מבנה הלימודים

במסלול המחקרי, הכולל עבודת גמר, ילמדו התלמידים קורסים בתחום התמחותם בהיקף של 14 ש"ס וכן שיעורי השלמה בתחומים נוספים בהיקף של 14 ש"ס במסגרת החוג ומחוגים אחרים בתיאום עם היועץ.
סך כל שעות הלימוד במסלול זה: 28 ש"ס.
היקף הקורסים הייחודיים לתואר שני לא יפחת מ-20 ש"ס.                                                 

במסלול העיוני, בלא עבודת גמר, ילמדו התלמידים קורסים בתחום התמחותם בהיקף של 16 ש"ס וכן שיעורי השלמה בתחומים נוספים בהיקף של 16 ש"ס במסגרת החוג ומחוגים אחרים בתיאום עם היועץ.
סך כל שעות הלימוד במסלול זה: 32 ש"ס.
היקף הקורסים הייחודיים לתואר השני לא יפחת מ-24 ש"ס. 

העברה מן המסלול המחקרי למסלול העיוני:

1. בתום שנת לימודים אחת (ולא יאוחר מתום הסמסטר השלישי ללימודים) יועברו מן המסלול המחקרי למסלול העיוני תלמידים שלא עמדו בדרישות אלה:
א. מילוי חובות שמיעה של קורסים בהיקף של 12 ש"ס לפחות, ובציון ממוצע של 90 ומעלה.
ב. הגשת הצעת מחקר לכתיבת עבודת הגמר למנחה.

2. בתום שתי שנות לימודים יועברו מן המסלול המחקרי למסלול העיוני תלמידים שלא עמדו בדרישות אלה:
א. מילוי חובות שמיעה של קורסים בהיקף של 24 ש"ס לפחות  ובציון ממוצע של 85 לפחות.
ב. הגשת עבודה סמינריונית.

יודגש שסיום הלימודים במסלול העיוני (בציון מתאים) אינו נועל  את הדלת בפני תלמידים שירצו ללמוד בעתיד לתואר השלישי, וזאת בכפוף לתנאי הקבלה ללימודים אלו.

ההחלטה הסופית לגבי המעבר למסלול המחקרי נתונה בידי ועדת ההוראה של החוג.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח