קורסי פוסט-מודרניזם

קורסי הקבצים הבין תחומיים

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ פוסט מודרניזם (מסגרת 323)

שיעור חובה - בשנה א'

0662115601 - מבוא לפילוסופיה של המאה ה20: מודרניזם ופוסט מודרנים (תאריך בחינה)
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן326

שיעורי ליבה

יש לבחור 6 ש"ס מהשיעורים הבאים.

שיעורים אלה יכולים להחשב גם כשיעורי בחירה

0662119001 - תרבות דיגיטלית ומציאות וירטואלית: בירור מושגי (תאריך בחינה)
ד"ר נועה גדיסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן326
0662196201 - תרבות וקוגניציה (תאריך בחינה)
ד"ר רונן סלמן צדקהסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן326
0662145001 - מבוא לרטוריקה (תאריך בחינה)
ד"ר שי פרוגלסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן326
0662113701 - מ' לסוצ' של הרשת:יחסים,רשתות חברתיות והון חברתי בעידן המידע (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן282
0618101502 - מבוא לפילוסופיה של השפה (תאריך בחינה)
ד"ר יניב איצקוביץ'סמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן223 (אולם ברגר)

שיעורי בחירה - רק לאחר סיום שיעורי החובה

השו"ת בהיסטוריה מהווים דרישת קדם לסמינריון בחוג להיסטוריה

שיעורים מהתכנית הרב-תחומית

0662145001 - מבוא לרטוריקה (תאריך בחינה)
ד"ר שי פרוגלסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן326
0662110301 - הפסיכולוגיה של הנורמאלי בראי הלא-נורמאלי: משיגעון לשפיות (תאריך בחינה)
ד"ר גדי אלוןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)
1843062101 - סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט:טכנוטופיה כתרבות אמריקאית (תאריך בחינה)
ד"ר אלחנתי משהסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן326
0662310301 - שיח דיגיטלי: שפה, שיחה ואינטראקציה במדיה חדשים (תאריך בחינה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן326
0662116301 - לצלם בחברת הרשת: הפילוסופיה והתיאוריה של הצילום בעידן הדיגיט (תאריך בחינה)
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן326
0662125101 - הפגיעה השלישית - דמות האדם בראי הפסיכואנליזה (תאריך בחינה)
ד"ר יוסף טריאסטסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)
0662112101 - מושגי יסוד בפסיכואנליזה (תאריך בחינה)
מר רענן שנירסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן326
0662205401 - אל המערב: מקורות התרבות ומושג התרבות - חברה, כלכלה, מדע (תאריך בחינה)
ד"ר נועה גדיסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן326

שיעורים מחוגי הפקולטה למדעי הורח

0659515501 - מבוא לתיאוריה חברתית מודרנית (קורס השלמות) (תאריך בחינה)
פרופ' משה צוקרמןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן279
0621168501 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-19 (תאריך בחינה)
ד"ר שגיא שפרסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00גילמן305
ד"ר שגיא שפרסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00גילמן305
0621168503 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-19 (תאריך בחינה)
פרופ' איריס רחמימובסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00גילמן307
פרופ' איריס רחמימובסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00גילמן307
0621169001 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'שו"תג'14:00–18:00גילמן306
0621169003 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר נמרוד טלסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00גילמן305
ד"ר נמרוד טלסמסטר ב'שו"תה'14:00–16:00גילמן305
0621169004 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן305
0608330201 - קוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות?** (תאריך בחינה)
ד"ר משעלי יעלסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג205
0608340101 - כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר (תאריך בחינה)
ד"ר אפי זיוסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן282
0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים (תאריך בחינה)
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0608100301 - תרבות הגוף: ייצוגי הגוף הנשי באמנות המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר טל דקלסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00ווב001
0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל (תאריך בחינה)
ד"ר דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0608100501 - ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות (תאריך בחינה)
ד"ר להד כנרתסמסטר א'שיעורה'18:00–20:00ווב001
0680111201 - מבוא לתורת הספרות (תאריך בחינה)
פרופ' מיכאל גלוזמןסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן326
0691228901 - טריטוריה, אדמה וקרקע בעידן הפוסט מודרני (תאריך בחינה)
ד"ר אמנון קרטיןסמסטר א'שו"תא'18:00–20:00יד אבנר 115
**ד"ק השלמת מבוא בתחום
0680311601 - פסיכואנליזה, מגדר וספרות: תיאוריות ופרשנות (תאריך בחינה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן281
0626120801 - ניתוח סיפורת Narrative Analysis (תאריך בחינה)
פרופ' אילנה גומלסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00ווב001
פרופ' אילנה גומלסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00ווב001
0626230601 - יסודות תרבותיים Foundations of Western Culture (תאריך בחינה)
ד"ר אלברטו גבריאלהסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00ווב102
ד"ר אלברטו גבריאלהסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00ווב102
0626235101 - ספרות אמריקנית של המאה ה-20 20th Century American Fiction (תאריך בחינה)
גב' דלית אלפרוביץסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00ווב103
0626233601 - ספרות אמריקנית בת זמננו Contemporary American Fiction (תאריך בחינה)
ד"ר יעל מאוררסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג002
0618298501 - פוקו המאוחר: אתיקה וסובייקטיביות (תאריך בחינה)
מר תומר ששונקין עפרוןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן279
0618277601 - מציאות ואשליה: מהאופנישדות עד שנקרה (תאריך בחינה)
ד"ר דני רוהסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן277
0618288201 - פילוסופיה יוונית אחרי אריסטו - שיעור יסוד (תאריך בחינה)
ד"ר אורנה הרריסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן279

שיעורים מפקולטות אחרות (רק לאחר סיום שיעורי החובה)

שעות צפייה בסרטים אינן נשקלות

0861121001 - פרקים בתולדות תרבות המערב (תאריך בחינה)
ד"ר אונגר הנריךסמסטר א'+ב'שיעורא'12:00–14:00מכסיקו115 פאסטליכט
ד"ר אונגר הנריךסמסטר א'+ב'שיעורא'12:00–14:00מכסיקו115 פאסטליכט
0851652401 - מבוא לתיאוריות קולנועיות (תאריך בחינה)
ד"ר חרל"פ איתיסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00מכסיקו115 פאסטליכט
0851654801 - מבע קולנועי (תאריך בחינה)
מר אינגבר נחמןסמסטר א'שיעורד'12:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
0851617401 - סיטקום טלוויזיוני: צורה, היסטוריה ופוליטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר יורן נועםסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00מכסיקוא206
0811213701 - מבוא לתאטרון המודרני (תאריך בחינה)
ד"ר הררי דרורסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00קיקואין01
0861158501 - אמת וייצוג באמנויות (תאריך בחינה)
ד"ר רז-דגני איריתסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00מכסיקו211
0821150901 - מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19 (תאריך בחינה)
ד"ר שוסטרמן רבקהסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00מכסיקו115 פאסטליכט
1071290702 - מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית (תאריך בחינה)
פרופ' לאמי דומיניקסמסטר א'שיעורה'14:15–15:45נפתלי201
1071290901 - תפיסה ופסיכופיזיקה (תאריך בחינה)
ד"ר צנזור ניצןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00נפתלי201
1071290902 - תפיסה ופסיכופיזיקה (תאריך בחינה)
ד"ר צנזור ניצןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00נפתלי201
1071290701 - מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית (תאריך בחינה)
פרופ' לאמי דומיניקסמסטר א'שיעורה'12:15–13:45נפתלי201
1071290702 - מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית (תאריך בחינה)
פרופ' לאמי דומיניקסמסטר א'שיעורה'14:15–15:45נפתלי201
0821143101 - אמנות חדשה מציאות ישנה: משחק הריאליזם ברנסנס הצפוני (תאריך בחינה)
ד"ר צ'ולקמן תמרסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
0861158601 - זרמים בביקורת המאה העשרים (תאריך בחינה)
ד"ר רז-דגני איריתסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00קיקואין01
0821162201 - ***מבוא לאמנות עכשווית (תאריך בחינה)
ד"ר מיימון ורדסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00מכסיקו115 פאסטליכט
0811134301 - מבוא לתאטרון הפוסט מודרני (תאריך בחינה)
ד"ר הררי דרורסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00מכסיקו209
0821152801 - מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר לוריא-חיון עדיסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00מכסיקו115 פאסטליכט
0851619301 - פרספקטיבות קולנועיות על דקונסטרוקציה של הסובייקט (תאריך בחינה)
ד"ר אונגר הנריךסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00מכסיקוא206

סמינריונים (לתלמידים בשנים מתקדמות, יש לבדוק ד"ק לפני הריש

0662312101 - הסינגולריות מתקרבת? כיצד הפכנו לפוסט הומניסטיים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'סמינרא'10:00–14:00גילמן304
0662308501 - היסטוריה תרבותית של העיתונות: מהפמפלט של המאה ה-17 ועד הבלוג (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר משה אלחנתיסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אקירוב
0662310201 - קוראים פרויד: מהקליניקה לתרבות ובחזרה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ערן רולניק סמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן304
0662311501 - ארץ סיפורי הפרא: ספרות ילדים בעידן הפוסטמודרני (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עינת ברעם אשלסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00גילמןא361

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח