פירוט הקורסים

קורסי החוג ללימודי התרבות העברית

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

לתלמידי החוג על כל מגמותיו שימו נא לב: לקורס המסתיים

בשתי כוכביות יש הערת תחתית !!!

מגמת הלשון העברית תואר ראשון

לימודי חובה שנה א' - מסגרת 120

0690100101 - תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי (תאריך בחינה)
גב' נחמית פריסמסטר א'תרגילג'14:00–16:00רוזנברג102
0690100102 - תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'תרגילא'12:00–14:00רוזנברג102
0690140001 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
פרופ' חיים כהןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00ווב001
0690140101 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'תרגילא'12:00–14:00רוזנברג102
0690140102 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'תרגילג'08:00–10:00רוזנברג102
0690140103 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'תרגילא'10:00–12:00רוזנברג102
0690130101 - מבוא לבלשנות שמית (תאריך בחינה)
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר א'+ב'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג001
0690120101 - מבוא למקרא: (א) הספרות לסוגותיה (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן282
0690120201 - מבוא למקרא: (ב) המחקר לזרמיו (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן282
**תלמידים שאינם יכולים להשתתף במבוא למקרא על שני חלקיו
**בשל אילוצי מערכת , יבחרו במבוא למחשבת חז"ל
0690190201 - מבוא למחשבת חז"ל (תאריך בחינה)
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'+ב'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג001

שנה א' מיומנויות - מסגרת 121

0690141001 - יסודות הלשון (תאריך בחינה)
ד"ר עינת גונןסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג104
0690140201 - ניקוד עברי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג104
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג104
0690140202 - ניקוד עברי (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמברסמסטר ב'שיעורב'08:00–10:00רוזנברג104
ד"ר אורה עמברסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00רוזנברג104
0690140301 - תחביר עברי (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמברסמסטר א'שיעורב'08:00–10:00רוזנברג104
0690140302 - תחביר עברי (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמברסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00רוזנברג104
0690140303 - תחביר עברי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'שיעורג'08:00–10:00רוזנברג104
0690140304 - תחביר עברי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג104

שנים א' ו-ב' שיעור בחירה - מסגרת 225

0690100201 - תרגיל מיומנות בכתיבה אקדמית** (תאריך בחינה)
מר איתי קופרשמידטסמסטר א'תרגילג'16:00–18:00רוזנברג106
**ניתן לבחור תרגיל זה במסגרת 6ש"ס
**שיעורי הבחירה במגמה החל משנה א'.

שנה ב' שיעורי חובה - מסגרת 220

0690240001 - תורת ההגה (תאריך בחינה)
פרופ' משה פלורנטיןסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00רוזנברג106
פרופ' משה פלורנטיןסמסטר א'שו"תג'08:00–10:00רוזנברג106
0690240101 - תורת הצורות** (תאריך בחינה)
פרופ' משה פלורנטיןסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00רוזנברג106
פרופ' משה פלורנטיןסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00רוזנברג106
**דרישת קדם ל"תורת הצורות": הקורס "תורת ההגה"
0690240201 - לשון חז"ל** (תאריך בחינה)
פרופ' חיים כהןסמסטר ב'שו"תא'12:00–16:00רוזנברג103
**דרישת קדם ל"לשון חז"ל": הקורס "תורת ההגה"
0690240401 - סמנטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר ורד סיידוןסמסטר א'שו"תג'10:00–12:00גילמן280
0690240701 - מדע הלשון (תאריך בחינה)
ד"ר עינת גונןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג103
0690341201 - פרגמטיקה** (תאריך בחינה)
ד"ר ורד סיידוןסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00רוזנברג103
**דרישת קדם ל"פרגמטיקה": השתתפות בקורס "סמנטיקה".
0690240301 - תחביר למתקדמים (תאריך בחינה)
ד"ר ורד סיידוןסמסטר ב'שו"תג'12:00–14:00רוזנברג102

שנה ב' מיומנויות - מסגרת 121

0690240501 - הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית א' (תאריך בחינה)
מר טל קיטנפלוןסמסטר א'+ב'שו"תד'14:00–16:00רוזנברג102

שנה ג' שיעורי חובה - מסגרת 320

0690340201 - ארמית מקראית (תאריך בחינה)
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00רוזנברג103
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00רוזנברג103
0690340101 - תחביר לשון המקרא (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמברסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג103
0690340601 - מדקדקי ימה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג103

שיעורי בחירה - מסגרת 225

**במסגרת שיעורי הבחירה יבחר התלמיד 6 ש"ס מתוך השיעורים
**המוצעים לבחירה בתכנית הלימודים המפורטת (מסגרת 225). 2 ש"ס
**מן השיעורים הללו ניתן לבחור - בתיאום עם יועץ המגמה - מתוך
**שיעורי החוג כולו.
0690230401 - מבוא לארמית המדוברת (תאריך בחינה)
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג107
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג107
0690120301 - נוסחים ותרגומים של המקרא (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00רוזנברג103
0690340301 - לשונה של הסיפורת העברית החדשה (תאריך בחינה)
פרופ' תמר סוברןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00ווב103
0690340401 - לשונה של השירה העברית החדשה (תאריך בחינה)
פרופ' תמר סוברןסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00גילמן278
0690228901 - מנבואה לפשר: חבקוק בקומראן (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג106
0690341801 - קריאה בטקסטים קלאסיים (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00רוזנברג102
**הרישום לשיעור:באישור המרצה.
0690100201 - תרגיל מיומנות בכתיבה אקדמית** (תאריך בחינה)
מר איתי קופרשמידטסמסטר א'תרגילג'16:00–18:00רוזנברג106
**לשיעור זה ניתן להירשם החל משנה א'.

סמינריונים - מסגרת 360

**תלמידי המגמה ישתתפו בשני סמינריונים. בשיעור שבו התלמיד לא
**יכתוב ע"ס ייכתב רפראט או תוטל מטלה בעלת משקל דומה.
0690345901 - תהליכים ומגמות בגיבוש העברית התקנית בת זמננו** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חיים כהןסמסטר א'סמינרא'12:00–14:00רוזנברג204
פרופ' חיים כהןסמסטר ב'סמינרא'16:00–18:00רוזנברג204
**ניתן להירשם לסמינר השנתי כשיעור בחירה ולהגיש רפראט
0690345701 - דיאלקטולוגיה והשפות השמיות החיות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'+ב'סמינרג'18:00–20:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)
0690346301 - פילולוגיה עברית בפירוש אבן עזרא (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר א'+ב'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)
0690345001 - המערך המושגי והלקסיקלי של העברית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' תמר סוברןסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג103
**שימו נא לב:"המערך המושגי"-סמינר בהיקף של 2ש"ס.
**תלמידים המשתתפים בסמינר זה ישלימו 2ש"ס נוספות
**בשיעור בחירה.

מגמת הלשון העברית תואר שני - מסגרת 620

0690442501 - התורה: נוסח, לשון ופרשנות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' משה פלורנטין
ד"ר נועם מזרחי
סמסטר א'+ב'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג204
0690426901 - מהפכה בהתהוותה: המקרא לאור מגילות מדבר יהודה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר א'+ב'סמינרג'12:00–14:00רוזנברג205
0690440801 - מסמנטיקה לקסיקלית לסמנטיקה קוגניטיבית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' תמר סוברןסמסטר א'+ב'סמינרג'14:00–16:00רוזנברג204
0690442601 - עיונים לשוניים בסרך היחד מקומראן (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר א'+ב'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)
0690345701 - דיאלקטולוגיה והשפות השמיות החיות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'+ב'סמינרג'18:00–20:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)
0690440101 - מלשון התנאים ללשון האמוראים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חיים כהןסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג204

סמינריונים מהתכנית ללימודים קוגניטיביים של השפה ושימושיה

**במסגרת סמינריונים אלה ניתן להגיש עבודות רפראט בלבד
0688452101 - קשב זיכרון ומודעות בעיבוד שפה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר חמוטל קריינרסמסטר א'סמינרד'08:00–10:00גילמן261
0688401102 - שיטות מחקר בלימודים קוגניטיביים של השפה ושימושיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רמה עמישבסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00דן-דוד102
0688401701 - לא דובים ולא יער? על אפקט השלילה מנקודת מבט פסיכו-בלשנית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועה שובלסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמן261
0688401601 - שפה ומוח (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורנה פלגסמסטר א'+ב'סמינרב'12:00–14:00רוזנברג212
0688401401 - היבטים קוגניטיביים של שיח (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורנה פלגסמסטר א'+ב'סמינרד'16:00–18:00דן-דוד209
0688444401 - דו לשוניות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר תמר דגניסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00דן-דוד207
0688452301 - עיבוד שפה בהקשר ויזואלי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועה שובלסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אקירוב

שיעורים מהתכנית לתואר שני בהוראת שפות

**ממסגרת זו ניתן לבחור שיעורים בהיקף שלא יעלה על 4 ש"ס
**עדכונים על שיעורים אלה בכללם דרישות סיום הקורס
**בחינות וכו', יש להתעדכן בידיעון בית הספר לחינוך.
0738801401 - היבטים רגשיים בשימושי שפה (אחת לשבועיים) (תאריך בחינה)
ד"ר טננבאום מיכלסמסטר א'שו"תה'16:00–18:00שרת307
0738512501 - ניתוח שיח כיתתי (שיעור בלבד) (תאריך בחינה)
ד"ר נץ הדרסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00דן-דוד111
0738512201 - לשון, חשיבה ותרבות (תאריך בחינה)
גב' הורה ענתסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00שרת006
0738512401 - הוראת הדקדוק בבית הספר: תיאוריה, אמפיריקה וביקורת (תאריך בחינה)
פרופ רביד דוריתסמסטר ב'שו"תד'16:00–18:00שרת307
0738512101 - התפתחות ההבעה בכתב בגילאי בית הספר (תאריך בחינה)
פרופ רביד דוריתסמסטר ב'שו"תה'08:00–10:00שרת332
0738512601 - לשון ומגדר בשדה החינוך (שיעור בלבד) (תאריך בחינה)
ד"ר נץ הדרסמסטר ב'שו"תה'10:00–12:00דן-דוד105

המגמה לבלשנות שמית

שנה א' מיומנות - מסגרת 121

**לימודי המכינה בערבית על פי ייעוץ עם יועץ המגמה

לימודי חובה שנה א' - מסגרת 120

0690100101 - תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי (תאריך בחינה)
גב' נחמית פריסמסטר א'תרגילג'14:00–16:00רוזנברג102
0690100102 - תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'תרגילא'12:00–14:00רוזנברג102
0690130101 - מבוא לבלשנות שמית (תאריך בחינה)
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר א'+ב'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג001
0690140001 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
פרופ' חיים כהןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00ווב001
0690140101 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'תרגילא'12:00–14:00רוזנברג102
0690140102 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'תרגילג'08:00–10:00רוזנברג102
0690140103 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'תרגילא'10:00–12:00רוזנברג102

לבחירה אחד משני המבואות שלהלן:

מבוא למקרא על שני חלקיו או מבוא לבלשנות (ש'+ת')

0690120101 - מבוא למקרא: (א) הספרות לסוגותיה (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן282
0690120201 - מבוא למקרא: (ב) המחקר לזרמיו (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן282
0627101001 - מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00ווב001
0627101102 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' הילה דוידוביץסמסטר א'תרגילד'10:00–12:00רוזנברג104
0627101103 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' סתיו קלייןסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00ווב102
0627101104 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
מר אורון לאורסמסטר א'תרגילד'16:00–18:00ווב102
0627101105 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
מר ברק פזסמסטר א'תרגילה'10:00–12:00רוזנברג105

שנים ב'-ג'

שיעורים תיאורטיים - מסגרת 220

0690340201 - ארמית מקראית (תאריך בחינה)
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00רוזנברג103
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00רוזנברג103
0690230601 - המרחב הלשוני-חברתי-תרבותי באתיופיה (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג102
0690230301 - לשונות וכתבים במרחב השמי (תאריך בחינה)
מר רועי ברוןסמסטר א'שו"תד'14:00–16:00רוזנברג107
0690231301 - מבוא לשפות כושיתיות: סידאמה (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00רוזנברג107
0690231501 - להגי העולם הערבי (תאריך בחינה)
פרופ' אהרון גבע קלינברגרסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג102
0690232001 - הערבית הפלסטינית (תאריך בחינה)
פרופ' אהרון גבע קלינברגרסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג103
0690230801 - אתיופיה:היסטוריה, שפה ותרבות (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג103

שפות - מסגרת 227

0690330701 - אמהרית למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שיעורא'10:00–12:00ווב401
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שיעורג'10:00–12:00ווב401
0690330401 - געז למתקדמים (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00
0690230401 - מבוא לארמית המדוברת (תאריך בחינה)
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג107
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג107
0690331201 - ארמית חדשה מדוברת וכתובה (תאריך בחינה)
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג107
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג107

סמינריון - מסגרת 360 (ב"א), 620 (מ"א)

0690345701 - דיאלקטולוגיה והשפות השמיות החיות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'+ב'סמינרג'18:00–20:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)
0671231601 - טקסטים מיתולוגיים** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יורם כהןסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00גילמןא319
פרופ' יורם כהןסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמןא319
**בסמינר זה ניתן להגיש עבודת רפראט בלבד

שיעורים מהחוג לשפה וספרות ערבית

**הרישום לשיעורים אלה ייעשה באישור היועץ ובאמצעות
**מזכירות החוג.
**לבדיקת דרישות קדם, נא לעיין בידיעון החוג לערבית.
0631112002 - דקדוק א': תורת ההגה והצורות** (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00רוזנברג002
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תג'18:00–20:00רוזנברג002
0631112201 - דקדוק ב' (תאריך בחינה)
פרופ' ישי פלדסמסטר א'שו"תב'16:00–18:00רוזנברג001
0631121001 - ערבית א' (תאריך בחינה)
גב' ביאטה שייחטוביץסמסטר א'שו"תא'10:00–14:00רוזנברג205
גב' ביאטה שייחטוביץסמסטר א'שו"תה'14:00–16:00רוזנברג107
מר מאדי קבלאןסמסטר א'שו"תג'16:00–20:00רוזנברג104
0631121401 - ערבית ב' (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תא'12:00–16:00רוזנברג104
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תג'16:00–18:00רוזנברג104
מר אחמד מחאמידסמסטר ב'שו"תה'12:00–16:00רוזנברג104
0631115001 - ערבית שימושית** (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר א'שו"תא'12:00–16:00רוזנברג105
0631115002 - ערבית שימושית** (תאריך בחינה)
ד"ר חאלד שיח אחמדסמסטר ב'שו"תא'16:00–18:00גילמן279
ד"ר חאלד שיח אחמדסמסטר ב'שו"תה'16:00–18:00גילמן307
0631200501 - מבוא לערבית יהודית (תאריך בחינה)
ד"ר אבי טלסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00רוזנברג102
0631341501 - קריאה בכתבי סיבויה וזמח'שרי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ישי פלדסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00ווב301
פרופ' ישי פלדסמסטר א'סמינרד'18:00–20:00ווב301
0631414501 - הדיאלקט הערבי של הגליל ודקדוק (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נאסר בסלסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00רוזנברג212
פרופ' נאסר בסלסמסטר א'סמינרד'18:00–20:00רוזנברג212
0631400201 - עיונים בטקסטים בערבית בינונית ובערבית יהודית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נאסר בסלסמסטר ב'סמינרא'18:00–20:00ווב103
פרופ' נאסר בסלסמסטר ב'סמינרד'18:00–20:00ווב103

שיעורים מהחוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה

**למעט 4ש"ס הנחשבות כמיומנות, כל שאר שעות הקורס
**לא נכללות במניין השעות לתואר
0622100001 - ערבית למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר עירית גטרוירסמסטר א'שיעורא'18:00–20:00דן-דוד207
ד"ר עירית גטרוירסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00דן-דוד207
ד"ר עירית גטרוירסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00דן-דוד207
ד"ר עירית גטרוירסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00דן-דוד207
ד"ר עירית גטרוירסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00דן-דוד207
ד"ר עירית גטרוירסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00דן-דוד207
0622100003 - ערבית למתחילים (תאריך בחינה)
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן278
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן278
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן278
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן455
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן456
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן456
0622200001 - ערבית למתקדמים (תאריך בחינה)
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן456
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן456
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן456
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן455
0622200003 - ערבית למתקדמים (תאריך בחינה)
מר אילן רוביןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00דן-דוד207
מר אילן רוביןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן281
מר אילן רוביןסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00דן-דוד207
מר אילן רוביןסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג102

מגמת מקרא תואר ראשון

לימודי חובה שנה א':

מבואות - מסגרת 120

0690100101 - תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי (תאריך בחינה)
גב' נחמית פריסמסטר א'תרגילג'14:00–16:00רוזנברג102
0690100102 - תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'תרגילא'12:00–14:00רוזנברג102
0690120101 - מבוא למקרא: (א) הספרות לסוגותיה (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן282
0690120201 - מבוא למקרא: (ב) המחקר לזרמיו (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן282
**לתלמידי החוג, שני חלקי השיעור מהווים יחדיו את שיעור המבוא
**לשני חלקי המבוא תרגיל נלווה , נא ראו במסגרת "מיומנויות"!
0690140001 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
פרופ' חיים כהןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00ווב001
0690140101 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'תרגילא'12:00–14:00רוזנברג102
0690140102 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'תרגילג'08:00–10:00רוזנברג102
0690140103 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'תרגילא'10:00–12:00רוזנברג102

לבחירה אחד משלושת המבואות להלן:

את המבוא הנבחר מקטגוריה זו ניתן ללמוד גם בשנה ב'.

0690190201 - מבוא למחשבת חז"ל (תאריך בחינה)
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'+ב'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג001
0690161301 - מבוא להגות יהודית של ימה"ב** (תאריך בחינה)
ד"ר אדם אפטרמןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00ווב001
0690170101 - מבוא לתורת הסוד (תאריך בחינה)
ד"ר רונית מרוזסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן282
**שני חלקי השיעור מהווים יחדיו את שיעור המבוא:
**הגות יהודית של ימה"ב+מבוא לתורת הסוד
0690130101 - מבוא לבלשנות שמית (תאריך בחינה)
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר א'+ב'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג001

תרגיל טקסטואלי למתחילים - מסגרת 120

0690121401 - נביא, פוליטיקאי, מהפכן? קריאה בספר עמוס (תאריך בחינה)
גב' בורובסקי רחל סמסטר א'תרגילג'10:00–12:00רוזנברג102

מיומנויות - מסגרת 121

0690121201 - תרגיל נלווה למבוא למקרא (חלק א') (תאריך בחינה)
מר רוני כהןסמסטר א'תרגילב'08:00–10:00רוזנברג208
0690121301 - תרגיל נלווה למבוא למקרא (חלק ב') (תאריך בחינה)
ד"ר קוגלר גילי סמסטר ב'תרגילב'10:00–12:00רוזנברג103
**התרגילים הנלווים למבוא, חובה לתלמידי מגמת מקרא
**את התרגיל יש ללמוד בצמוד לשיעור המבוא
0690120301 - נוסחים ותרגומים של המקרא (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00רוזנברג103

שנים ב'-ג'

תרגילים טקסטואלים מתקדמים - מסגרת 220

0690229301 - עדה במשבר: עיון במדבר יא-כ (תאריך בחינה)
ד"ר קוגלר גילי סמסטר א'שו"תב'10:00–12:00רוזנברג208
0690228501 - ספר שמואל: קריאה ביקורתית-ספרותית (תאריך בחינה)
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00רוזנברג208
0690228601 - ספר משלי: חוכמה, מוסר ושירה (תאריך בחינה)
גב' נחמית פריסמסטר ב'שו"תד'14:00–16:00רוזנברג104

פרשנות המקרא בימי הביניים - מסגרת 220

**שיעור המבוא לא יינתן בשנה"ל תשע"ה.
**תלמידי המגמה ישתתפו בתרגיל החובה ובשנה"ל
**תשע"ו ישלימו את חובת השיעור.
0690221201 - מבוא לפרשנות המקרא בימי הביניים: זרמים והתפתחויות (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר ב'שיעור00:00–00:00
0690228701 - קריאה בפרשנות ימה"ב: מגילת אסתר (תאריך בחינה)
גב' נחמית פריסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00רוזנברג103

שיעורי בחירה - מסגרת 225

**במסגרת שיעורי הבחירה ניתן לקחת 4-2 ש"ס
** משיעורי מגמות אחרות בחוג ללימודי התרבות העברית
** ו/או בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
0690222601 - ייצוגן של נשים במקרא: נשים זרות,נשים חכמות ומלכות (תאריך בחינה)
ד"ר אשמן אהובהסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג001
0690229001 - שירת השבח ושירת המחאה: מזמורי תהלים ואיכה (תאריך בחינה)
ד"ר דלית רום-שילוניסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג208
0690222701 - אלימות מינית במקרא ובמזרח הקדום (תאריך בחינה)
ד"ר אשמן אהובהסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג205
0690228901 - מנבואה לפשר: חבקוק בקומראן (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג106
0690223601 - עם לבדד ישכון-האומנם? ספרות המקרא על רקע תרבויות המזרח הקדום (תאריך בחינה)
ד"ר אסנת ברתורסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג106
**השיעור "עם לבדד ישכון" חובה לתלמידי המגמה
0690226601 - ירושלים עיר האלהים: המסורות והפולמוס (תאריך בחינה)
ד"ר דלית רום-שילוניסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג106
0690225101 - לשון המקרא וסגנונו** (תאריך בחינה)
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג102
**השיעור "לשון המקרא וסגנונו" חובה לתלמידי המגמה
0690226201 - דמות האדם במקרא (תאריך בחינה)
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג105
0690229201 - דמויות התורה בספרות המדרש ובפרשנות ימה"ב (תאריך בחינה)
מר סיון נירסמסטר ב'שו"תד'16:00–18:00רוזנברג104

שיעורים מתקדמים

**שיעורים מתקדמים הם שיעורים המיועדים לתלמידי מ"א.
**תלמידי ב"א שנה ג' יכולים לבחור שיעור מתקדם אחד,באישור
**היועץ, כחלופה לקורס סמינריוני שבו נכתבת עבודת הרפראט.
**שימו נא לב, היקף שיעורים אלה הוא 2 ש"ס בלבד.
**2 ש"ס נוספות ניתן להשלים בשיעור בחירה רגיל.
**בשיעורים אלה נהוגות בחינות בלבד.
0690620001 - זיכרון והשתקפות דמות דוד ביצירה המקראית (תאריך בחינה)
ד"ר סינתיה אדנבורג סמסטר א'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג102
0690620201 - הליכים שיפוטיים בישראל הקדומה: בין ספרות למציאות (תאריך בחינה)
ד"ר אסנת ברתורסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג208
0690620101 - תורת הקוראים והסיפור במקרא (תאריך בחינה)
פרופ' אד גרינשטייןסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג208

סמינריונים - מסגרת 360

0690327001 - סיפורי האבות: רצף עלילתי, עריכה ומגמות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר א'סמינרא'10:00–12:00רוזנברג208
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00רוזנברג208
0690327101 - על הברכה ועל הקללה בספרות התורה ובנביאים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דלית רום-שילוניסמסטר א'+ב'סמינרב'16:00–18:00רוזנברג208

מגמת מקרא תואר שני - מסגרת 620

שיעורים לתואר שני

**ממסגרת זו: "שיעורים לתואר שני" ניתן לבחור
**קורסים בהיקף שלא יעלה על 12 ש"ס סה"כ.
**בשיעורים אלה נהוגות בחינות בלבד.
0690420001 - ספרות מסופוטמית (תאריך בחינה)
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר א'+ב'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג208
**שיעור חובה לתלמידי מקרא תואר שני
0690620001 - זיכרון והשתקפות דמות דוד ביצירה המקראית (תאריך בחינה)
ד"ר סינתיה אדנבורג סמסטר א'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג102
0690620201 - הליכים שיפוטיים בישראל הקדומה: בין ספרות למציאות (תאריך בחינה)
ד"ר אסנת ברתורסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג208
0690620101 - תורת הקוראים והסיפור במקרא (תאריך בחינה)
פרופ' אד גרינשטייןסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג208

סמינריונים לתואר שני

0690442501 - התורה: נוסח, לשון ופרשנות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' משה פלורנטין
ד"ר נועם מזרחי
סמסטר א'+ב'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג204
0690426901 - מהפכה בהתהוותה: המקרא לאור מגילות מדבר יהודה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר א'+ב'סמינרג'12:00–14:00רוזנברג205
**סמינר מחקרי -חובה לכול תלמידי המגמה
0690425701 - בבל נגד ירושלים: נבואות יחזקאל (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דלית רום-שילוניסמסטר א'סמינרג'18:00–20:00רוזנברג208
0690426701 - חניכה והתפכחות בסיפורת המקראית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג208
0690424601 - התגלות,ישועה,ברית: פרשנות במקרא ופרשנות למקרא (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דלית רום-שילוני
פרופ' ישי רוזן-צבי
סמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0690700201 - הדרכה אישית (תאריך בחינה)
פרופ' עתליה ברנרסמסטר א'הדרכה אישיתג'14:00–16:00

מגמת פילוסופיה יהודית , ספרות חז"ל וקבלה-תואר ראשון

לימודי חובה שנים א ו-ב

מבואות-מסגרת 120

0690100101 - תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי (תאריך בחינה)
גב' נחמית פריסמסטר א'תרגילג'14:00–16:00רוזנברג102
0690100102 - תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'תרגילא'12:00–14:00רוזנברג102
0690190201 - מבוא למחשבת חז"ל (תאריך בחינה)
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'+ב'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג001
0690161301 - מבוא להגות יהודית של ימה"ב** (תאריך בחינה)
ד"ר אדם אפטרמןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00ווב001
0690170101 - מבוא לתורת הסוד (תאריך בחינה)
ד"ר רונית מרוזסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן282
**לתלמידי החוג: חובה להשתתף בשני חלקי המבוא:
**הגות יהודית של ימה"ב +מבוא לתורת הסוד
0690161501 - מבוא להגות יהודית מודרנית: מהי יהדות ומיהם היהודים (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג001
0690161601 - מבוא להגות יהודית מודרנית: מהי יהדות ומיהם היהודים (חלק ב') (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג001
**לתלמידי החוג: חובה להשתתף בשני חלקי המבוא
**לכלל התלמידים: לא ניתן להירשם לחלק ב' של הקורס ללא חלק א'

שיעורי חובה נלווים למבואות -מסגרת 120

0690190901 - המהפכה המשנאית (תאריך בחינה)
פרופ' ישי רוזן-צביסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג106
0690161101 - קריאה במורה נבוכים (חלק א') (תאריך בחינה)
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן282
0690161201 - קריאה במורה נבוכים (חלק ב') (תאריך בחינה)
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן281
**חלק ב' חובה למתמחים במדור הגות יהודית בימה"ב וקבלה
**מומלץ גם למתמחים במדור העת החדשה.
**לכל המשתתפים: חלק ב' יימנה במניין שעות הבחירה.
0690170701 - זוהר למתחילים - הביוגרפיה הקבוצתית של רשב"י וחבורתו (תאריך בחינה)
ד"ר רונית מרוזסמסטר ב'שו"תג'14:00–18:00גילמן306
0690161701 - מנדלסון, כהן ובובר - קריאה בהגות יהודית מודרנית (תאריך בחינה)
מר פוגל ג'רמיסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00רוזנברג104
מר פוגל ג'רמיסמסטר ב'תרגילב'12:00–14:00רוזנברג205

מיומנויות - מסגרת 121

תלמידי המגמה חייבים סה"כ 6ש"ס משיעורי המיומנות שלהלן:

במסגרת המיומנויות יש לבחור מכינה אחת (2ש"ס).

**מכינות בתלמוד -לבחירה אחד משני השיעורים להלן:
**("סדר נשים" או "מהי קדושה בזמן")
0690290401 - מכינה בתלמוד -סדר נשים (תאריך בחינה)
ד"ר יחזקאל דודסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0690191401 - מהי קדושה בזמן? תמורות בעיצובה של השבת בספרות חז"ל (תאריך בחינה)
ד"ר איתמר ברנרסמסטר ב'שו"תב'16:00–18:00רוזנברג102
0618103001 - מבוא לפילוסופיה יוונית (תאריך בחינה)
ד"ר שרון וייסרסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618103002 - מבוא לפילוסופיה יוונית (תאריך בחינה)
ד"ר אורנה הרריסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)
0618103201 - מבוא לפילוסופיה חדשה (תאריך בחינה)
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618103202 - מבוא לפילוסופיה חדשה (תאריך בחינה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

שיעורי בחירה - מסגרת 225

0690100201 - תרגיל מיומנות בכתיבה אקדמית** (תאריך בחינה)
מר איתי קופרשמידטסמסטר א'תרגילג'16:00–18:00רוזנברג106
**לשיעור בחירה זה ניתן להירשם החל משנה א'.

מדור העת העתיקה:בית שני וחז"ל

0690292701 - ישו, פאולוס ויהודים אחרים: מבוא לראשית הנצרות (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג104
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג104
0690293901 - מיניות ומאגיה בימי בית שני (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג104
0690293701 - מעמד האישה בימי בית שני (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג105
0690292801 - הולדת הגוי ביהדות העתיקה (תאריך בחינה)
פרופ' ישי רוזן-צביסמסטר א'+ב'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג105
0690294701 - סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים - סוגיות נבחרות (חלק א') (תאריך בחינה)
ד"ר שי ווזנרסמסטר א'סדנהב'18:00–20:00ווב103
0690294801 - סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים - סוגיות נבחרות (חלק ב') (תאריך בחינה)
ד"ר שי ווזנרסמסטר ב'סדנהב'18:00–20:00ווב103
**ניתן להרשם לשתי הסדנאות או לכול אחת מהן בנפרד.

מדור הגות יהודית בימה"ב: פילוסופיה וקבלה

0677207401 - ספרות השו"ת כמקור היסטורי (תאריך בחינה)
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00קרטר202
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר א'תרגילה'12:00–14:00קרטר202
0690272301 - פואטיקה ואיזוטריות - יחסי גומלין (תאריך בחינה)
ד"ר רונית מרוזסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג106
0690272401 - השירה המיסטית ביהדות (תאריך בחינה)
ד"ר אדם אפטרמןסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00ווב105
0690161201 - קריאה במורה נבוכים (חלק ב') (תאריך בחינה)
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן281
**הרישום לחלק ב' של הקורס מותנה ברישום לחלק א'

מדור העת החדשה: חסידות והגות יהודית מודרנית

0690263701 - ניטשה בירושלים: יהודים ויהדות בפילוסופיה של ניטשה (תאריך בחינה)
ד"ר גובני יובלסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג106
0690272301 - פואטיקה ואיזוטריות - יחסי גומלין (תאריך בחינה)
ד"ר רונית מרוזסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג106
0690263801 - מבוא לחסידות ותנועת המוסר (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג205
0690264201 - עולמם הרעיוני של הרב קוק ובני חוגו (תאריך בחינה)
ד"ר אוריאל ברקסמסטר א'+ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג212
0690264101 - אדם,טבע וחילון בהגותו של א.ד. גורדון (תאריך בחינה)
ד"ר גובני יובלסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג106
0690263901 - אמונה וספק (חלק א') (תאריך בחינה)
גב' נועה ישראליסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג105
0690264001 - אמונה וספק (חלק ב') (תאריך בחינה)
מר פוגל ג'רמיסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג106
**שני חלקי השיעור נלמדים כחטיבה אחת.
**לא ניתן להירשם לחלק ב' בלבד.

סמינריונים מסגרת 360

מדור העת העתיקה:בית שני וחז"ל

0690397601 - שורשי המיסטיקה היהודית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'סמינרא'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0690397701 - ספרות ההיכלות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'סמינרא'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0677308201 - חברה במראה - הספרות התלמודית כמקור היסטורי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יובל שחרסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00קרטר202
ד"ר יובל שחרסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00קרטר202
**בסמינר זה ניתן להגיש עבודת רפראט בלבד

מדור הגות יהודית בימה"ב:פילוסופיה וקבלה

0690377401 - האיחוד המיסטי ביהדות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אדם אפטרמןסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0690376701 - מתודולוגיות בחקר הזוהר (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רונית מרוזסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0690377601 - אוטוביוגרפיות של מיסטיקנים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רונית מרוזסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

מדור העת החדשה:חסידות והגות יהודית מודרנית

0690366801 - תיקון הדת של שפינוזה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גובני יובלסמסטר א'+ב'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0690463001 - פילוסופיית החיים והאחריות: ברגסון, גורדון ויונס (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'+ב'סמינרב'16:00–18:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)
**סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א באישור המרצה

מגמת פילוסופיה יהודית ספרות חז"ל וקבלה תואר שני - מסגרת 620

מדור העת העתיקה: בית שני וחז"ל

0690491201 - ליטורגיה, קוסמולוגיה, ניסים וחלומות: ברכות פרק ט (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ישי רוזן-צביסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0697408901 - סמינר מתודולוגי - מאגיה, מיסטיקה ודת במדעי הדתות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'+ב'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג208
0690494401 - בין מאגיה למיסטיקה יהודית בעת העתיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'+ב'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג211
0690494101 - יוספוס פלוויוס כפרשן המקרא (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'+ב'סמינרד'18:00–20:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0697408501 - הלכה, חוק ומשפט בהגות נוצרית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מאייר ברברהסמסטר ב'סמינרב'10:00–14:00ווב301
0690424601 - התגלות,ישועה,ברית: פרשנות במקרא ופרשנות למקרא (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דלית רום-שילוני
פרופ' ישי רוזן-צבי
סמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

מדור הגות יהודית בימה"ב:פילוסופיה וקבלה

0697408701 - דת, חילון ורוחניות עכשווית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר פרסיקו תומרסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00גילמןא317
0690462901 - הקוראים הראשונים של ספר מורה הנבוכים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אדם אפטרמןסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג211
0697408901 - סמינר מתודולוגי - מאגיה, מיסטיקה ודת במדעי הדתות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'+ב'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג208
0690462801 - לחשוב אלוהים:על אפשרותה של תיאולוגיה יהודית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00רוזנברג211
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00רוזנברג211
0690472201 - משיחיות ואפוקליפטיקה בימי הביניים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רונית מרוזסמסטר א'+ב'סמינרד'18:00–20:00רוזנברג211

מדור העת החדשה:חסידות והגות יהודית מודרנית

0690463001 - פילוסופיית החיים והאחריות: ברגסון, גורדון ויונס (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'+ב'סמינרב'16:00–18:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)
0677409801 - משבתאות לחסידות: טקסט והיסטוריה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מעוז כהנאסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00ווב101
**בסמינריון זה ניתן להגיש עבודת רפראט בלבד
0697408301 - החוויה המיסטית בחסידות: קריאה בספר החסידי 'פרי הארץ' (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00רוזנברג208

תלמוד - תכנית הלימודים לתלמידי תואר ראשון

לימודי חובה שנים א ו-ב

מבואות חובה - מסגרת 120

0690190201 - מבוא למחשבת חז"ל (תאריך בחינה)
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'+ב'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג001
0690140001 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
פרופ' חיים כהןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00ווב001
0690140101 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'תרגילא'12:00–14:00רוזנברג102
0690140102 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'תרגילג'08:00–10:00רוזנברג102
0690140103 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'תרגילא'10:00–12:00רוזנברג102

לבחירה אחד משני המבואות להלן:

0690120101 - מבוא למקרא: (א) הספרות לסוגותיה (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן282
0690120201 - מבוא למקרא: (ב) המחקר לזרמיו (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן282
**שני החלקים מהווים יחדיו את שיעור המבוא
0690161301 - מבוא להגות יהודית של ימה"ב** (תאריך בחינה)
ד"ר אדם אפטרמןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00ווב001
0690170101 - מבוא לתורת הסוד (תאריך בחינה)
ד"ר רונית מרוזסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן282
**שני החלקים מהווים יחדיו את שיעור המבוא:
**מבוא להגות של ימה"ב+מבוא לתורת הסוד

שיעורי חובה - מסגרת 120

0690100101 - תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי (תאריך בחינה)
גב' נחמית פריסמסטר א'תרגילג'14:00–16:00רוזנברג102
0690100102 - תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'תרגילא'12:00–14:00רוזנברג102
0618103001 - מבוא לפילוסופיה יוונית (תאריך בחינה)
ד"ר שרון וייסרסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618103002 - מבוא לפילוסופיה יוונית (תאריך בחינה)
ד"ר אורנה הרריסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)
0690190901 - המהפכה המשנאית (תאריך בחינה)
פרופ' ישי רוזן-צביסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג106

מכינות בתלמוד:

יש לבחור שתי מכינות להלן:

0690290401 - מכינה בתלמוד -סדר נשים (תאריך בחינה)
ד"ר יחזקאל דודסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0690191401 - מהי קדושה בזמן? תמורות בעיצובה של השבת בספרות חז"ל (תאריך בחינה)
ד"ר איתמר ברנרסמסטר ב'שו"תב'16:00–18:00רוזנברג102

שיעורי בחירה - מסגרת 225

**תלמידי התכנית בתלמוד יבחרו במסגרת שיעורי הבחירה
**4-2 ש"ס משיעורי החוג להיסטוריה של עם ישראל
**באישור יועץ המגמה. וכן 4 ש"ס משיעורי
**הבחירה של מגמות החוג השונות.
0690100201 - תרגיל מיומנות בכתיבה אקדמית** (תאריך בחינה)
מר איתי קופרשמידטסמסטר א'תרגילג'16:00–18:00רוזנברג106
**לשיעור זה ניתן להירשם החל משנה א'.
0690292701 - ישו, פאולוס ויהודים אחרים: מבוא לראשית הנצרות (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג104
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג104
0677207401 - ספרות השו"ת כמקור היסטורי (תאריך בחינה)
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00קרטר202
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר א'תרגילה'12:00–14:00קרטר202
**שיעור מהחוג להיסטוריה של ע"י
0690294701 - סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים - סוגיות נבחרות (חלק א') (תאריך בחינה)
ד"ר שי ווזנרסמסטר א'סדנהב'18:00–20:00ווב103
0690293901 - מיניות ומאגיה בימי בית שני (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג104
0690293701 - מעמד האישה בימי בית שני (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג105
0690294801 - סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים - סוגיות נבחרות (חלק ב') (תאריך בחינה)
ד"ר שי ווזנרסמסטר ב'סדנהב'18:00–20:00ווב103
0690292801 - הולדת הגוי ביהדות העתיקה (תאריך בחינה)
פרופ' ישי רוזן-צביסמסטר א'+ב'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג105

סמינריונים - מסגרת 360

**לחלק מהסמינריונים המוצעים ניתן להירשם
**כשיעור בחירה ולהגיש עבודת רפראט
0690397601 - שורשי המיסטיקה היהודית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'סמינרא'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0690397701 - ספרות ההיכלות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'סמינרא'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0677308201 - חברה במראה - הספרות התלמודית כמקור היסטורי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יובל שחרסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00קרטר202
ד"ר יובל שחרסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00קרטר202
**בסמינריון זה ניתן להגיש עבודת רפראט בלבד

תלמוד- תכנית הלימודים לתלמידי התואר השני -מסגרת 620

0690491201 - ליטורגיה, קוסמולוגיה, ניסים וחלומות: ברכות פרק ט (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ישי רוזן-צביסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0690494401 - בין מאגיה למיסטיקה יהודית בעת העתיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'+ב'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג211
0690494101 - יוספוס פלוויוס כפרשן המקרא (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'+ב'סמינרד'18:00–20:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0690424601 - התגלות,ישועה,ברית: פרשנות במקרא ופרשנות למקרא (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דלית רום-שילוני
פרופ' ישי רוזן-צבי
סמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
1411719440 - Legal Theory, Jewish Studies and Interdisciplinary Perspecti (תאריך בחינה)
Prof. Stone Suzanneסמסטר ב'שיעורד'11:00–13:00טרובוביץ207

המגמה הבין-תחומית

לימודי חובה שנה א' - מסגרת 120

תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי (2ש"ס)

**לפרטים מלאים על הקורסים , מועדים וכו'
**ראו ברשימות הקורסים במגמות החוג השונות

הקבצי ליבה - מסגרת 100

הקבצי ליבה - המגמה ללשון העברית

הקבץ עיוני דקדוק, תחביר וסמנטיקה בלשון עברית-סה"כ 20 ש"ס

תחביר עברי (2 ש"ס) - אחת מארבע הקבוצות

תורת ההגה (4 ש"ס)

סמנטיקה (2 ש"ס)

פרגמטיקה (2 ש"ס)

תחביר למתקדמים (2 ש"ס)

תחביר לשון המקרא (2 ש"ס)

שיעור בחירה במגמה (2 ש"ס)

סמינריון (4 ש"ס)

**לבחירה קורס סמינריוני אחד של מגמת הלשון העברית
**באישור יועץ המגמה הבין-תחומית והמרצה בקורס.

הקבץ עברית קלאסית ועברית חדשה - סה"כ 20 ש"ס

ניקוד עברי (4 ש"ס) -אחת משלוש הקבוצות

תחביר עברי (2 ש"ס) -אחת מארבע הקבוצות

הלשון העברית לתקופותיה -שיעור (2 ש"ס)

הלשון העברית לתקופותיה-תרגיל (2 ש"ס) אחת משלוש הקבוצות

תחביר לשון המקרא (2 ש"ס)

סמינריון (8 ש"ס)

**לבחירה שני קורסים סמינריונים של המגמה ללשון, באישור
**יועץ המגמה הבין-תחומית והמרצה בקורס. בסמינר אחד
**ייכתב רפראט ובשני תוגש עבודה סמינריונית.

הקבץ הלשון העברית בדגש בלשני - סה"כ 20 ש"ס

ניקוד עברי (4 ש"ס) -אחת משלוש הקבוצות

תחביר עברי (2 ש"ס) -אחת מארבע הקבוצות

הלשון העברית לתקופותיה -שיעור (2 ש"ס)

הלשון העברית לתקופותיה -תרגיל (2 ש"ס) אחת משלוש הקבוצות

תחביר למתקדמים (2 ש"ס)

סמנטיקה (2 ש"ס)

פרגמטיקה (2 ש"ס)

סמינריון (4 ש"ס)

**אחד מהקורסים הסמינריונים של המגמה ללשון, באישור
**יועץ המגמה הבין-תחומית והמרצה בקורס.

הקבצי ליבה מגמת מקרא

הקבץ המקרא ועיצובו או/הקבץ חברה ומקרא - 20 ש"ס

מבוא למקרא ( א'+ב') (2+2 ש"ס)

תרגיל טקסטואלי (2 ש"ס)

שיעורי בחירה כלליים (10ש"ס)

סמינריון (4ש"ס)

**אחד מהקורסים הסמינריונים של המגמה למקרא
**באישור יועץ המגמה הבין-תחומית והמרצה בקורס.

הקבץ הגות ופרשנות המקרא - ס"כ 20 ש"ס

מבוא למקרא ( א'+ב') (2+2 ש"ס)

לבחירה שיעור או תרגיל בפרשנות ימי הביניים (2 ש"ס)

תרגיל טקסטואלי (2 ש"ס)

שיעורי בחירה (8 ש"ס)

סמינריון (4 ש"ס)

**קורס סמינריוני אחד של המגמה למקרא, באישור
** יועץ המגמה הבין-תחומית והמרצה בקורס.

הקבץ חקר המקרא - סה"כ 20ש"ס

מבוא למקרא ( א'+ב') (2+2 ש"ס)

נוסחים ותרגומים של המקרא (2 ש"ס)

שני תרגילים טקסטואלים (4 ש"ס)

שיעורי בחירה (6 ש"ס)

סמינריון (4 ש"ס)

**קורס סמינריוני אחד של המגמה למקרא, באישור
**יועץ המגמה הבין-תחומית והמרצה בקורס.

הקבצי ליבה - מגמת פילוסופיה יהודית, ספרות חז"ל וקבלה

הקבץ ספרות חז"ל (לשעבר:מגמת תלמוד וספרות העת העתיקה)

סה"כ 20 ש"ס

מבוא לחז"ל ( 4ש"ס)

השיעור:המהפכה המשנאית (2ש"ס)

השיעור:מהי קדושה בזמן?תמורות בעיצובה של השבת (2 ש"ס)

לבחירה שתי מכינות בתלמוד (4 ש"ס)

שיעורי בחירה ממדור ספרות חז"ל (4 ש"ס)

סמינריון ממדור ספרות חז"ל (4 ש"ס)

הקבץ הגות יהודית של ימה"ב:פילוסופיה וקבלה -20 ש"ס

השיעורים:מבוא להגות יהודית של ימה"ב(2 ש"ס) +

השיעור מבוא לתורת הסוד (2ש"ס)

**מבוא להגות בימה"ב+מבוא לתורת הסוד מהווים את שיעור המבוא.

זוהר למתחילים (4 ש"ס)

שיעורי בחירה ממדור הגות יהודית של ימה"ב(8 ש"ס)

סמינריון ממדור הגות יהודית של ימה"ב (4 ש"ס)

הקבץ העת החדשה:חסידות והגות יהודית מודרנית-סה"כ 20 ש"ס

מבוא לעת החדשה (א'+ב') ( 2+2ש"ס)

מנדלסון, כהן ובובר-קריאה בהגות יהודית מודרנית (4ש"ס)

שיעורי בחירה ממדור העת החדשה (בכללם מו"נ א') (8ש"ס)

סמינריון ממדור העת החדשה (4 ש"ס)

הקבצים נושאיים - מסגרת 200

כל הקבץ סה"כ 16ש"ס

ניתן לממש במסגרת כל אחד מההקבצים עד 8 ש"ס שיעורים לבחירה

מחוגי הפקולטה למדעי הרוח כגון:בלשנות, נשים ומגדר,ספרות,

תרבות הילד, לימודי התרבות, ומחוגי הפקולטות לחברה ואומנויות

כגון:פסיכולוגיה, קולנוע, תולדות האמנות ועוד-

באישור יועץ המגמה והמרצה בקורס.

הקבץ מס' 1- זהות, חברה ותרבות

(לשעבר:זהות , שפה ותרבות;תמורות בתרבות העברית)

הקבץ מס' 2 -פרשנות, מיסטיקה, מיתוס

(לשעבר:מיסטיקה, מאגיה וכישוף; פרשנות והרמנויטיקה;

דמויות, סמלים וארכיטיפים)

הקבץ מס' 3 - מרחב, מגדר ומשפחה

(לשעבר: הקבץ מגדר ומשפחה -מבט מן התרבות העברית)

להלן הנחיות להקבצים מס' 1, 2 ו-3 :

לבחירה 16 ש"ס מתוך הקורסים הכלליים לתואר ראשון

המוצעים בכל מגמות החוג ללימודי התרבות העברית, באישור

יועץ המגמה (כולל עד שניים מהמבואות או המכינות בחוג).

הקבץ מס' 4- יצירות קנוניות ואחרות בתרבות היהודית והעברית

(לשעבר:הקבץ תור הזהב-היצירה היהודית בימה"ב;משפט חוק ומוסר;

תמורות בתרבות היהודית)

לבחירה 16 ש"ס מתוך הקורסים הכלליים לתואר ראשון

המוצעים בכל מגמות החוג ללימודי התרבות העברית, באישור

יועץ המגמה (כולל עד שלושה מהמבואות או המכינות בחוג).

הקבץ מס' 5 - לשונות ותרבויות במרחב העברי, השמי והיהודי

(לשעבר: הקבץ לשונות ותרבויות במרחב העברי)

לבחירה 16 ש"ס מתוך הקורסים הכלליים לתואר ראשון

המוצעים בכל מגמות החוג ללימודי התרבות העברית, באישור

יועץ המגמה (כולל עד שלושה מהמבואות ללשון,לבלשנות שמית

ולבלשנות כללית).

לימודי תעודה בעריכה לשונית

0699400001 - הבאה לדפוס (תאריך בחינה)
מר שמואל פרץסמסטר א'סדנהב'12:00–14:00רוזנברג105
0690340301 - לשונה של הסיפורת העברית החדשה (תאריך בחינה)
פרופ' תמר סוברןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00ווב103
0699401101 - עריכה נורמטיבית (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה גרילקסמסטר א'סדנהב'16:00–18:00רוזנברג106
0699400201 - פגישות עם יוצרים מתרגמים ועורכים (תאריך בחינה)
סמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן281
0699402401 - שפת השיר (תאריך בחינה)
ד"ר עידית נובסמסטר א'סדנהד'12:00–14:00רוזנברג106
0699402601 - עריכה עיתונאית בתקשורת הנדפסת והאלקטרונית (תאריך בחינה)
גב' דנה איזנברגסמסטר א'סדנהד'14:00–16:00רוזנברג106
0699400301 - העברית הנורמטיבית בת -ימינו (תאריך בחינה)
פרופ' חיים כהןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג106
0690340401 - לשונה של השירה העברית החדשה (תאריך בחינה)
פרופ' תמר סוברןסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00גילמן278
0690341801 - קריאה בטקסטים קלאסיים (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00רוזנברג102
0699400901 - עריכת דברי מדע (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה גרילקסמסטר ב'סדנהב'16:00–18:00רוזנברג105
0699401701 - עריכת לשון השידור (תאריך בחינה)
גב' צופי ליבוביץסמסטר ב'סדנהב'18:00–20:00רוזנברג103
0699400401 - עריכת התרגום מאנגלית (תאריך בחינה)
ד"ר נחמה ברוךסמסטר ב'סדנהד'12:00–14:00רוזנברג102
0699400601 - עריכה מנהלית (תאריך בחינה)
גב' עידית וולפה סמסטר ב'סדנהד'14:00–16:00רוזנברג105
0699401001 - הסגנונות העבריים ושימושם בעברית בת זמננו (תאריך בחינה)
פרופ' חיים כהןסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג106

לימודי השלמה לעריכה לשונית

א. הלשון העברית לתקופותיה - (2ש"ס)

0690140001 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
פרופ' חיים כהןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00ווב001

ב. הלשון העברית לתקופותיה -אחת משלוש קבוצות התרגיל (2ש"ס)

0690140101 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'תרגילא'12:00–14:00רוזנברג102
0690140102 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'תרגילג'08:00–10:00רוזנברג102
0690140103 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'תרגילא'10:00–12:00רוזנברג102

ג.ניקוד עברי - אחת משלוש הקבוצות (4 ש"ס)

0690140201 - ניקוד עברי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג104
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג104
0690140202 - ניקוד עברי (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמברסמסטר ב'שיעורב'08:00–10:00רוזנברג104
ד"ר אורה עמברסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00רוזנברג104

ד. תחביר עברי - אחת מארבע הקבוצות (2ש"ס)

0690140301 - תחביר עברי (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמברסמסטר א'שיעורב'08:00–10:00רוזנברג104
0690140302 - תחביר עברי (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמברסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00רוזנברג104
0690140303 - תחביר עברי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'שיעורג'08:00–10:00רוזנברג104
0690140304 - תחביר עברי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג104

ה. סמנטיקה (2ש"ס)

0690240401 - סמנטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר ורד סיידוןסמסטר א'שו"תג'10:00–12:00גילמן280

שיעורי השלמה בספרות

**אחד הקורסים דלהלן (4 ש"ס)
0602601601 - ספרות הילדים העברית: מבוא (תאריך בחינה)
פרופ' יעל דרסמסטר א'שיעורד'08:00–12:00גילמן262
0680100001 - מבוא לסיפורת** (תאריך בחינה)
פרופ' חנה נוהסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00ווב001
**יש להירשם לשיעור ולקבוצת ההדרכה שלהלן:
0680111103 - הדרכה אישית במבוא לסיפורת (תאריך בחינה)
מר שי עבדיסמסטר א'הדרכה אישיתג'12:00–14:00דן-דוד211
0680130501 - תחנות יסוד בספרות המערב א' (תאריך בחינה)
ד"ר אורי ש. כהןסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן281
ד"ר אורי ש. כהןסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן281
0680100501 - יסודות השיר** (תאריך בחינה)
ד"ר אורית מיטלסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן282
**יש להירשם לשיעור ולתרגיל שלהלן:
0680100601 - תרגיל ביסודות השיר (תאריך בחינה)
מר שי עבדיסמסטר ב'תרגילג'14:00–16:00גילמן220

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח