עבודת הגמר וציון הגמר

1. עבודת הגמר

עבודת הגמר תהיה מחקר תיאורטי אמפירי, איכותני או כמותני, ותשען על בסיס מתודולוגי ותיאורטי מוצהר ומנוסח. היקפה יעמוד על 100-60 עמודים בהתאם לנוסח המקובל בפקולטה שבה נלמדת הדיסציפלינה הנוספת, וכך גם אם העבודה תהיה רובה ככולה בתחום לימודי נשים ומגדר כדיסציפלינה לעצמה. התכנית תעודד את עיגון העבודה בדיסציפלינה מסוימת ותתמוך באופן פעיל בעבודות, שתהיינה בעיקרן עבודה תיאורטית/פילוסופית בתחומים הנלמדים בתכנית וכן בעבודות בעלות היבט יישומי. מטרת העבודה להוכיח יכולת מחקר (כולל איסוף חומר, ניתוחו והצגתו באופן ביקורתי), יכולת ניתוח אינטגרטיבי של חומרים (למשל, עבודה המבוססת על תיאוריות אחדות או ייצור קורפוס ו/או מושא מחקר אינטגרטיבי),שימוש הדדי בתיאוריות ובחומרי המחקר ויכולת ליישם את הידע התיאורטי לתחומים מעשיים. על העבודה להוכיח שליטה בספרות הרלבנטית ומיומנות בכתיבה מדעית.

2. הנחיית עבודת הגמר

עד תום הסמסטר השני ללימודים יש לאתר מנחה ולקבוע יחדיו את נושא העבודה. הנושא, תיאור שלבי המחקר וביבליוגרפיה ראשונית יוגשו בחתימת המנחה לאישור ועדת ההוראה של התכנית. ההצעה תשלח לקריאה נוספת על פי קביעת ראש התכנית או ועדת ההוראה.

העבודה תונחה על ידי איש סגל בכיר בדרגת מרצה ומעלה מאוניברסיטת תל-אביב, הקשור לתכנית ללימודי נשים ומגדר ובכפוף להוראות האוניברסיטה. עבודה רב-תחומית או עבודה המעוגנת בדיסציפלינה, שהמורים הקשורים בתכנית אינם מתמחים בה, תונחה על ידי איש סגל נוסף מהדיסציפלינה האמורה.

לאחר תום הכתיבה תוגש העבודה בחתימת המנחה למזכירות התכנית. המנחה תעביר ציון, חוות דעת והצעות לשופטים נוספים לראש התכנית (באמצעות המזכירות). העבודה תועבר לשיפוט נוסף אחד בכפוף להוראות האוניברסיטה.

הציון הסופי של העבודה יהיה ממוצע שני הציונים: ציון המנחה וציון הקורא-שופט הנוסף. 

זמן הבדיקה וזמן השיפוט ייקבעו בכפוף להנחיות האוניברסיטה.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח