ועדת ההוראה

בחוג פועלת ועדת הוראה. ניתן לפנות לוועדת ההוראה של החוג דרך מזכירות החוג, באמצעות טופס בקשה. בקשות לערעור על ציון ניתן להגיש דרך מזכירות החוג בלבד (ולא למורה במישרין), עד 5 ימים מיום פרסום הציונים. הבקשה חייבת להיות מנומקת ומלווה בסימוכין.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח