דרישות במהלך הלימודים

דרישות במהלך הלימודים

1.       חלה חובת נוכחות בכל הקורסים

2.       התנאי לסיום כל קורס בהצלחה הוא ציון "עובר", ציון 60 לפחות.

3.       עבודות סמינריוניות ועבודות רפראט תימסרנה באמצעות מזכירות החוג במועד שנקבע ופורסם על-ידי הפקולטה למדעי הרוח.

4.       במהלך תקופת הלימודים, התלמידים יהיו חייבים להשתתף בשני סיורים לימודיים של החוג, בכל שנה יתקיים סיור לימודי אחד,  בסמסטר ב'.

תלמידים שהחלו לימודיהם בחוג לפני שנת הלימודים תשע"ה אינם חייבים בסיור אך רשאים להצטרף אליו.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח