(המסלול העיוני (ללא עבודת-גמר

חובות המסלול העיוני (ללא עבודת-גמר)

התלמידים במסלול זה ילמדו 32 ש"ס (לא כולל שעות השלמה למי שמחויב בהן).  בבחירת הקורסים ובמילוי חובות המסלול יקוימו התנאים הבאים:

  1. קורסים: התלמידים יבחרו את הקורסים שלהם מרשימת סמינריוני המ"א של החוג. תינתן אפשרות לבחור גם מלימודי הב"א של החוג, סמינריונים בלבד ובהיקף שלא יעלה על 8 ש"ס, של מרצים בכירים בלבד. שעות אלה נועדו בראש ובראשונה לשמש בסיס לסמינריוני המ"א בתחומים שהתלמיד לא למד בלימודי הב"א שלו. 
  2. עבודות סמינריוניות: התלמידים יכתבו שתי עבודות סמינריוניות אצל שני מורים. מומלץ לכתוב אחת מהן בשנת הלימודים הראשונה. 
  3. ציוני קורסים: התלמידים אמורים לקבל ציון בסוף כל קורס, לפי המטלות שיקבע מורה הקורס. בקורס שנכתבת בו עבודה סמינריונית ייקבע ציון הקורס לפי ציון העבודה. 
  4. בחינת גמר: תלמידי המסלול יסיימו את לימודיהם בבחינת גמר. הבחינה תיערך בכתב, ותכלול שתי שאלות, שיסוכמו מראש בין התלמיד לבין המורה או המורים הבוחנים, שיאושרו ע"י וועדת לימודי המ"א של החוג. שאלה אחת תעיד על התמחות ביוצר או בקורפוס של יצירות; השאלה האחרת תעיד על התמחות בסוגיה תיאורטית או היסטורית. הנחיות לבחינת הגמר ניתן למצוא באתר החוג. 
  5. ציון הגמר: הציון ייקבע לפי השקלול הבא: ממוצע ציוני העבודות הסמינריוניות - 30%; ממוצע משוקלל של שאר הקורסים - 60%; ציון בחינת הגמר - 10%. 

    תלמידים שיסיימו מסלול לימודים זה בציון המתאים לדרישות הקבלה ללימודים לקראת התואר השלישי יוכלו להירשם ללימודים אלה רק לאחר כתיבת עבודה במתכונת של עבודת-גמר לתואר שני וקבלת ציון על עבודה זו, בהתאם לדרישות הקבלה ללימודים לקראת התואר השלישי.
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח