחקר ואת אישור אחד מחברי הסגל, המוכן להנחות את התלמיד בעבודת המחקר לתואר שני.תלמידי המסלול המחקרי יגישו את הצעת המחקר לעבודת הגמר עד תחילת השנה השנייה ללימודיהם בחוג. 
 
הדרישות במסלול המחקרי:
(א) חובת שמיעה של 12 ש"ס לפחות בשנה הראשונה ללימודים, בציון ממוצע  85 ומעלה.
(ב) הגשת הצעת מחקר לעבודת הגמר, מאושרת על ידי המנחה ועל ידי הוועדה לתואר שני של החוג. הצעה זו תשלח לשיפוט לשני בוחנים.
 
 
מעבר מהמסלול המחקרי למסלול העיוני:
תלמידים שסיימו שנת לימודים אחת (ולא יאוחר מתום הסמסטר השלישי ללימודים) ולא עמדו בדרישות ההמסלול המחקרי לעיל - יועברו למסלול העיוני.ידיעון הפקולטה למדעי הרוח