דרישות ונהלים

1. השתתפות בסיורים המלווים את חלק מן הקורסים היא חובה. התלמידים ישאו בחלק מן ההוצאות הכרוכות בכך.

2. תלמיד שייכשל ב- 3 קורסים יופסקו לימודיו.

3. פניות תלמידים בנושאי תכנית הלימודים ובקשות מיוחדות יופנו לוועדת ההוראה בכתב באמצעות מזכירות החוג.

4. ציון הגמר בחוג ישוקלל כדלהלן:

מסלול חד-חוגי        מסלול דו-חוגי

לימודי החוג  83%        לימודי החוג  88%
וחטיבת השלמה

סמינריונים    12%        סמינריון       12%

מחנה מחקר 5%                         

 מסלול מצטיינים
מסלול חד-חוגי (למצטיינים)   מסלול דו-חוגי (למצטיינים)  
לימודי החוג וחטיבת השלמה 63% לימודי החוג 68%
סמינריונים 12% סמינריון 12%
מחנה מחקר 5%     
לימודי מצטיינים 20% לימודי מצטיינים  20% 
 
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח