תנאי הקבלה

כמועמדים ללימודי התואר השני ייחשבו בעלי תואר ב"א שסיימו את לימודיהם בחוג לאנגלית ולימודים אמריקניים בציון גמר של 80 לפחות.

ייחשבו כמועמדים גם תלמידים שסיימו את המסלול ללימודים אמריקניים בחוג לאנגלית וללמודים אמריקניים בציון גמר של 80 לפחות, אולם במקרים מסוימים תורכב לתלמידים אלה תכנית השלמות שתכלול קורסים בהיקף שלא יעלה על 12 ש"ס נוספות בחוג.*

מועמדותם של בעלי תואר ב"א באנגלית ממוסדות אחרים נתונה לשיקול דעתם של ראש החוג ושל היועץ לתארים מתקדמים גם אם סיימו את התואר הראשון בציון גמר של 80 לפחות. במקרים מסוימים יידרש גם מהם לסיים תכנית השלמה מלימודי התואר הראשון של החוג.*

לבעל תואר ב"א בחוג שאינו אנגלית תורכב תכנית השלמות מיוחדת, ורק עם סיומה בהצלחה יתקבל לשיעורי התואר השני של החוג.*

 

*     יש לסיים כל אחד מקורסי ההשלמות בציון 80 לפחות.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח