מבנה תכנית הלימודים

על תלמידות ותלמידי התכנית ללמוד קורסים בהיקף 60 ש"ס לפי החלוקה הבאה: 

 •  7 קורסי ליבה (15 ש"ס) 
 •  מסלול מורחב רוח בהיקף 20 ש"ס (המסלול כולל: קורסי מבוא ושיעורי בחירה בהיקף 18-16 ש"ס + קורס סמינר בהיקף 4-2 ש"ס)
 •  מסלול מורחב חברה בהיקף 20 ש"ס (המסלול כולל: קורסי מבוא ושיעורי בחירה בהיקף 18-16 ש"ס + קורס סמינר בהיקף 4-2 ש"ס)
 •  מסלול מצומצם אמנויות/משפטים בהיקף 6 ש"ס הכוללים שעורי בחירה בלבד (מבין קורסי המבוא ו/או העמקה).

 

קורסי חובה:  

 • הלימודים בתכנית כוללים קורסי חובה בהיקף 15-14 ש"ס. 
 • יש לבחור 7 קורסים מבין הקורסים המוצעים (שיטות מחקר איכותניות - קורס חובה)
 • יש לסיים את כל קורסי החובה עד תום השנתיים הראשונות ללימודים.
מגדר והיסטוריה מודרנית במערב
2 ש"ס
מגדר וחברה
3 ש"ס
פמיניזמים, משפט וחברה בישראל
2 ש"ס
ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות
2 ש"ס
תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית
2 ש"ס
מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים 2 ש"ס
כחול זה צבע של בנים?- סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר 2 ש"ס
סדנת קריאה (וכתיבה) מגדרית  2 ש"ס
שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי
(מי שלמד/ה קורס זה בחוג אחר, יכול/ה לבקש פטור ולהשלים את השעות הנדרשות לסך שיעורי הליבה בקורס ליבה אחר או בקורס בחירה)
2 ש"ס
סה"כ שעות קורסי חובה  15-14 ש"ס

 

מסלולי לימוד:

בנוסף לקורסי החובה, על תלמידי התכנית ללמוד בשלושה מסלולי לימוד מתוך ארבעת המסלולים המוצעים. המסלולים הם: 2 מסלולים מורחבים במדעי הרוח ובמדעי החברה ומסלול מצומצם לבחירה בין אמנויות למשפטים. 

 

מסלול רוח: מסלול מורחב בהיקף 20 ש"ס וכולל:

 • 10-4 ש"ס קורסי מבוא
 • 14-6 ש"ס קורסי העמקה
 • 4-2 ש"ס קורס סמינר כולל הגשת עבודת סמינר / רפראט

 

מסלול חברה: מסלול מורחב, בהיקף 20 ש"ס הכולל:

 • 10-4 ש"ס קורסי מבוא
 • 14-6 ש"ס קורסי העמקה
 • 4-2 ש"ס קורס סמינר הכולל הגשת עבודת סמינר / רפראט

 

מסלול אמנויות/ משפטים: מסלול מצומצם, בהיקף 6-5 ש"ס הכולל:

 • 6-5 ש"ס קורסי מבוא ו/או העמקה.

 

 • הלימודים להשלמת המסלולים יתפרסו על פני שלוש שנות הלימודים לתואר.
 • יש להתחיל את הלימודים בכל מסלול בקורסי מבוא ורק לאחר מכן בקורסי העמקה.
 • יש לסיים את הלימודים בקורסי המבוא עד תום שנת הלימודים השנייה. 
 • סמינריונים: חובה ללמוד שני קורסים במתכונת "סמינריון" – אחד בכל מסלול מורחב. באחד משני הקורסים הסמינריוניים יש לכתוב חיבור סמינריוני ("עבודה סמינריונית") ובאחר – עבודת רפראט. הבחירה באיזה סמינריון ייכתב החיבור הסמינריוני ובאיזה תכתב עבודת הרפראט, חופשית.
 • קורסי סמינר ניתן לקחת רק בשנה השלישית ללימודים.
 • פרטים אודות הקורסים, תנאי ההשתתפות ודרישות קדם בקורסים השונים ניתן לראות בידיעוני הפקולטות, שבהן נלמדים הקורסים. הידיעונים מתעדכנים באתר האינטרנט של האוניברסיטה.
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח