מטרת התכנית

התכנית מציעה לימודי נשים ומגדר בתחומים מגוונים כגון היסטוריה, פילוסופיה, סוציולוגיה, גיאוגרפיה, תולדות האמנות, חוק ומשפט, פוליטיקה, קולנוע, ספרות, חינוך ופסיכולוגיה. כל אלה נלמדים תוך בחינה ביקורתית של הנחות היסוד המדעיות שלהם ותוך שילוב לימודי נשים ומגדר וחלופות פמיניסטיות להמשגה ולתיאור מדעי.

התכנית ללימודי נשים ומגדר נותנת כלים לניתוח החסר הקיים של נשים בכל תחומי המדע – על דעתן, על עולמן ועל קולן; על אופני העלמתן והדרתן לשוליים ועל דרכי ההתמודדות עם השוליות מן השוליים – תוך הצעת סדר יום מחשבתי, אינטלקטואלי ומחקרי חלופי. הדיון הפמיניסטי בנשיות מעלה ממילא מחשבות חדשות על היווצרות, על ייצוג ועל השתנות של תפישת הנשיות  והגבריות, על תפישת היחסים בין המינים, על הדינמיות שבהגדרות המגדריות כולל תיאוריות קוויריות. כן הוא מעורר שאלות על אודות מיעוטים לאומיים, אתניים, דתיים, גזעיים, סוציו-אקונומיים ומיניים; שאלות על צורות ייצוגם של אלה בתרבות; שאלות על האופן שבו משנה הדיון בשוליים החברתיים את צורת החשיבה על חברה ותרבות בכלל.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח