מהלך הלימודים

 

  1. התמחות בשפה היוונית / התמחות בשפה הרומית
  2. התמחות בתרבות הקלאסית

 

1. התמחות בשפה היוונית / התמחות בשפה הרומית (לטינית)

 אופן לימוד דו-חוגי

* תלמידים הבוחרים להתמחות בלשון ובספרות היוונית ילמדו את הלשון היוונית במשך שלוש שנות לימודיהם לתואר הראשון. את הלשון הרומית ילמדו במשך שנתיים; תלמידים הבוחרים להתמחות בלשון ובספרות הרומית ילמדו את הלשון הרומית במשך שלוש שנות לימודיהם לתואר הראשון. את הלשון היוונית ילמדו במשך שנתיים.
* בשנה הראשונה ילמדו התלמידים שיעורי מבוא, בהתאם להתמחות שבחרו.
* החל מהסמסטר הרביעי ילמדו התלמידים שלושה פרוסמינריונים (שניים בהתמחות בלשון שבחרו ואחד בלשון השנייה). חובות התלמידים בפרוסמינריונים הן מטלות שוטפות שיטיל המרצה וכן עבודה פרוסמינריונית.
* תלמידים שעמדו בדרישות שיעורי השפות והפרוסמינריונים יירשמו בשנה השלישית לשני סמינריונים בהתמחות שבחרו. התלמידים יהיו רשאים לבחור באיזה מהשניים יגישו עבודה סמינריונית ובאיזה עבודת רפרט. 
* בחינת גמר (קולוקוויום): בסוף השנה השלישית ייבחנו התלמידים הן בעל פה והן בכתב על מבחר טקסטים בשפת המקור שבה התמחו, בשירה ובפרוזה.
בסוף השנה השנייה על כל תלמיד/ה :
1) לקבל את הסכמתו/ה של אחד/ת ממרצי החוג לשמש לו/ה כמורה מנחה.
2) לבחור ביחד עם המנחה את הטקסטים ולהכינם באופן אישי לקראת בחינת הגמר. 

אופן לימוד חד-חוגי

* תלמידים שבחרו ללמוד בשתי ההתמחויות הלשוניות ילמדו החל מהשנה השנייה ללימודיהם ארבעה פרוסמינריונים (שניים בכל אחת מהשפות). בשנה השלישית ישתתפו התלמידים בארבעה סמינריונים (שניים בכל שפה). על התלמידים להגיש שתי עבודות סמינריוניות (אחת בכל מגמה) ושתי עבודות רפרט (אחת בכל מגמה), לפי בחירתם.

* בחינת גמר (קולוקוויום): בסוף השנה השלישית ייבחנו התלמידים הן בעל פה והן בכתב על מבחר טקסטים בשתי השפות, בשירה ובפרוזה.
 בסוף השנה השנייה על כל תלמיד/ה:
1) לקבל את הסכמתו/ה של אחד/ת ממרצי החוג לשמש לו/ה כמורה מנחה. 
2) לבחור ביחד עם המנחה את הטקסטים ולהכינם באופן אישי לקראת בחינת הגמר.

 2. התמחות בתרבות הקלאסית

מסלול ההתמחות בתרבות הקלאסית מקנה ידע נרחב בתחומי הספרות, ההיסטוריה, הפילוסופיה, המיתולוגיה והתרבות החומרית של העולם הקלאסי.

אופן לימוד דו-חוגי

  • בשנת הלימודים הראשונה ילמדו התלמידים שיעורי מבוא.
  • החל מהשנה השנייה ילמדו התלמידים שלושה פרוסמינריונים. חובות התלמידים הן מטלות שוטפות שיטיל המרצה וכן עבודה פרוסמינריונית. 
  • בשנה השלישית ישתתפו התלמידים בשני סמינריונים. על התלמידים להגיש עבודה סמינריונית באחד מהם ועבודת רפרט בשני, לפי בחירתם.

 אופן לימוד חד-חוגי

  • החל מהשנה השנייה ללימודיהם ילמדו התלמידים שישה פרוסמינריונים, שלושה בשפה ושלושה בתרבות קלאסית.
  • החל מהשנה השלישית ישתתפו התלמידים בארבעה סמינריונים, שניים בכל התמחות. על התלמידים להגיש שתי עבודות סמינריוניות (אחת בכל התמחות) ושתי עבודות רפרט (אחת בכל התמחות). התלמיד/ה רשאי/ית לבחור באילו מהסמינריונים יגישו עבודה סמינריונית ובאילו עבודת רפרט.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח