ציון גמר

ציון הגמר לתואר ייקבע על יסוד הציונים שקיבל התלמיד בבחינות המעבר ובעבודות הסמינריוניות בלימודי התואר הראשון.

בחלק מן החוגים נערכות בחינות גמר או בחינות בקיאות וציוניהן נכללים בשקלול ציון הגמר. כל הציונים הנכללים בחישוב ציון הגמר המשוקלל חייבים להיות חיוביים.

בשקלול ציון הגמר לא יובאו בחשבון ציוני קורסים שתלמיד למד באוניברסיטה אחרת, גם אם הוכרו על ידי החוג כחלק מתכנית לימודיו.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח