קורסי ניהול עם שאר רוח

קורסי הקבצים הבין תחומיים

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ ניהול עם שאר רוח (מסגרת 122)

שיעורי חובה - 4 ש"ס

0662115101 - ניהול - מקורות רעיוניים ומודלים (תאריך בחינה)
ד"ר עידן שמעוניסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן305
0662196001 - תולדות המחשבה הכלכלית (תאריך בחינה)
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00גילמן326

שיעורי ליבה - 4 ש"ס מהקורסים הבאים:

קורס שלא נבחר כקורס ליבה יכול להילמד כקורס בחירה

0662208601 - כמה זה שווה?" - על גלגולו של מושג הערך בהיסטוריה של המחשבה ה (תאריך בחינה)
מר יקותיאל שהםסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן326
0662312001 - מחלוקות בכלכלה ובניהול (תאריך בחינה)
מר אבירם שריאלסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן306
0662208701 - יסודות המשפט האזרחי: תשתית תיאורטית למשפט יישומי (תאריך בחינה)
עו"ד מתן גרינגרסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00גילמן277
0662208801 - עלייתו של התאגיד המודרני (תאריך בחינה)
ד"ר חפץ שרוןסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00רוזנברג001

שיעורי בחירה

מהתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

0662205401 - אל המערב: מקורות התרבות ומושג התרבות - חברה, כלכלה, מדע (תאריך בחינה)
ד"ר נועה גדיסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן326
0662113701 - מ' לסוצ' של הרשת:יחסים,רשתות חברתיות והון חברתי בעידן המידע (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן282
0662141601 - ארגנטינה במאה ה-20: כלכלה, חברה ופוליטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אפריים דוידיסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן305
0662115401 - צדק חברתי ו(אי) שוויון בראי מאבקים חברתיים בישראל (תאריך בחינה)
גב' יערה בוקסבאוםסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן326

משאר חוגי הפקולטה

0687216601 - עולם העבודה ביפן הגלובאלית:ארגון וניהול בשוק הבינלאומי (תאריך בחינה)
גב' אביטל בייקוביץ סמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן362
0607540401 - בעלות ערך: נשים וכלכלה בין אקדמיה לפעולה * (תאריך בחינה)
גב' חסון יעל
גב' וייל לביא הדס
סמסטר א'שיעורד'12:00–14:00ווב105
**הקורס מוצע לתלמידי תואר שני ותואר ראשון בשנה ג'.
**יש לשים לב לדרישות הקדם בקורס!
0687243401 - כלכלת יפן (תאריך בחינה)
ד"ר אופיר ברנעסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן281

מפקולטטות אחרות

** קורס בן 3 ש"ס ישוקלל כ- 2 ש"ס בהקבץ
1009110201 - מבוא לכלכלה ללא כלכלנים (תאריך בחינה)
מר כץ אוריסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00נפתלי110

או

1009110202 - מבוא לכלכלה ללא כלכלנים (תאריך בחינה)
מר אנטלר יאירסמסטר ב'שו"תג'08:30–10:00נפתלי004
מר אנטלר יאירסמסטר ב' ה'12:00–14:00נפתלי004
1031180001 - מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית (תאריך בחינה)
ד"ר אופק חנהסמסטר א'שיעורה'16:00–19:00נפתלי101
1031180002 - מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית (תאריך בחינה)
מר יהל עידוסמסטר א'תרגילה'14:00–15:00
1031180003 - מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית (תאריך בחינה)
מר יהל עידוסמסטר א'תרגילה'15:00–16:00
1031180004 - מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית (תאריך בחינה)
גב' זית רותסמסטר א'תרגילה'14:00–15:00נפתלי105
1031180005 - מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית (תאריך בחינה)
גב' זית רותסמסטר א'תרגילה'15:00–16:00נפתלי105
1031180006 - מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית (תאריך בחינה)
ד"ר אופק חנהסמסטר ב'שיעורד'16:00–19:00נפתלי101
1031180008 - מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית (תאריך בחינה)
מר יהל עידוסמסטר ב'תרגילה'18:00–19:00נפתלי208
1031180009 - מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית (תאריך בחינה)
גב' דייטש ויויאנהסמסטר ב'תרגילד'19:00–20:00נפתלי105
1031210301 - כלכלה פוליטית (תאריך בחינה)
ד"ר שדה טלסמסטר ב'שיעורה'08:00–10:00נפתלי101
1031210302 - כלכלה פוליטית (תאריך בחינה)
מר צוקר דניאלסמסטר ב'תרגילב'08:00–10:00נפתלי205
1031367401 - הפרטה: שיקולים כלכליים ותהליך פוליטי (תאריך בחינה)
ד"ר זהבי עמוססמסטר א'שיעורג'15:00–18:00נפתלי103
1031369701 - פוליטיקה והכלכלה הבינלאומית (תאריך בחינה)
פרופ' מרגלית יותםסמסטר א'שיעורג'16:00–19:00נפתלי204
1031391801 - הפוליטיקה של הכסף ושל משטרים מוניטריים בינלאומיים (תאריך בחינה)
ד"ר שדה טלסמסטר א'שיעורג'08:00–11:00נפתלי103
1041260801 - ארגונים וחברה (תאריך בחינה)
פרופ' קלב אלכסנדרהסמסטר א'שו"תה'16:00–19:00נפתלי004
1041260201 - פוליטיקה וחברה (תאריך בחינה)
ד"ר קמפ אדריאנהסמסטר ב'שו"תג'14:00–17:00נפתלי003 אולם זאב סגל
1041310201 - חברה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' שנהב יהודהסמסטר ב'שיעורה'16:00–19:00נפתלי101
1085264101 - פרסום כתרבות ותרבות הצריכה (תאריך בחינה)
ד"ר יורן נועםסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00נפתלי105
0851617901 - הפוליטיקה של הרייטינג: פיקוח,אסתטיקה וייצוג בטלוויזיה הישראל (תאריך בחינה)
ד"ר אלוש לברון מירב סמסטר ב'שיעורב'10:00–14:00מכסיקו211
0910110001 - מבוא לאקו-פילוסופיה ואתיקה סביבתית (תאריך בחינה)
ד"ר מישורי דניאלסמסטר א'שיעורב'08:00–10:00פורטר013B
1662110801 - A Political History of the Economy** (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל זכיםסמסטר ב'שיעורא'16:00–20:00דן-דוד207
**השיעורים יתקיימו בין התאריכים: תאריכי סמסטר א 20.10.14- 28
**סמסטר ב: 08.03.2015 - 28.05.2015
**הקף כל קורס 3 ש''ס, ישוקלל 2 ש"ס בהקבץ,
**אלא אם יוצמד לו קורס נוסף בן 3 ש"ס.
**הרישום לשיעור ייעשה במזכירות התכנית בבניין גילמן חדר 360א
**בתאריך 5.10.201 בשעות 10:00-12:00

קורסים מהפקולטה למשפטים

**המשתתפים בקורסי משפטים כפופים לנהלי הפקולטה למשפטים. שימו
**בקורסי הפק' למשפטים (1141) יש הקפדה על ציון טווח בין 77-81
1411114001 - משפט וכלכלה (תאריך בחינה)
פרופ' אברהם רונןסמסטר ב'שיעורג'17:00–19:30טרובוביץ308- אולם בן שמש
1411677201 - דיני זכויות יוצרים בעידן הטכנולוגי (תאריך בחינה)
ד"ר וקסלמן גלעדסמסטר א'שיעורה'17:00–18:30טרובוביץ203

סמינריונים

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים בשיעור בחירה של 2 ש"ס

0662312301 - העידן החדש של ארגונים: השפעת הגלובליזציה על ארגונים ועל האנש (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר תובל עתליהסמסטר א'סמינרג'12:00–14:00גילמןא317
0662310501 - אתיקה בעסקים (תאריך הגשת עבודה)
מר יקותיאל שהםסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00גילמן262
0662312201 - רטוריקה של מחאה ושינוי חברתי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר איתן אורקיביסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00גילמן455

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח