התואר וציון הגמר

התואר שיוענק בסיום הלימודים בתכנית הוא "בוגר אוניברסיטה בתכנית ללימודי נשים ומגדר" -"B.A. in Women and Gender Studies".

התואר יוענק עם סיום הלימודים, בד בבד עם סיום הלימודים בחוג נוסף במסלול דו-חוגי.

ציון הגמר ישוקלל באופן הבא:

ציוני קורסי הליבה

25%

ציוני הקורסים במסלולים השונים

55%

ציון העבודה הסמינריונית

20%

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח