ועדת ההוראה

ועדת ההוראה החוגית עוסקת בבקשות וערעורים של התלמידים/ות. פניות אל הוועדה תוגשנה בכתב למזכירות החוג.
 
 
א. בקשות לדחיית הגשת עבודה תוגשנה על טופס מיוחד. יש להגיש את הבקשה למזכירות (ולא למרצה הקורס) שלושה שבועות לפני מועד הגשת העבודה. לא תתקבל בקשת דחייה לאחר מועד זה.

ב. ערעור על ציון ובקשה למועד מיוחד למבחן ניתן להגיש עד חמישה ימים מיום פרסום הציון. לא יתקבל ערעור או בקשת מועד מיוחד שיוגשו לאחר מועד זה.


ג. תלמידים זכאים למועד מיוחד למבחן רק על פי הוראות האוניברסיטה.
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח