סדר הלימודים בקורסים

במסלול המחקרי: קורסים בהיקף של 28 ש"ס שבהם יינתנו ציונים. 
תלמידי התואר השני רשאים ללמוד קורסים מחוגים אחרים באישור היועץ האקדמי בחוגם. 
הרישום לקורסים אלו מתקיים במזכירויות החוגים הרלוונטיים.

במסלול העיוני: קורסים בהיקף של 32 ש"ס שבהם יינתנו ציונים.
תלמידי התואר השני רשאים ללמוד קורסים מחוגים אחרים באישור היועץ האקדמי בחוגם. 
הרישום לקורסים אלו מתקיים במזכירויות החוגים הרלוונטיים.

סמינריונים: עבודות ומועד ההגשה

להלן המועדים הכלל אוניברסיטאיים להגשת עבודות סמינריוניות בשנה"ל תשע"ה:

סמסטר א':  יום ד' 27.5.15 ט' בסיון תשע"ה
סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום ד' 7.10.15 ז' בתשרי תשע"ו

התלמידים ימסרו את העבודות באמצעות מזכירות החוג בלבד (אין למסור את העבודות לידי המורה אישית). העבודות תוחזרנה לתלמידים לאחר בדיקה והערכה, בפרק זמן של שלושה חודשים מיום מסירתה הרשמי.

התלמידים חייבים להשאיר בידיהם עותק של העבודה הסמינריונית שמסרו.

תלמידים שלא יגישו את העבודות במועד יתבקשו להירשם לסמינריון אחר בסמסטר הבא.

לא ניתן לשפר ציון בעבודה סמינריונית באמצעות תיקון העבודה או באמצעות כתיבת עבודה אחרת באותו סמינריון.  

תלמיד רשאי להירשם לקורס סמינריוני אחר במקום הקורס שבו השיג ציון שאיננו משביע את רצונו.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח