ועדת ההוראה בחוג

בחוג פועלת ועדת הוראה וכל תלמיד רשאי לפנות אליה בבקשות. ועדת ההוראה מטפלת בדחיית מועדי ההגשה של עבודות סמינריוניות ועבודות רפראט, במועדים מיוחדים לבחינות, בהחלטות אקדמיות למתן פטורים וכד'. במידת הצורך מפנה ועדת ההוראה את הבקשות לוועדת ההוראה של הפקולטה למדעי הרוח. הפנייה לוועדת ההוראה תיעשה באמצעות מזכירות החוג.

בקשה להיבחן במועד מיוחד יש להפנות לוועדת ההוראה של החוג עד שבועיים מתאריך פרסום ציוני מועד ב'.

 תשובות לבקשות ניתן  לקבל באינטרנט, ב"מידע האישי לתלמיד".

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח