ספרות עברית וספרות כללית במסלול הדו-חוגי

הלימודים במסלול הדו-חוגי מורכבים מלימודי ליבה (כמפורט לעיל), לימודי בחירה וסמינרים.

לימודי בחירה

לימודי הבחירה מונים 24 ש"ס, מהן יש ללמוד 12 ש"ס מקורסי ספרות עברית ו-12 ש"ס מקורסי ספרות כללית.

אפשר להתחיל בלימודי הבחירה כבר בשנת הלימודים הראשונה, לצד לימודי הליבה, עם זאת חלק מקורסי הבחירה דורשים ידע מוקדם הנלמד בקורסי המבוא.

סמינרים

יש ללמוד בשני סמינרים, בשנים ב'-ג'. באחד יש לכתוב עבודת רפראט ובשני עבודה סמינריונית. אין ללמוד את שניהם אצל אותו מורה. אין לכתוב עבודות סמינריוניות משותפות אלא במקרים מיוחדים הקשורים לטיב המחקר ובאישור מראש של וועדת ההוראה של החוג. ניתן לבחור ביותר משני סמינרים, וללמוד את הנוספים במעמד של קורסי בחירה. בסמינרים אלה יש למלא את כל חובות הסמינר, ובסיומם להגיש רפרט. תלמידים מתקדמים שממוצע ציוניהם 85 ומעלה יכולים לבחור את אחד משני הסמינרים של התואר השני. מומלץ לכתוב בסמינר זה את עבודת הרפרט. בחירה ביותר מסמינר תואר שני אחד דורשת פנייה בכתב לקבלת אישור וועדת ההוראה של החוג.

הרישום לחלק מן הסמינרים מותנה בעמידה בדרישות של לימודים קודמים ("דרישות קדם"), המצוינות בידיעון.
מומלץ לתכנן את לימודי הבחירה לקראת ההשתתפות בסמינרים.

ציון גמר:
 
הציון ייקבע על-פי השקלול הבא:
ציון העבודה הסמינריונית - 20%;
ממוצע משוקלל של ציוני הקורסים - 80%.
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח