פירוט הקורסים

קורסי תכנית פכ"מ

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה ומשפטים (פכ"מ)

פכ"מ

סמסטר א'

0651101901 - תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה פוליטית -פכ"מ (תאריך בחינה)
גב' נעם גליליסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00גילמן362
0651100701 - מתמטיקה לפכ"מ (תאריך בחינה)
מר רן עזוריסמסטר א'שיעורב'14:00–18:00דן-דוד210
0651100702 - תרגיל צמוד למתמטיקה לפכ"מ (תאריך בחינה)
מר רן עזוריסמסטר א'תרגילב'18:00–19:00דן-דוד210
0651100101 - קריאה מודרכת 1 (תאריך בחינה)
גב' אפרת אסקירה
מר ש"י אגמון
סמסטר א'תרגילג'14:00–16:00גילמן449

סמסטר ב'

0651100201 - קריאה מודרכת 2 (תאריך בחינה)
מר ש"י אגמון
גב' אפרת אסקירה
סמסטר ב'תרגילג'14:00–16:00גילמן262
0651100501 - סטטיסטיקה לפכ"מ (תאריך בחינה)
ד"ר פרל נירסמסטר ב'שו"תה'14:00–17:00גילמן277
ד"ר פרל נירסמסטר ב'שו"תג'12:00–14:00גילמן280

סמסטר קיץ

0651100301 - פילוסופיה של מדעי החברה** (תאריך בחינה)
ד"ר אילנה ארבלסמסטר 'שיעורב'10:00–14:00
ד"ר אילנה ארבלסמסטר 'שיעורד'10:00–14:00
**הזמנים יפורסמו בהמשך
0651100401 - תורת המשפט ומשפט חוקתי** (תאריך בחינה)
פרופ' הראל אלון
ד"ר אסף שרון
סמסטר 'שיעורב'14:00–19:00
ד"ר אסף שרון
פרופ' הראל אלון
סמסטר 'שיעורד'14:00–19:00
**הזמנים יפורסמו בהמשך
0651100801 - סמינר פכ"מ** (תאריך בחינה)
ד"ר אסף שרוןסמסטר 'שיעור00:00–00:00
** הזמנים יפורסמו בהמשך

פילוסופיה

סמסטר א'

0618101201 - מבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
ד"ר דנה ריזנפלדסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

קבוצות תרגיל צמודות לנ"ל

0618101206 - מבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
מר אסף מנורסמסטר א'תרגילג'12:00–14:00דן-דוד102
0618101209 - מבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
גב' רון נויברגרסמסטר א'תרגילה'12:00–14:00דן-דוד102
0618101210 - מבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
גב' ענבר עיניסמסטר א'תרגילה'18:00–20:00דן-דוד102
0618101901 - מבוא לפילוסופיה פוליטית (תאריך בחינה)
ד"ר אסף שרוןסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)

סמסטר ב'

0618103202 - מבוא לפילוסופיה חדשה (תאריך בחינה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618101802 - מבוא לתורת המוסר (תאריך בחינה)
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

כלכלה

סמסטר ב'

1011210304 - מיקרו כלכלה א' (תאריך בחינה)
פרופ' רובינשטיין אריאלסמסטר ב'שיעורג'16:00–19:00ברגלס012
1011210306 - מיקרו כלכלה א' (תאריך בחינה)
גב' לביוד חגיתסמסטר ב'תרגילב'12:00–14:00ברגלס001

מדע המדינה

סמסטר א'

1031100201 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' אמל ג'מאלסמסטר א'שיעורב'10:00–13:00נפתלי101
1031100202 - פוליטיקה ומשטר בישראל** (תאריך בחינה)
גב' סקר רזסמסטר א'תרגילב'13:00–14:00נפתלי205

סמסטר ב'

1031190007 - מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה (תאריך בחינה)
ד"ר פלדמן ניצןסמסטר ב'שיעורא'16:00–19:00נפתלי003 אולם זאב סגל
1031190012 - מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה** (תאריך בחינה)
גב' לייבה מיכלסמסטר ב'תרגילב'11:00–12:00נפתלי207

משפטים

קורסים שנתיים

אשכול א': יש לבחור קורס אחד מבין הקורסים הבאים:

דיני חוזים/דיני עונשין/דיני נזיקין

1411211110 - דיני חוזים (תאריך בחינה)
פרופ' מאוטנר מנחםסמסטר א'+ב'שיעורא'09:15–12:00טרובוביץ035 אולם כס המשפט
1411111910 - דיני עונשין (תאריך בחינה)
פרופ' לדרמן אליעזרסמסטר א'+ב'שיעורג'09:15–12:00טרובוביץ035 אולם כס המשפט
1411211201 - דיני נזיקין (תאריך בחינה)
פרופ' פורת אריאלסמסטר א'+ב'שו"תג'09:15–12:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
1411211210 - דיני נזיקין (תאריך בחינה)
ד"ר דורפמן אביחיסמסטר א'+ב'שו"תד'13:15–15:45טרובוביץ035 אולם כס המשפט
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח