מהלך הלימודים

המסלול הדו-חוגי

במהלך שלוש שנים ילמדו התלמידים 66 ש"ס, לפי הפירוט:

3 שיעורי מבוא

12 ש"ס

3 תרגילי מבוא

6 ש"ס

פרוסמינריון מתודולוגי

4 ש"ס

סמינריון

4 ש"ס

לימודי שפה חובה (*)

24 ש"ס

שיעורים מונוגרפיים

16 ש"ס

סה"כ

66 ש"ס

* התלמידים שבחרו בשפת סנסקריט (20 ש"ס) ילמדו בשיעורי בחירה נוספים בהיקף של 4 ש"ס.

הצעה לתכנית לימודים תלת-שנתית

שנה א':

שפה שנה א

12 ש"ס

3 מבואות כלליים

12 ש"ס

3 תרגילי מבוא

6 ש"ס

 

30 ש"ס

אין אפשרות להירשם לשיעורי בחירה (מונוגרפיים) בשנה א'

 

שנה ב':

שפה שנה ב' (*)

12 ש"ס

פרוסמינריון מתודולוגי

4 ש"ס

שיעורים מונוגרפיים

6 ש"ס

 

22 ש"ס

* לתלמידי סנסקריט 8 ש"ס

שנה ג':

סמינריון

4 ש"ס

שיעורים מונוגרפיים (ובכללן שפה שנה ג' שנספרת במניין השעות המונוגרפיות עד 8 ש"ס)

10 ש"ס

 

14 ש"ס

המסלול החד-חוגי

במהלך שלוש שנים ילמדו התלמידים 114 ש"ס, לפי הפירוט:

3 שיעורי מבוא

12 ש"ס

3 תרגילי מבוא

6 ש"ס

פרוסמינריון מתודולוגי

4 ש"ס

3 סמינריונים (בהם תוגשנה 2 עבודות סמינריוניות ועבודת רפראט אחת)

12 ש"ס

לימודי שפה חובה (*)

24 ש"ס

שיעורים מונוגרפיים

40 ש"ס

לימודים מחוג אחר

16 ש"ס

סה"כ

114 ש"ס

* התלמידים שבחרו בשפת סנסקריט (20 ש"ס) ילמדו בשיעורי בחירה נוספים בהיקף של 4 ש"ס .

הצעה לתכנית לימודים תלת-שנתית

שנה א'

שפה שנה א'

12 ש"ס

3 מבואות כלליים

12 ש"ס

3 תרגילי מבוא

6 ש"ס

 

30 ש"ס

שנה ב'

שפה שנה ב' (*)

12 ש"ס

שיעורים מונוגרפיים

16 ש"ס

פרוסמינריון מתודולוגי (סמסטר א')

4 ש"ס

סמינריון (סמסטר ב')

4 ש"ס

 

36 ש"ס

* לתלמידי סנסקריט 8 ש"ס

שנה ג'

2 סמינריונים 8 ש"ס
שיעורים מונוגרפיים 24 ש"ס
סה"כ 32 ש"ס
   
סה"כ בחוג 98 ש"ס
לימודי השלמה (העשרה מחוגים אחרים 16 ש"ס
סה"כ
 
114 ש"ס 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח