ועדת ההוראה

ועדת ההוראה של החוג דנה בין השאר בבעיות ובבקשות שונות של תלמידי החוג. הוועדה תיתן מענה לבעיות ייחודיות ואישיות העולות במהלך הלימודים, בכפוף לתקנון הפקולטה והאוניברסיטה. הפנייה לוועדת ההוראה תיעשה באמצעות מזכירות החוג, בדואר אלקטרוני או במכתב. תשובות ועדת ההוראה יינתנו במזכירות החוג ויועברו באינטרנט במידע אישי לתלמיד.

טופס פנייה לועדת הוראה מצוי באתר האינטרנט ובמזכירות החוג.

בקשה לערעור על ציון בחינה או על ציון עבודה וכן בקשות לארכה במועד הגשת עבודה או למועד מיוחד לבחינות יוגשו לוועדת ההוראה ולא במישרין למורה הקורס. ערעורים על ציון יש להגיש בתוך שבוע ממועד פרסום הציון.

כל הפניות לועדת ההוראה בכל נושא חייבות להיות מפורטות, מנומקות ומלוות במסמכים הקשורים לבקשה. בקשות שלא יוגשו בהתאם יידחו.

החלטות ועדת ההוראה הנוגעות לציבור התלמידים מתפרסמות על גבי לוח המודעות של החוג. על התלמידים להתעדכן בפרסומים אלה.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח