מסלול מדעי הרוח

מסלול מדעי הרוח מורחב 

מסלול זה הוא מסלול אינטגרטיבי. מגוון הקורסים מאפשר פריסה רחבה של הלימודים בתחומים השונים של הפקולטה למדעי הרוח. עם זאת, כדי לאפשר השתתפות מיטבית בסמינריונים רצוי לנתב את הלימודים למסלול בעל היגיון פנימי ולבחור במבואות רלוונטים לתחומי הסמינריון (ספרות, פילוסופיה, היסטוריה או תרבות). יחד עם זאת, מבואות וקורסי בחירה רבים מתחום אחד או מחוג אחד יכולים להוות בסיס איתן ללימודי המשך ולסמינריון בתחום או בחוג אחר. ניתן להעזר ביועצות התכנית לשם הכוונה.

יש לשים לב: המבואות בלימודי היסטוריה ובלימודי פילוסופיה שלהלן הכרחיים על מנת ללמוד סמינריון, שניתן על ידי אחד מהחוגים האלה (היסטוריה ופילוסופיה). אין חובת לימוד של מבואות אלה לקראת סמינריונים של התכנית או של חוגים אחרים, גם אם הם היסטוריים, תיאורטיים או פילוסופיים.

לפירוט הקורסים במסלול 

מבנה המסלול

קורסי מבוא

4-10 ש"ס

קורסי בחירה

6-12 ש"ס

סמינריון

4–2 ש"ס

סה"כ:              

20 ש"ס


קורסי מבוא
 


מבואות בלימודי ספרות (6-4 ש"ס)

את המבואות ללימודי ספרות אפשר לבחור מהחוג לספרות (מבוא לסיפורת או מבוא לשירה) או מהחוג לספרות אנגלית ולימודים אמריקניים (כנ"ל). בכל קורס יש למלא את כל החובות (שיעור או שיעור ותרגיל), המופיעות בידיעון החוג הרלוונטי. כאשר הבחירה היא במבוא לסיפורת מומלץ ללמוד את הקורס "מבוא לנרטולוגיה". אם לומדים את שני המבואות (סיפורת ושירה) תקטן מכסת קורסי הבחירה בהתאם.

מבואות בלימודי היסטוריה (10-8 ש"ס)

המבואות שבהם ניתן לבחור הם: "חברה, משטר ותרבות" במאה ה-20 או במאה ה-19 וכן תרגיל "חברה, משטר ותרבות" בכל  תקופה אחרת מן החוג להיסטוריה כללית; או תרגיל מתאים מן החוג לתולדות עם ישראל; או קורס מתאים מהקבץ לימודי ישראל בתכנית ללימודים כלליים.

מבואות בלימודי פילוסופיה (8-4 ש"ס)

מבוא לפילוסופיה יוונית, מבוא לפילוסופיה חדשה, מבוא לאסתטיקה, מבוא לפילוסופיה של הדת, מבוא למטפיזיקה, מבוא לפילוסופיה פוליטית, מבוא לפילוסופיה של המדע, מבוא לפילוסופיה של השפה או מבוא לתורת המוסר – מהחוג לפילוסופיה, או מבוא מהמגמה לפילוסופיה יהודית בחוג ללימודי  התרבות העברית, או קורס פילוסופי בחוג ללימודי מזרח אסיה.

מבואות בלימודי תרבות (8-4 ש"ס)

מבוא לתיאוריה ולביקורת של התרבות או קורס חלופי, שיוצע על ידי התכנית.  

קורסי בחירה 

 לימודי ההמשך יורכבו משיעורי בחירה ומסמינריון, שישלימו את מכסת השעות ל-20 ש"ס. באישור יועצת או ראש התכנית ניתן ללמוד גם קורסי בחירה מהחוגים בפקולטה למדעי הרוח, שאינם מופיעים בידיעון התכנית, בהיקף של עד 4 ש"ס.

סמינריון (4-2 ש"ס)

ניתן להשתתף בסמינריון רק לאחר השתתפות בשיעור מבוא ובשיעור בחירה (או בפרוסמינריון), שעניינם אותו תחום או אותה תקופה או אותו נושא (ניתן להתייעץ עם יועצות התכנית או עם החוג, שבו ניתן הסמינריון המבוקש) וכן בשיעור "שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי". דרישה זו אינה חלה במקרה שהחוג האחר שייך לפקולטה למדעי הרוח ובמסגרתו מולאו דרישות הקדם של אותו חוג.
 

מסלול מדעי הרוח מצומצם – 6 ש"ס

מבחר של קורסי בחירה ממסלולי מדעי הרוח שבידיעון התכנית, שאין להם דרישות קדם.
 

קורסים

קורסי תכנית לימודים בין-פקולטטית לתואר הראשון

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

קורסי מסלול רוח - מסגרת 600

קורסי מבוא - מסגרת 600

0621168702 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמן307
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן307
0690161501 - מבוא להגות יהודית מודרנית: מהי יהדות ומיהם היהודים (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג001
0677105901 - העולם היהודי בעת החדשה (קורס חובה) (תאריך בחינה)
פרופ' ירון צורסמסטר א'שו"תב'16:00–18:00קרטר203
פרופ' ירון צורסמסטר א'שו"תה'16:00–18:00קרטר203
0621169001 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'שו"תג'14:00–18:00גילמן306
0680100001 - מבוא לסיפורת** (תאריך בחינה)
פרופ' חנה נוהסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00ווב001
0677105801 - "ארון הספרים היהודי": מקורות לחקר תולדות ישראל (תאריך בחינה)
ד"ר מעוז כהנאסמסטר א'תרגילג'14:00–16:00רוזנברג105
ד"ר מעוז כהנאסמסטר א'תרגילד'12:00–14:00רוזנברג105
0618103201 - מבוא לפילוסופיה חדשה (תאריך בחינה)
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0622100101 - מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה (תאריך בחינה)
פרופ' עוזי רביסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0621168503 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-19 (תאריך בחינה)
פרופ' איריס רחמימובסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00גילמן307
פרופ' איריס רחמימובסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00גילמן307
0690161601 - מבוא להגות יהודית מודרנית: מהי יהדות ומיהם היהודים (חלק ב') (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג001
**לא ניתן להירשם לחלק ב' של הקורס ללא חלק א'
0621168703 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל זכיםסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן306
ד"ר מיכאל זכיםסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן306
0618103202 - מבוא לפילוסופיה חדשה (תאריך בחינה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0621169003 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר נמרוד טלסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00גילמן305
ד"ר נמרוד טלסמסטר ב'שו"תה'14:00–16:00גילמן305

קורסי בחירה - מסגרת 600

0680313901 - קוויריות: מבוא ביקורתי (תאריך בחינה)
מר ניר קדםסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן278
0690222601 - ייצוגן של נשים במקרא: נשים זרות,נשים חכמות ומלכות (תאריך בחינה)
ד"ר אשמן אהובהסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג001
0680323501 - מיתוס, גוף ושפה בספרות גרמנית מודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל בן חוריןסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן307
0608330201 - קוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות?** (תאריך בחינה)
ד"ר משעלי יעלסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג205
**לא פתוח למי שלמדו את הקורס "פמיניזם ותיאוריה קווירית:
** סוגיות במגדר ובמיניות" בשנה"ל תשע"ב
** ולמי שלמדו את הקורס "קוויר באופן ביקורתי" 0608330101
0687242401 - "נצחון לאם" - אלות וזהות בהודו המודרנית: דת, חברה, פוליטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן281
0608340101 - כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר (תאריך בחינה)
ד"ר אפי זיוסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן282
0680311601 - פסיכואנליזה, מגדר וספרות: תיאוריות ופרשנות (תאריך בחינה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן281
0608304001 - פאם פאטאל- הפתיינית הקטלנית בפולקלור ובספרות (תאריך בחינה)
ד"ר יעל רנןסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן281
0680300801 - אורלי קסטל-בלום: מונוגרפיה (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן277
0690293901 - מיניות ומאגיה בימי בית שני (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג104
0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים (תאריך בחינה)
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0687242001 - נשים מגדר ומיניות בסין- בין הסטוריה לפילוסופיה (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר וינטרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן282
0625625801 - מפלצות ומשמעותן בספרות הרנסנס (תאריך בחינה)
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר א'שו"תה'16:00–18:00גילמן305
0608100501 - ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות (תאריך בחינה)
ד"ר להד כנרתסמסטר א'שיעורה'18:00–20:00ווב001
0690222701 - אלימות מינית במקרא ובמזרח הקדום (תאריך בחינה)
ד"ר אשמן אהובהסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג205
0622219101 - נשים ותנועות לאומיות במזה"ת ובאפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תא'12:00–14:00גילמן279
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן279
0690293701 - מעמד האישה בימי בית שני (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג105
0677203601 - נשים יהודיות ונוצריות חדשות בספרד בימי הביניים (תאריך בחינה)
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00רוזנברג107
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00רוזנברג107
0687240201 - נשים וגברים ביפן המסורתית: בין הגלוי לנסתר, בין עובדה לאגדה (תאריך בחינה)
ד"ר איילה קלמפררסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן280
0608360101 - נישואין והורות - מבט אל פסקי הדין הרבניים והפסיקה לדורותיה (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00ווב105
0687219301 - כשהאלים משחקים: תיאטרון המחול והדרמה במסורות ההודיות הקלאסיו (תאריך בחינה)
גב' אסנת אלכבירסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן305
0608320001 - גברים וגבריות: הטוב הרע והמכוער** (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג001
**לא פתוח למשתתפי סמינריון "גברים וגבריות" בתש"ע.
0621110201 - עולמה של האשה ברומא העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר איילת פארסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן281
0662196501 - פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטליים (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן326
0608311901 - בנות ואבות במיתוס ובאגדה (תאריך בחינה)
ד"ר יעל רנןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן326
0625625401 - הרומן הליברטיני: ייצוגי המיניות בספרות (תאריך בחינה)
פרופ' מישל קאהןסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג205
0677112601 - נשים ביישוב ובישראל הצעירה (תאריך בחינה)
ד"ר אורית רוזין סמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן282
0608114401 - מגדר והיסטוריה מודרנית במערב (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

סמינריונים במסלול רוח - מסגרת 610

0680410101 - נשים נודדות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורלי לוביןסמסטר א'סמינרא'16:00–20:00גילמן304
0608410201 - גברת מג'ונדרת: הפוליטיקה המינית של מיתוס היופי** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רוני הלפרןסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן262
**דרישת קדם: "מבוא לפילוסופיה פמיניסטית".
**פתוח לתלמידי שנה ג' בלבד.
0622323201 - הגוף האנושי בחברות מוסלמיות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן260
ד"ר מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן497
0626305201 - רומן החניכה הנשי Female Coming of Age (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מלאת שמירסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00ווב501
ד"ר מלאת שמירסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00ווב103
**הקורס מתקיים באנגלית .
**יש לוודא במזכירות החוג לאנגלית שהקורס אכן מתקיים.
0608420201 - היווצרותו של העצמי המודרני: היסטוריה, פסיכולוגיה ומגדר (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00רוזנברג105
**הקורס אינו מיועד לתלמידים שהשתתפו בקורס משיגעון עד פרו
0608420101 - מגדר ומיניות: נשים, גברים וילדים באירופה בעידן המודרני (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר ב'סמינרה'16:00–18:00גילמן262
0621328101 - היסטוריה גלובאלית של מלחה"ע השנייה: היסטוריה ומגדר (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'סמינרה'14:00–18:00גילמן455

 

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח